Išči ...

PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Udeleženci, ki obiskujejo naša strokovna izobraževalna programa (elektrotehnik in tehnik računalništva), morajo opraviti tudi 4 oz. 8-tedensko strokovno prakso oz. praktično usposabljanje z delom (PUD). Veliko gospodarskih družb jim že sedaj omogoča spoznavanje delovnih procesov pod vodstvom njihovih mentorjev. Pri tem se vzpostavlja podpora pri razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagoških vsebin, vsebin praktičnega pouka in prakse za vseživljenjsko učenje. S svojimi specifičnimi znanji na različnih področjih, ki jih razvijamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Ljubljana (MIC Lj.), lahko gospodarske družbe sooblikujejo odprti šolski kurikul in učna gradiva. Za podjetja je to priložnost, da vplivajo na izbor znanja, ki se prenaša na udeležence izobraževanja.

PUD je del učnega procesa, ki je za gospodarsko in izobraževalno področje izjemno pomemben: udeleženci si pridobijo kompetence, ki vplivajo na njihov osebnostni in strokovni razvoj, kar omogoča večjo zaposljivost ob zaključku šolanja. Podjetja sodelujejo tudi pri izdelavi izdelkov oz. storitev z zagovorom, kar je del poklicne mature in je lahko rezultat daljšega in bolj poglobljenega sodelovanja udeleženca izobraževanja z mentorjem/s sodelavcem skozi prakso ali počitniško delo. Na drugi strani pa podjetja spoznavajo bodoče strokovnjake, prenašajo nanje specifično znanje (jih z večletnimi stiki, tudi s štipendiranjem, vzdržujejo in nadgrajujejo) za določena delovna mesta za delavce s kvalifikacijami za potrebe gospodarstva.

Dijaki naše šole opravljajo PUD ob koncu 3. letnika v slovenskih in tujih podjetjih, saj smo že več kot deset let uspešni pri črpanju evropskih sredstev za namestitev dijakov, učiteljev in strokovnega osebja v tujih podjetjih in partnerskih šolah.

Za podrobnejše informacije glede opravljanja PUD-a v tujini se lahko obrnete na Tanjo Leder (tanja.leder@vegova.si; kabinet 13).

Za podrobnejše informacije glede opravljanja PUD-a v Sloveniji se lahko obrnete na Maksa Semeta (maks.seme@vegova.si; kabinet 12).

Praktično usposabljanje z delom v tujini

Dijaki bodo lahko opravljali PUD tudi v tujini v okviru programa Erasmus+, v sklopu projekta Podjetnost in stroka z roko v roki.

Tanja Leder bo informacije, vezane na PUD doma in v tujini, predstavila dijakom na razrednih urah  oktobra oz. po dogovoru z razredniki.

 

OPRAVLJANJE PUD V TUJINI

Če bo situacija glede covida-19 dopuščala, bodo dijaki PUD lahko opravljali v tujini v sklopu programa Erasmus+. Čas opravljanja PUD je enak kot za dijake v SlovenijiPotrebno je upoštevati še 2 dni za pot (dijaki odidejo v tujino načeloma en dan pred začetkom in se vrnejo en dan po zaključku PUD).

Delodajalce bo v tem primeru zagotovila šola oz. partnerske organizacije v tujini (delo bo na področju programa, za katerega se dijaki izobražujejo). Dijakom, ki bodo izbrani za opravljanje PUD v tujini, torej ni potrebno iskati delodajalcev v tujini in s tem posledično tudi ne potrebujejo izpolnjenega pisma o nameri.

Stroški, ki jih krije šola: pot (letalo ali vlak/avtobus – odvisno od destinacije), namestitev, prehrana. Šola neposredno plača stroške tujemu partnerju ali pa dijaki dobijo akontacijo, ki je namenjena plačilu določenih stroškov (odvisno od destinacije). Države, kamor odidejo dijaki na PUD: Finska, Nemčija, Francija, Španija, Litva, Portugalska. Dijaki ne morejo sami odločati o državi, kjer bodo opravljali PUD. Razporejeni so na podlagi razpoložljivih mest in določenih kriterijev.

PRIJAVA NA PUD V TUJINI: Dijaki bodo prijavo za opravljanje PUD v tujini oddali prek spletne strani. Izpolnjevati bodo morali določene pogoje, ki bodo objavljeni na spletni strani (npr. ocene, samoiniciativnost, mnenje razrednika …). Izpolnjevanje pogojev je kriterij, po katerem se naredi izbor dijakov, ki bodo lahko odšli na PUD v tujino.

Prijavnica bo na spletni strani šoli objavljena naknadno, najkasneje do konca novembra 2021, o čemer bodo dijaki in njihovi razredniki obveščeni preko preko eAsistenta.

Zaradi neznane situacije glede razvoja pandemije corona virusa je možnost opravljanje PUD v tujini pod vprašajem. Če zaradi varnostnih in zdravstvenih razlogov pot v tujino ne bo mogoča, si bodo morali dijaki delodajalca najti v Sloveniji.

 

DIJAKI, KI BODO ODDALI PRIJAVO ZA OPRAVLJANJE PUD V TUJINI, BODO PO ODDANI PRIJAVI MORALI:

  1. pripraviti motivacijsko pismo in Europass CV (življenjepis) v angleškem jeziku in ga oddati Tanji Leder
  2. med opravljanjem PUD pisati poročilo (Internship Report v angleškem jeziku)
  3. izpolniti ostale potrebne dokumente, ki se nanašajo na program Erasmus+ in jih zahteva nacionalna agencija Cmepius skladno s programom Erasmus+ (dijaki bodo o tem seznanjeni na razrednih urah oz. pred odhodom v tujino)

 

Pripravila Tanja Leder, MIC

Šolsko leto 2022/23

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v 3. letniku

Po veljavnem programu morajo dijaki 3. letnika strokovne šole za program elektrotehnik, opraviti 304 ure oz. 8 tednov praktičnega usposabljanja z delom oz. za program tehnik računalništva, opraviti 152 ur oz. 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom.

 

V letošnjem šolskem letu je praktično usposabljanje z delom predvideno med 24. 4. in 16. 6. 2023 za program elektrotehnik oz. med 22. 5. in 16. 6. 2023 za program tehnik računalništva.

 

Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi izven predvidenega termina, vendar ne med poukom (npr. med počitnicami). Če je dijak PUD že opravil prejšnja leta (ponavljavec) ali ga je opravljal med počitnicami, mu ga NI potrebno ponovno opravljati v predvidenem terminu in je takrat prost.

 

Šola dijake spodbuja k samostojnosti tudi s tem, da si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se bodo pri urah slovenščine in angleščine naučili napisati motivacijsko pismo in življenjepis, ki ju priložijo v prošnji delodajalcem.

Dijak naj si pri iskanju delodajalcev pomaga s pregledovanjem spletnih strani različnih potencialnih delodajalcev in z uporabo socialnih omrežij. Na odgovor delodajalca naj ne čaka predolgo. Če je pri iskanju podjetja neuspešen, naj se čim prej oglasi pri profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12).

Delodajalec naj izpolnjuje naslednje pogoje:

  • imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo,
  • dijaku omogočiti opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na področju, za katerega se dijak izobražuje,
  • imeti mora ustrezno izobrazbo oz. zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju.

 

Če dijak prejme pozitiven odgovor podjetja/delodajalca na prošnjo, delodajalcu posreduje pismo o nameri, ki ga dobi na spletni strani šole (https://www.vegova.si/obrazci/). Dijak izpolnjeno pismo o nameri izroči razredniku oz. profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12). Rok za oddajo pisma o nameri je 1. 3. 2023 za program elektrotehnik oz. 3. 4. 2023 za program tehnik računalništva.

Šola nato z delodajalcem sklene pogodbo, v kateri so določene pravice in dolžnosti šole, dijaka in delodajalca.

Pred začetkom usposabljanja si dijak priskrbi obrazec za poročilo o PUD-u, ki ga dobi na spletni strani šole (https://www.vegova.si/obrazci/). Po zaključku PUD-a dijak izpolnjeno poročilo prinese v šolo in ga odda razredniku oz. profesorju Maksu Semetu (maks.seme@vegova.si; kabinet 12), in sicer najkasneje do 14. 9. 2023. Pregledano poročilo je pogoj za priznanje PUD-a.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Koledar