PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Udeleženci, ki obiskujejo naša strokovna izobraževalna programa (elektrotehnik in tehnik računalništva), morajo opraviti strokovno prakso oz. praktično usposabljanje z delom (PUD). Veliko gospodarskih družb jim že sedaj omogoča spoznavanje delovnih procesov pod vodstvom njihovih mentorjev. Pri tem se vzpostavlja podpora pri razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagoških vsebin, vsebin praktičnega pouka in prakse za vseživljenjsko učenje.


PUD je del učnega procesa, ki je za gospodarsko in izobraževalno področje izjemno pomemben: udeleženci si pridobijo kompetence, ki vplivajo na njihov osebnostni in strokovni razvoj, kar omogoča večjo zaposljivost ob zaključku šolanja. Podjetja sodelujejo tudi pri izdelavi izdelkov oz. storitev z zagovorom, kar je del poklicne mature in je lahko rezultat daljšega in bolj poglobljenega sodelovanja udeleženca izobraževanja z mentorjem/s sodelavcem skozi prakso ali počitniško delo. Na drugi strani pa podjetja spoznavajo bodoče strokovnjake, prenašajo nanje specifično znanje (jih z večletnimi stiki, tudi s štipendiranjem, vzdržujejo in nadgrajujejo) za določena delovna mesta za delavce s kvalifikacijami za potrebe gospodarstva.


Dijaki naše šole opravljajo PUD ob koncu 2. oz. 3. letnika (odvisno od izobraževalnega programa) v slovenskih podjetjih. Dijaki 3. letnika strokovnih programov lahko PUD opravljajo tudi v tujini, saj smo že več kot deset let uspešni pri črpanju evropskih sredstev za ta namen.
Za podrobnejše informacije glede opravljanja PUD-a v Sloveniji se lahko obrnete na Maksa Semeta (maks.seme@vegova.si; kabinet 12).
Za podrobnejše informacije glede opravljanja PUD-a v tujini se lahko obrnete na Tanjo Leder (tanja.leder@vegova.si; kabinet 13).

Praktično usposabljanje z delom (PUD) za 2. in 3. letnik – Slovenija

Šolsko leto 2023/24

Po veljavnem programu morajo dijaki strokovne šole za program:

  • elektrotehnik, opraviti v 2. letniku 152 ur oz. 4 tedne in v 3. letniku 304 ure oz. 8 tednov praktičnega usposabljanja z delom,
  • tehnik računalništva, opraviti v 3. letniku 152 ur oz. 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom.

V letošnjem šolskem letu je praktično usposabljanje z delom za program:

  • elektrotehnik, predvideno v 2. letniku med 20. 5. in 14. 6. 2024 in v 3. letniku med 22. 4. in 14. 6. 2024
  • tehnik računalništva, predvideno v 3. letniku med 20. 5. in 14. 6. 2024

Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi izven predvidenega termina, vendar ne med poukom (npr. med počitnicami). Če je dijak PUD že opravil prejšnja leta (ponavljavec) ali ga je opravljal med počitnicami, mu ga NI potrebno ponovno opravljati v predvidenem terminu in je takrat prost.

Šola dijake spodbuja k samostojnosti tudi s tem, da si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se bodo pri urah slovenščine in angleščine naučili napisati motivacijsko pismo in življenjepis, ki ju priložijo v prošnji delodajalcem.

Dijak naj si pri iskanju delodajalcev pomaga s pregledovanjem spletnih strani različnih potencialnih delodajalcev in z uporabo socialnih omrežij. Na odgovor delodajalca naj ne čaka predolgo. Če je pri iskanju podjetja neuspešen, naj se čim prej oglasi pri profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12). Več informacij v povezavi https://crum.cpi.si/, ki vsebuje zbirko podatkov o poslovnih subjektih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.

Delodajalec naj izpolnjuje naslednje pogoje:

  • imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo,
  • dijaku omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na področju, za katerega se dijak izobražuje,
  • imeti mora ustrezno izobrazbo oz. zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju.

Če dijak prejme pozitiven odgovor podjetja oz. delodajalca na prošnjo, delodajalcu posreduje pismo o nameri, ki ga dobi na spletni strani šole. Dijak izpolnjeno pismo o nameri izroči razredniku oz. profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12). Rok za oddajo pisma o nameri je 1. 3. 2024 za 3. letnik program elektrotehnik oz. 1. 4. 2024 za 2. letnik program elektrotehnik in 3. letnik program tehnik računalništva.

Šola nato z delodajalcem sklene pogodbo, v kateri so določene pravice in dolžnosti šole, dijaka in
delodajalca.

Pred začetkom usposabljanja si dijak priskrbi obrazec za poročilo o PUD-u, ki ga dobi na spletni strani šole. Po zaključku PUD-a dijak izpolnjeno poročilo prinese v šolo in ga odda razredniku oz. profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12), in sicer najkasneje do 13. 9. 2024. Pregledano poročilo je pogoj za priznanje PUD-a.

Pripravil Maks Seme

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v tujini

Dijaki bodo lahko opravljali PUD tudi v tujini v okviru programa Erasmus+.


Tanja Leder bo informacije, vezane na PUD v tujini, predstavila dijakom na razrednih urah oktobra oz. po dogovoru z razredniki.
Čas opravljanja PUD-a v tujini je za programa Tehnik računalništva in Elektrotehnik 4 tedne oz. 152 ur, za dijake programa Tehniška gimnazija pa 2 tedna.

Termin opravljanja PUD-a v tujini za dijake 3. letnika strokovnih programov: 20. 5. 2024–14. 6. 2024.

Termin opravljanja PUD-a v tujini  za dijake 3. letnika programa Tehniška gimnazija: 12. 2. 2024–23. 2. 2024

PROGRAM TEHNIŠKA GIMNZAIJA

V šolskem letu 2023/2024 bodo imeli tudi dijaki 3. letnika programa Tehniška gimnazija možnost sodelovanja v programu Erasmus+. V okviru tega programa se bodo lahko odpravili v tujino za dva tedna in opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu.

Destinaciji, kjer bodo dijaki opravljali prakso, sta Portugalska (Faro) in Litva (Vilna). Dijaki bodo imeli možnost prijave prek internega razpisa, kjer bodo na voljo vse dodatne informacije in kriteriji za izbor dijakov.

PROGRAM ELEKTROTEHNIK:

Po programu morajo dijaki, ki so v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 3. letnik programa elektrotehnik, opraviti 8 tednov praktičnega usposabljanja z delom (v nadaljevanju PUD). Del tega, t. j. 4 tedne, lahko dijaki opravljajo v tujini. Del bodo morali dijaki opraviti v Sloveniji (4 tedne). V Sloveniji se PUD opravlja prve štiri tedne, naslednje štiri tedne v tujini.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA:

Dijaki, ki so v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 3. letnik, morajo po programu opraviti 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom, ki ga lahko v celoti opravijo v tujini.

Vsi dijaki, ki bodo odšli na PUD v tujino morajo upoštevati načeloma še 2 dni za pot (dijaki odidejo v tujino načeloma en dan pred pričetkom opravljanja PUD-a in se vrnejo en dan po zaključku).

Delodajalce bo v tem primeru zagotovila šola oz. partnerske organizacije v tujini (delo bo na področju programa, za katerega se dijaki izobražujejo). Dijakom, ki bodo izbrani za opravljanje PUD-a v tujini, torej ni potrebno iskati delodajalcev v tujini in s tem posledično tudi ne potrebujejo izpolnjenega pisma o nameri.

Stroški, ki jih sofinancira šola iz Erasmus+ programa: pot (letalo ali vlak/avtobus – odvisno od destinacije), namestitev in prehrana (osnovni stroški). Šola neposredno plača stroške tujemu partnerju ali pa dijaki dobijo akontacijo, ki je namenjena plačilu določenih stroškov (odvisno od destinacije). Predvidene države, kamor bodo odšli dijaki strokovnih programov v šolskem letu 2023/2024: Nemčija, Španija, Litva in Portugalska. Destinaciji, kjer bodo prakso opravljali dijaki programa Tehniška gimnazija, sta Portugalska (Faro) in Litva (Vilna).

Dijaki ne morejo sami odločati o državi, kjer bodo opravljali PUD. Razporejeni so na podlagi razpoložljivih mest in določenih kriterijev, ki bodo predstavljeni dijakom na razrednih urah in objavljeni naknadno na spletni strani šole.

PRIJAVA NA PUD V TUJINI:

Dijaki bodo prijavo za opravljanje PUD-a v tujini oddali prek spletne strani. Izpolnjevati bodo morali določene pogoje, ki bodo objavljeni na spletni strani (ocene v prvem ocenjevalnem obdobju, samoiniciativnost, mnenje razrednika, sodelovanje pri pouku…). Izpolnjevanje pogojev je kriterij, po katerem se naredi izbor dijakov, ki bodo lahko odšli na PUD v tujino.

PRIJAVNICA ZA OPRAVLJANJE PUD-A V TUJINI BO OBJAVLJENA NAKNADNO (dijaki bodo o objavi prijavnice obveščeni po elektronski pošti)
DIJAKI, KI BODO ODDALI PRIJAVO ZA OPRAVLJANJE PUD V TUJINI, DOBO PO ODDANI PRIJAVI MORALI:

  • pripraviti motivacijsko pismo in Europass CV (življenjepis) v angleškem jeziku in ga oddati Tanji Leder (mic@vegova.si; kabinet 13),
  • med opravljanjem PUD-a pisati poročilo,
  • izpolniti ostale potrebne dokumente, ki so določeni v programu Erasmus+ (dijaki bodo o tem seznanjeni na razrednih urah oz. pred odhodom v tujino).

Pripravila Tanja Leder, MIC