Organi šole

Splošna predstavitev organov šole

skica organigram Vegova LjubljanaImenski seznam članov organov šole/delovnih teles objavljamo v Katalogu IJZ.

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole. Sestavljajo ga: dva predstavnika ustanovitelja (MIZŠ, MOL) in en predstavnik delodajalcev, pet predstavnikov zaposlenih (eden izmed njih je predsednik), trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema načrt razvoja šole, letni delovni načrt, poročilo o preteklem delu, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev in o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom šole. Opravlja tudi druge naloge, skladno z zakonom in predpisi.

Komisija za kakovost

Svet šole na predlog ravnatelja imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.  Sestavljajo jo predsednik in najmanj pet članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, dijakov in staršev.

Svet staršev

Svet staršev skrbi za uresničevanje interesa staršev v šoli, daje pobude za izboljšanje dela in sodelovanja. Na sestankih vodstvo šole in učitelji oz. drugi strokovni delavci starše seznanijo z delom na šoli in rezultati preteklega obdobja, predstavijo pa tudi letni delovni načrt, o čemer predstavniki staršev predstavijo mnenje.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Predstavnik na sestankih Sveta staršev posreduje sklepe in pobude z roditeljskih sestankov in poroča staršem oddelka (na roditeljskem sestanku ali po e-pošti) o vsebini in dogovorih, obravnavanih na sestanku Sveta staršev.

Upravni odbor šolskega sklada

V šolskem skladu se zbirajo prispevki staršev, podjetij in drugih organizacij in posameznikov. Z njimi poskušamo zagotoviti sredstva za boljšo in nadstandardno opremljenost in izvedbo programov. Porabo teh sredstev nadzoruje upravni odbor, v katerega so izvoljeni predstavniki staršev, dijakov in delavcev šole.