Splošna predstavitev organov šole

Imenski seznam članov organov šole/delovnih teles objavljamo v Katalogu IJZ.

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole. Sestavljajo ga: dva predstavnika ustanovitelja (MIZŠ, MOL) in en predstavnik delodajalcev, pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema načrt razvoja šole, letni delovni načrt, poročilo o preteklem delu, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev ter o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom šole. Opravlja tudi druge naloge, skladno z zakonom in predpisi.

Ravnatelj

 • Organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti dijakov,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti dijakov,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • drugo, skladno z zakonom in predpisi.

Pomočnik ravnatelja

Opravlja naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj, in nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.

Učiteljski zbor

sestavljajo strokovni delavci šole. Vodi ga ravnatelj šole. Člani učiteljskega zbora razpravljajo in odločajo o vsebinah, povezanih s celotnim delom šole:

 • obravnava in odloča o vprašanjih , povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja
 • odloča o vzgojnih ukrepih in drugo, skladno z zakonom in predpisi.

Programski učiteljski zbor

sestavljajo strokovni delavci, ki poučujejo v posameznem izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Vodi ga strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.

Programski učiteljski zbor razpravlja in odloča o vsebinah, povezanih z izvajanjem posameznega izobraževalnega programa, o načrtu in izvedbi ocenjevanja znanja in opravlja druge naloge, skladno z zakonom in predpisi

Oddelčni učiteljski zbor

sestavljajo strokovni delavci, ki poučujejo v posameznem oddelku. Vodi ga razrednik. Člani oddelčnega zbora razpravljajo in odločajo o vzgojno-izobraževalni problematiki posameznega oddelka., oblikujejo program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge, skladno z zakonom.

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge, skladno z zakonom.

Strokovni aktivi učiteljev

Učitelji se združujejo v osem strokovnih aktivov (slovenisti, germanisti, matematiki, učitelji družboslovnih predmetov /zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, umetnostna vzgoja/, učitelji športne vzgoje, učitelji naravoslovnih predmetov /fizika, biologija, kemija/, učitelji računalništva, učitelji elektrotehnike.

Naloge strokovnih aktivov so: priprava izvedbenih načrtov, dopolnjevanje učnih gradiv, svetovanje pri nakupu strokovnih knjig, načrtovanje strokovnega izobraževanja, pomoč mladim kolegom pripravnikom, usklajevanje priprav na poklicno in splošno maturo, poenotenje preverjanja in ocenjevanja znanja, predvsem pa čim bolj strokovno in pedagoško delo vsakega učitelja pri pouku.

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba pomaga dijakom z učnimi, družinskimi in osebnostnimi težavami. Zadolžena je za izpeljavo vpisa na srednjo šolo ter za oddajo prijav četrtošolcev v višje, visoke in univerzitetne programe. Organizira različne oblike svetovanja v posameznih letnikih in programih. Staršem svetuje in pomaga pri reševanju otrokovih težav. Pomaga učiteljem /razrednikom pri reševanju učnih in vzgojnih problemov.

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica zbira knjižno in neknjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela šole. Knjižnica vodi tudi učbeniški sklad, prek katerega si lahko dijaki izposodijo ali tudi odkupijo učbenike.

Skupnost dijakov

Skupnost dijakov je organizirana v oddelčne skupnosti, ki volijo predstavnike v dijaški parlament. Volitve predsednika dijaškega parlamenta so vsako leto.

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe oziroma daje soglasje o teh, daje mnenje k predlogu načrta razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni in izobraževalni problematiki, opravlja volitve predstavnikov staršev v Svet šole in opravlja druge naloge, skladno z zakonom in predpisi.

mesečni koledar
<< november 2017 >>
p t s č p s n
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Urniki_3.png UtrinkiIzVegove_2.jpg videomanija-2018.gif vegovaCISCOlogo1_1.jpg vegova-nad-doblaki.png DrustvoVegovc.jpg