PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Udeleženci, ki obiskujejo naše strokovne izobraževalne programe (elektrotehnik, tehnik računalništva), morajo opraviti tudi 4-tedensko strokovno prakso oziroma praktično usposabljanje z delom (PUD). Veliko gospodarskih družb jim že sedaj omogoča spoznavanje delovnih procesov pod vodstvom njihovih mentorjev. Pri tem se vzpostavlja podpora pri razvijanju inovativnih vsebin, storitev, pedagoških vsebin, vsebin praktičnega pouka in prakse za vseživljenjsko učenje. S svojimi specifičnimi znanji na različnih področjih, ki jih razvijamo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Ljubljana (MIC Lj.), lahko gospodarske družbe sooblikujejo odprti šolski kurikul in učna gradiva. Za podjetja je to priložnost, da vplivajo na izbor znanja, ki se prenaša na udeležence izobraževanja.

PUD je del učnega procesa, ki je za gospodarsko in izobraževalno področje izjemno pomemben: udeleženci si pridobijo kompetence, ki vplivajo na njihov osebnostni in strokovni razvoj, kar omogoča večjo zaposljivost ob zaključku šolanja. Podjetja sodelujejo tudi pri izdelavi izdelkov oziroma storitev z zagovorom, kar je del poklicne mature in je lahko rezultat daljšega in bolj poglobljenega sodelovanja udeleženca izobraževanja z mentorjem/s sodelavcem skozi prakso ali počitniško delo. Na drugi strani pa podjetja spoznavajo bodoče strokovnjake, prenašajo nanje specifično znanje (jih z večletnimi stiki, tudi s štipendiranjem, vzdržujejo in nadgrajujejo) za določena delovna mesta za delavce s kvalifikacijami za potrebe gospodarstva.

Dijaki naše šole opravljajo PUD ob koncu 3. letnika v slovenskih in tujih podjetjih, saj smo že več kot deset let uspešni pri črpanju evropskih sredstev za namestitev dijakov, učiteljev in strokovnega osebja v tujih podjetjih in partnerskih šolah.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Tanjo Leder.

Praktično usposabljanje z delom v tujini

Naslov projekta: Inovativne medkulturne tehnološke kompetence poklicev prihodnosti (IM-TECH)

V sklopu projekta Erasmus+ 2018 se bo v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeležijo tudi strokovni delavci v obliki usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Države, v katerih se izvaja mobilnost: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno bo v dveh šolskih letih v tujino na PUD lahko odšlo 80 dijakov in 6 članov osebja.

Opravljanje PUD v tujini v šolskem letu 2019/2020

Čas opravljanja PUD: 27. 5.–23. 6. 2020

Število dijakov, ki bo v šolskem letu 2019/2020 lahko odšlo v tujino: predvidoma 38

Prijavnica

Dijaki lahko opravljajo PUD tudi v tujini v sklopu programa Erasmus+ 2018 (projekt IM-TECH). Čas opravljanja PUD je enak kot za dijake, ki ga bodo opravljali v Sloveniji. Potrebno je upoštevati še 2 dni za pot (dijaki odidejo v tujino načeloma en dan pred pričetkom in se vrnejo en dan po zaključku PUD).

Delodajalce bo v tem primeru zagotovila šola oz. partnerske organizacije v tujini (delo bo na področju programa, za katerega se dijaki izobražujejo). Dijakom torej ni potrebno iskati delodajalcev v tujini in s tem posledično tudi ne potrebujejo izpolnjenega Pisma o nameri.

Stroški, ki jih krije šola: pot (letalo ali vlak – odvisno od destinacije), namestitev, prehrana. Šola neposredno plača stroške tujemu partnerju ali pa dijaki dobijo akontacijo, ki je namenjena plačilu določenih stroškov (odvisno od destinacije). Države, kamor odidejo dijaki na PUD: Finska, Nemčija, Francija, Španija, Litva, Portugalska. Dijaki ne morejo sami odločati o državi, kjer bodo opravljali PUD. Razporejeni so na podlagi razpoložljivih mest in določenih kriterijev.

Dijaki oddajo prijavo za opravljanje PUD v tujini prek spletne strani (objavljena bo oktobra 2019). Izpolnjevati morajo določene pogoje, ki so objavljeni na spletni strani (npr. ocene, samoiniciativnost, mnenje razrednika …). Sledi izbor dijakov in tisti, ki ustrezajo pogojem, so izbrani, da gredo PUD opravljati v tujino.

Ker vsi dijaki, ki oddajo prijavo za opravljanje PUD v tujini, niso izbrani, si morajo pravočasno najti tudi potencialnega delodajalca v Sloveniji, vendar jih morajo seznaniti o možnosti, da bodo nato odšli prakso opravljat v tujino, o čemer jih bodo pravočasno obvestili (načeloma je izbor dijakov za prakso v tujini narejen sredi februarja).

Dijaki, ki bodo oddali prijavo za opravljanje pud v tujini, morajo:

  1.  pripraviti motivacijsko pismo in Europass CV v angleškem jeziku in ga oddati Tanji Leder
  2. med opravljanjem PUD pisati poročilo PUD (Internship Report, v angleškem jeziku)
  3. izpolniti ostale potrebne dokumente, ki se nanašajo na program Erasmus+ in projekt IM-TECH in jih zahteva nacionalna agencija Cmepius skladno s programom Erasmus+ (dijaki bodo o tem seznanjeni na RUR oz. pred odhodom v tujino)

Šolsko leto 2019/20

Obvezno praktično usposabljanje z delom (pud) za 3. letnik

Dijaki tretjega letnika strokovne šole, programa elektrotehnik in tehnik računalništva, morajo obvezno opraviti 152 ur oz. 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom (ure je določilo MIZŠ), da spoznajo delovno področje, za katerega se izobražujejo. Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi izven predvidenega termina, vendar ne med poukom (najbolje med počitnicami). Dijak mora po programu skupno opraviti 152 ur PUD, kar pomeni, da če je dijak ponavljavec ali je opravljal PUD med počitnicami, se mu te ure priznajo in mu ni potrebno opravljali PUD po razporedu.

Načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom:

27. 5.–23. 6. 2020

Dijaki lahko opravljajo PUD tudi v tujini v okviru programa Erasmus+ (projekt šole IM-TECH) v istem terminu. 

Tanja Leder bo informacije, vezane na PUD doma in v tujini, predstavila dijakom na razrednih urah  septembra in oktobra oz. po dogovoru z razredniki.

Dijaki si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se bodo pri urah slovenščine/angleščine naučili pripraviti motivacijsko pismo, življenjepis in europass CV, ki jih dijaki priložijo v prošnji delodajalcem. Dijaki si pri iskanju delodajalcev pomagajo z različnimi brskalniki, pregledejujo spletne strani različnih potencialnih delodajalcev. Ko imajo nabor primernih delodajalcev, pokličejo v tajništvo podjetja, se predstavijo in povejo, v zvezi s čim kličejo, in zaprosijo za e-naslov, na katerega pošljejo svojo prošnjo s prilogami. Dijaki naj ne čakajo predolgo na odgovor delodajalca. Sami morajo biti aktivni in tudi poklicati v podjetje. Šola na ta način spodbuja dijake, da postajajo samostojni pri iskanju zaposlitve, saj je to za mnoge prvi stik s potencialnimi delodajalci. V tretjem letniku začnemo s karierno orientacijo dijakov in samostojen stik s potencialnimi delodajalci je del kariernega orientiranja.

V primeru pozitivnega odgovora podjetja/delodajalca dijaki razredniku prinesejo izpolnjeno Pismo o nameri, ki ga dobijo v fotokopirnici ali na spletni strani šole. Razrednik zbrana izpolnjena Pisma  o nameri izroči Gašperju Lomovšku do 10. 4. 2020. Šola nato z delodajalcem sklene pogodbo, v kateri so določene pravice in dolžnosti šole, dijaka in delodajalca. Če je dijak neuspešen pri iskanju podjetja, naj se čim prej oglasi pri Tanji Leder v pisarni št. 13 (nasproti učilnice št. 15).

Delodajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo
  • opravljati dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje
  • imeti ustrezno izobrazbo oz. imeti zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor dijaku na praktičnem usposabljanju

Dijak delodajalcu posreduje naslednje dokumente:

pred opravljanjem PUD:

PROŠNJO ZA USPOSABLJANJE, PISMO O NAMERI IN EUROPASS CV

ob nastopu usposabljanja:

POROČILO O PUD

Pred usposabljanjem dijaki pri razredni uri prejmejo Poročila o PUD, ki jih bodo izpolnjevali/pisali med opravljanjem PUD. Poročila o opravljanju PUD bodo dijaki prinesli v šolo po zaključku PUD v novem šolskem letu, najkasneje pa do 14. 9. 2020; tako bo PUD naveden v spričevalu 4. letnika, in ne 3. Zbrana poročila bo razrednik oddal izbranemu učitelju praktičnega pouka.

OPRAVLJANJE PUD V TUJINI

Dijaki lahko opravljajo PUD tudi v tujini v sklopu programa Erasmus+ 2018 (projekt šole IM-TECH). Čas opravljanja PUD je enak kot za dijake, ki ga bodo opravljali v Sloveniji. Potrebno je upoštevati še 2 dni za pot (dijaki odidejo v tujino načeloma en dan pred pričetkom in se vrnejo en dan po zaključku PUD).

Delodajalce bo v tem primeru zagotovila šola oz. partnerske organizacije v tujini (delo bo na področju programa, za katerega se dijaki izobražujejo). Dijakom torej ni potrebno iskati delodajalcev v tujini in s tem posledično tudi ne potrebujejo izpolnjenega Pisma o nameri. 

Stroški, ki jih krije šola: pot (letalo ali vlak / bus – odvisno od destinacije), namestitev, prehrana. Šola neposredno plača stroške tujemu partnerju ali pa dijaki dobijo akontacijo, ki je namenjena plačilu določenih stroškov (odvisno od destinacije). Države, kamor odidejo dijaki na PUD: Finska, Nemčija, Francija, Španija, Litva, Portugalska. Dijaki ne morejo sami odločati o državi, kjer bodo opravljali PUD. Razporejeni so na podlagi razpoložljivih mest in določenih kriterijev.

Dijaki oddajo prijavo za opravljanje PUD v tujini prek spletne strani. Izpolnjevati morajo določene pogoje, ki so objavljeni na spletni strani (npr. ocene, samoiniciativnost, mnenje razrednika …). Sledi izbor dijakov in tisti, ki ustrezajo pogojem, so izbrani, da gredo PUD opravljati v tujino.

Ker vsi dijaki, ki oddajo prijavo za opravljanje PUD v tujini, niso izbrani, si morajo pravočasno najti tudi potencialnega delodajalca v Sloveniji, vendar jih morajo seznaniti o možnosti, da bodo nato odšli prakso opravljat v tujino, o čemer jih bodo pravočasno obvestili (načeloma je izbor dijakov za prakso v tujini narejen februarja).

DIJAKI, KI BODO ODDALI PRIJAVO ZA OPRAVLJANJE PUD V TUJINI, MORAJO: 

  1. pripraviti motivacijsko pismo in Europass CV (življenjepis) v angleškem jeziku in ga oddati Tanji Leder
  2. med opravljanjem PUD pisati poročilo PUD (Internship Report, v angleškem jeziku)
  3. izpolniti ostale potrebne dokumente, ki se nanašajo na program Erasmus+ in projekt IM-TECH in jih zahteva nacionalna agencija Cmepius skladno s programom Erasmus+ (dijaki bodo o tem seznanjeni na RUR oz. pred odhodom v tujino)

 

PISMO O NAMERI, EUROPASS CV (http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx) in ostali obrazci so objavljeni tudi na spletni strani šole v rubriki OBRAZCI.

Pripravila Tanja Leder, MIC

Ljubljana, september 2019

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

julij

avgust 2020

september
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for avgust

1

No Events
Events for avgust

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for avgust

3

No Events
Events for avgust

4

No Events
Events for avgust

5

No Events
Events for avgust

6

No Events
Events for avgust

7

No Events
Events for avgust

8

No Events
Events for avgust

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for avgust

10

No Events
Events for avgust

11

No Events
Events for avgust

12

No Events
Events for avgust

13

No Events
Events for avgust

14

No Events
Events for avgust

15

No Events
Events for avgust

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for avgust

17

Events for avgust

18

Events for avgust

19

Events for avgust

20

Events for avgust

21

No Events
Events for avgust

22

No Events
Events for avgust

23

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for avgust

24

No Events
Events for avgust

25

No Events
Events for avgust

26

No Events
Events for avgust

27

No Events
Events for avgust

28

No Events
Events for avgust

29

No Events
Events for avgust

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for avgust

31

No Events