Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja

Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Izdajatelj:

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Vegova ulica 4, Ljubljana

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel:

ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Datum zadnje spremembe:

24. 9. 2018

Katalog je dostopen na spletni strani Vegove, Ljubljana:

https://www.vegova.si

Druge oblike:

Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Vegova 4, Ljubljana.

Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije:

ravnatelj dr. Uroš Breskvar; e-naslov: uros.breskvar@vegova.si, tel.: (01) 2444 350,

fax: (01) 2444 360

pomočnika ravnatelja:

Alenka Zorko; e-naslov: alenka.zorko@vegova.si, tel.: (01) 2444 354, fax: (01) 2444 360
Igor Vulić; e-naslov: igor.vulic@vegova.si, tel.: (01) 2444 355, fax: (01) 2444 360

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Srečko Paderšič; e-naslov: srecko.padersic@guest.arnes.si

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1. Skrajšano ime šole: Vegova Ljubljana

2. ORGANIGRAM:

skica organigram Vegova Ljubljana

Ravnatelj: dr. Uroš Breskvar

Pomočnika ravnatelja: Alenka Zorko, Igor Vulić

Svet zavoda

 • Aleksandar Lazarević, predstavnik delavcev, predsednik
 • Franc Kamenik, predstavnik zaposlenih, namestnik predsednika
 • Vladimir Pegan, predstavnik Vlade Republike Slovenije
 • Robert Seme, predstavnik Vlade Republike Slovenije
 • Valter Oprešnik, predstavnik MO Ljubljana
 • Gašper Lomovšek, predstavnik zaposlenih
 • Mirjana Višnikar Ivić, predstavnica zaposlenih
 • Sonja Zver, predstavnica zaposlenih
 • Peter Avsec, predstavnik staršev
 • Georgije Trifunov, predstavnik staršev
 • Marjana Hribar, predstavnica staršev
 • Igor Zevnik, predstavnik dijakov
 • Andrej Šubelj, predstavnik dijakov

Svet staršev

 • Peter Avsec, predsednik
 • Marjan Hribar, namestnik predsednika

Strokovni aktivi učiteljev

 • Manuela Markoja Šubara, vodja SA učiteljev slovenščine
 • Amanda Zupanc, vodja SA učiteljev tujih jezikov
 • Mag. Erika Pleša, vodja SA matematikov
 • Zlatko Vučenović, vodja SA učiteljev športne vzgoje
 • Mag. Tonja Janša, vodja SA učiteljev družboslovnih predmetov
 • Aleksandra Saška Kučan, vodja SA učiteljev naravoslovnih predmetov
 • Franc Kamenik, vodja SA učiteljev elektrotehnike
 • Darjan Toth, vodja SA učiteljev računalništva

Programski učiteljski zbori (PUZ)

 • PUZ za elektrotehniko: mag. Igor Petrovčič
 • PUZ za računalništvo: Aleksandar Lazarević
 • GUZ (gimnazijski učiteljski zbor): Mojca Stare Aljaž

Komisija za kakovost

 • Igor Vulić, predsednik komisije, predstavnik zaposlenih
 • Marko Arsović, predstavnik delodajalcev
 • Gašper Pintarič, predstavnik delodajalcev
 • Ana Vukelić, predstavnica zaposlenih
 • Sanja Ćorić, predstavnica zaposlenih
 • Manuela Markoja Šubara, predstavnica zaposlenih
 • Božena Vindiš, predstavnica staršev
 • Žiga Slak, predstavnik dijakov
 • Tanja Leder, vodja MIC

Upravni odbor Šolskega sklada

 • Dr. Uroš Breskvar, vodja UO
 • Nataša German, predstavnica staršev
 • Ana Kreft, predstavnica staršev
 • Lidija Liberšar, predstavnica staršev
 • Maja Kokot, predstavnica staršev
 • Ana Vukelić, predstavnica zaposlenih
 • Dušan Sitar, predstavnik zaposlenih
 • Marko Tomšič, predstavnik zaposlenih
 • Blaž Kovačič, predstavnik dijakov

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK SM)

 • Dr. Uroš Breskvar, predsednik
 • Alenka Zorko, podpredsednica, članica
 • Anton Orehek, tajnik
 • Karin Kastelic, članica
 • Amanda Zupanc, članica
 • Mojca Dolinar, zunanja članica

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK PM)

 • Dr. Uroš Breskvar, predsednik
 • Alenka Zorko, namestnica predsednika
 • Mag. Tanja Kocjan, tajnica
 • Manuela Markoja Šubara, članica
 • Beti Kerin, članica
 • Franc Kamenik, član
 • Nataša Makarovič, članica
 • Damijan Purg, član
 • Igor Vulić, član

Komisija za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja

 • Karmen Pečarič Podobnik, predsednica, namestnica Sanja Ćorić
 • Maja Pezdir, članica, namestnica Karmen Pečarič Podobnik
 • Aleš Volčini, član, namestnik Jože Veršnjak

Komisija za varstvo pravic dijakov

 • Darjan Toth, predsednik, namestnik Franc Kamnik
 • Manuela Markoja Šubara, članica, namestnica mag. Andreja Vehovec
 • Tinka Majaron, zunanja članica, namestnica Anja Rožič (KGBL)

Komisija za status dijakov

 • Igor Vulić, predsednik
 • Zlatko Vučenović, član
 • Karmen Pečarič Podobnik, članica

Komisija za regresirano prehrano

 • Karmen Pečarič Podobnik, predstavnica zaposlenih, vodja
 • Milan Pajduh, organizator šolske prehrane
 • Sonja Krapež, predstavnica zaposlenih
 • Blaž Horvat, predstavnik dijakov

Komisija za integriteto

 • Nataša Makarovič, skrbnica
 • Lea Koler, članica
 • Darjan Toth, član
 • Janez Pešec, član

Dijaška skupnost

 • Andrej Šubelj, predsednik
 • Igor Zevnik, podpredsednik
 • Ana Vukelić, mentorica
 • Zlatko Vučenović, mentor

Ostalo

 • srednješolsko splošno izobraževanje
 • srednješolsko strokovno izobraževanje
 • izobraževanje odraslih na ravni srednješolskega izobraževanja
 • izobraževalni program tehniška gimnazija
 • izobraževalni program SSI-elektrotehnik
 • izobraževalni program SSI-tehnik računalništva
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do 30. septembra za tekoče šolsko leto)
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do 30. septembra za preteklo šolsko leto)
 • Finančni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do konca februarja za koledarsko leto)
 • Letno poročilo /bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov …/ (do konca februarja za preteklo koledarsko leto)
 • Ustanovitveni akt zavoda – SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana”
 • Finančno poročilo Vegove Ljubljana za koledarsko leto
 • Letno poročilo o delu in poslovanju Vegove Ljubljana za šolsko leto
 • Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vegove Ljubljana
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi uživanja drog na delovnem mestu
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 • Poslovnik za delo Sveta zavoda
 • Poslovnik za delo Sveta staršev
 • Pravilnik o številu in hrambi žigov zavoda
 • Pravilnik o hišnem redu
 • Šolska pravila
 • Pravila šolske prehrane
 • Šolska kronika
 • Šolska publikacija
 • informativni dan: 9. in 10. 2. 2018
 • ravnateljev dan: 13. 10. 2017
 • na naslovu zavoda: Vegova ulica 4, Ljubljana
 • uradne ure: vsak dan od 12. do 14. ure
 • v tajništvu šole v I. nadstropju
 • pri osebi, pooblaščeni za sprejem vlog: Marjeta Golob

3. DELOVNO PODROČJE: Vzgoja / in / izobraževanje na področju:

4. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

IZOBRAŽEVANJE MLADINE:

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV IN PREDPISOV EU Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA IN PREDLOGOV PREDPISOV

Temeljni predpisi, ki urejajo področja delovanja zavoda so predvsem:

1.  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB 5) Uradni list RS 16/2007 s spremembami in dopolnitvami, in sicer:

A) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI-G/ Ur.l. RS, št. 36/2008

B) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI-H/ Ur.l. RS, št. 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.)

C) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI-I/ Ur.l. RS, št. 20/2011

2. Zakon o gimnazijah (uradno prečiščeno besedilo (ZGim – UPB 1) Uradni list RS1/2007

3. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) Uradni list RS79/2006

D) Zakon o izobraževanju odraslih (uradno prečiščeno besedilo ZIO – UPB 1) Uradni list RS 110/2006

E) Zakon o maturi (ZMat) Zakon o maturi (uradno prečiščeno besedilo Zmat – UPB 1) Uradni list RS 1/2007

Poleg temeljnih predpisov pravno podlago za urejanje razmerij predstavljajo vsi podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

Druge povezave na državne registre:

2. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod vodi upravne postopke v zvezi s statusom dijaka, regresiranjem prehrane, prilagajanjem šolskih obveznosti in izključitvijo iz šole. Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

3. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ZAVOD

Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco.

4. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Zavod vodi naslednje informatizirane zbirke podatkov:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
2. Seznam vpisanih dijakov v strokovne programe šole
3. Seznam vpisanih dijakov v program tehniška gimnazija
4. Evidenca vpisanih udeležencev v izobraževanje odraslih
5. Evidenca dijakov, ki so opravljali maturo
6. Evidenca dijakov, ki so opravljali poklicno maturo
7. Evidenca prijavljenih kandidatov
8. Osebni listi
9. Matične knjige
10. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
11. Evidenca preverjanja in ocenjevanja znanja
12. Zapisniki o izpitih
13. Evidenca gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov
14. Evidenca dijakov, ki jih obravnava svetovalna služba
15. Evidenca o starših mladoletnih dijakov
16. Evidenca o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo

Druge informatizirane zbirke niso dostopne splošni javnosti.

5. SEZNAM SPREJETIH DOKUMENTOV ZA PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

6. SEZNAM DOKUMENTOV KOT DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dokumenti niso povezani s katerimi koli javnimi evidencami.

7. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

1. Opis dostopa prek spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih so informacije javnega značaja:

Za pregledovanje po naših spletnih straneh potrebujete kateri koli brskalnik.

2. Opis “fizičnega” dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:

3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:

(skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

Slabovidnim je omogočen pogled v dokumentacijo z lupo.

4. Opis delnega dostopa:

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

V. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 76/2005).

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

avgust

september 2019

oktober
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
26
27
28
29
30
31
1
Dogodki za mesec september

1

Ni dogodkov
2
3
4
5
6
7
8
Dogodki za mesec september

2

Dogodki za mesec september

3

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

4

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

5

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

6

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

8

Ni dogodkov
9
10
11
12
13
14
15
Dogodki za mesec september

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

11

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

12

Dogodki za mesec september

13

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

15

Ni dogodkov
16
17
18
19
20
21
22
Dogodki za mesec september

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

18

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

20

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

21

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

22

Ni dogodkov
23
24
25
26
27
28
29
Dogodki za mesec september

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

27

Dogodki za mesec september

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

29

Ni dogodkov
30
1
2
3
4
5
6
Dogodki za mesec september

30

Ni dogodkov