Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih je sestavni del izobraževanja na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana. Izvajamo ga v skupinski ali individualni obliki, odvisno od števila prijavljenih kandidatov.

Izobraževalni programi

Formalno izobraževanje poteka večinoma individualno, predavanja in priprave na končne izpite načeloma niso organizirani.

Skupinsko izobraževanje se na šoli izvede za posamezni predmet oziroma modul, če se nanj prijavi vsaj 15 kandidatov.

Programi dela, predmetniki in učni načrti so prilagojeni izobraževanju odraslih in so v skladu z zakonom o izobraževanju odraslih.
V programu izobraževanja odraslih se lahko izobražujejo:

  • vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje;
  • vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, poklicno ali splošno maturo;
  • brezposelni, ki se izobražujejo prek Zavoda za zaposlovanje RS;
  • vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo in se želijo prekvalificirati.

Cenik

Šolnina

Formalno izobraževanje odraslih je lahko organizirano skupinsko ali individualno. Cena je sestavljena iz vpisnine in šolnine. Skupinsko izobraževanje se na šoli izvede za posamezni predmet oziroma modul, če se nanj prijavi vsaj 15 kandidatov.
Vpisnina je enkraten strošek, ki ga udeleženec izobraževanja vplača ob vpisu v posamezen letnik izobraževanja odraslih.
Šolnina za posamezen predmet oziroma modul se vplača v enkratnem znesku oziroma po obrokih, zapisanih v pogodbi.

Skupinsko izobraževanje:

– vpisnina 250,00 €
– šolnina za splošnoizobraževalne predmete (izpit vključen v ceno) 100,00 €
– šolnina za strokovne predmete oziroma module (izpit vključen v ceno) 120,00 €

Način plačila z nakazilom:

  • enkratno (celoten znesek ob vpisu)
  • obročno: skladno s pogoji, zapisnimi v pogodbi

Individualno izobraževanje:

– vpisnina 250,00 €
– posamezni izpit (brez konzultacij) 50,00 €
– 1 ura konzultacije (teoretični predmet) 26,00 €
– 1 ura konzultacije (praktični pouk, laboratorijske vaje) 21,00 €

Udeležencu izobraževanja odraslih, ki plača vpisnino, se priznajo tri ure brezplačnih konzultacij pri izbranem predmetu/programski enoti.

Cena izpita je enaka ne glede na to, ali gre za pisni, ustni ali pisni in ustni izpit. V ceni izpita je zajet tudi informativni pogovor kandidata s profesorjem.

Udeleženec poravna denarne obveznosti ob prijavi na izpit oz. pred pristopom h konzultacijam.

Matura

Poklicna matura

– poklicna matura 280,00 €

posamezni izpit poklicne mature:
– 1., 2., 3. enota 70,00 €
– 4. izpitna enota 100,00 €

– vpogled v izpitno gradivo posameznega izpita poklicne mature 6,00 €
– ugovor na oceno izpita poklicne mature 32,00 €

V ceni poklicne mature in posameznih izpitov so zajeti uvodni posveti pri profesorjih posameznih predmetov in obvezne konzultacije pri praktičnem izdelku oz. storitvi.

V ceni izpitov poklicne mature niso zajete dodatne konzultacije ali priprave na izpite. V ceni niso zajeti neposredni materialni stroški uporabljenega materiala za izdelavo izdelka, storitve ali izpitne naloge, razen če ni dogovorjeno drugače.

Če je ugovor na oceno izpita poklicne mature utemeljen, se kandidatu vplačani znesek vrne.

Splošna matura

– splošna matura (v celoti, brez ocene vaj oz. seminarske naloge) 155,00 €

posamezni izpiti splošne mature:
– vsak predmet (pisno, ustno) 35,00 €

interni del:
– FIZ (laboratorijske vaje) 45,00 €
– ZGO (vodenje na ekskurziji, test) 45,00 €
– RAČ/ELE/PSI (pregled in ocena seminarske naloge) 50,00 €

Kandidat plača prijavnino za opravljanje splošne matur RIC.

Neformalno izobraževanje

Neformalno izobraževanje odraslih izvajamo skupinsko (vodeni tečaji, e-izobraževanje, multimedijsko izobraževanje ipd.). Cena skupinskega neformalnega izobraževanja (šolnina) se določa glede na število udeležencev, število ur izobraževanja, materialne in druge stroške. Podrobnejše informacije o izobraževanjih najdete na povezavi pod projektom MUNERA: https://www.vegova.si/projekti/

Kontaktne osebe:

Vodja izobraževanja odraslih:
Igor Vulić: (01) 2444 355, e-pošta: igor.vulic@vegova.si

Organizatorica izobraževanja odraslih (formalno izobraževanje):
Sanja Ćorić: (01) 2444 374, e-pošta: sanja.coric@vegova.si

Organizatorica izobraževanja odraslih (neformalno izobraževanje):
Tanja Leder: (01) 6005 921, e-pošta: tanja.leder@vegova.si