Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja

Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja – Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

posodobljeno 1. 9. 2022

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Izdajatelj:

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Vegova ulica 4, Ljubljana

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnatelj Aleksandar Lazarević

Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2022

Katalog je dostopen na spletni strani Vegove Ljubljana: https://www.vegova.si/katalog-ijz/

Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Vegova 4, Ljubljana.

Pristojne osebe za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Tatjana Novak, e-naslov: tatjana.novak@guest.arnes.si

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1. Skrajšano ime šole: Vegova Ljubljana

2. ORGANIGRAM:

skica organigram Vegova Ljubljana

Ravnatelj: Aleksandar Lazarević

Pomočnici ravnatelja: Merlin Gulan Lokar, Manuela Markoja Šubara

Svet zavoda

1. Še ni imenovan predstavnik Vlade Republike Slovenije
2. Še ni imenovan predstavnik Vlade Republike Slovenije
3. Mina Pišljar predstavnica MO Ljubljana
4. Aleksandra Saška Kučan predstavnica delavcev, predsednica
5. Nataša Makarovič predstavnica delavcev
6. Mirjana Višnikar Ivić predstavnica delavcev, namestnica predsednice
7. Zlatko Vučenović predstavnik delavcev
8. Igor Vulić predstavnik delavcev
9. Marko Horvat predstavnik staršev
9. Tomaž Novak predstavnik staršev
11. Adela Žigert predstavnik staršev
12. Tine Aiken Ahac predstavnik dijakov SSŠ
13. Nejc Urbanija predstavnik dijakov GIM

Svet staršev

 • Adela Žigert, predsednica
 • Marko Horvat, namestnik predsednice

Strokovni aktivi učiteljev

 • Jernej Golobič, vodja SA učiteljev slovenščine
 • Amanda Zupanc, vodja SA učiteljev tujih jezikov
 • Damijan Purg, vodja SA matematikov
 • Igor Vulić, vodja SA učiteljev športne vzgoje
 • Špela Pretnar, vodja SA učiteljev družboslovnih predmetov
 • Ana Vukelić, vodja SA učiteljev naravoslovnih predmetov
 • Tomaž Medica, vodja SA učiteljev elektrotehnike
 • Marko Tomšič, vodja SA učiteljev računalništva

Programski učiteljski zbori (PUZ)

 • PUZ za elektrotehniko: Janez Trček
 • PUZ za računalništvo: Matjaž Majnik
 • GUZ (gimnazijski učiteljski zbor): mag. Igor Petrovčič

Komisija za kakovost

 • Igor Vulić, vodja
 • Nataša Makarovič, namestnica vodje

Člani:

 • Nataša Makarovič, predstavnica delavcev
 • Tanja Leder, predstavnica delavcev
 • Mag. Tanja Kocjan, predstavnica delavcev
 • Mirjana Višnikar Ivić, predstavnica delavcev
 • Hajdi Kosednar, predstavnica staršev
 • Gašper Lomovšek, predstavnik delodajalcev
 • Anže Dolenc, predstavnik dijakov

Upravni odbor Šolskega sklada

 • Aleksandar Lazarević, vodja
 • Marko Horvat, predstavnik staršev
 • Tomaž Novak, predstavnik staršev
 • Alenka Sporiš Loboda, predstavnica staršev
 • Boštjan Grošelj, predstavnik staršev
 • Viacheslav Telelyukhin, predstavnik dijakov
 • Dušan Sitar, predstavnik zaposlenih
 • Marko Tomšič, predstavnik zaposlenih
 • Aleš Volčini, predstavnik zaposlenih

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK SM)

 • Aleksandar Lazarević, predsednik
 • Merlin Gulan Lokar, namestnica predsednika, članica
 • Beti Kerin, tajnica
 • Marjeta Šušteršič Menart, članica
 • Amanda Zupanc, članica
 • Erika Pleša, članica

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK PM)

 • Aleksandar Lazarević, predsednik
 • Manuela Markoja Šubara, namestnica predsednika, članica
 • Hana Brezovnik, tajnica
 • Jernej Golobič, član
 • Mag. Romana Šivic, članica
 • Tomaž Medica, član
 • Lidija Vintar, članica
 • Mitja Vodeb, član, IO

Komisija za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja

 • Manuela Markoja Šubara, predsednica, namestnica Sanja Ćorić
 • Jernej Golobič
 • Dušan Sitar
 • Janez Trček

Komisija za varstvo pravic dijakov

 • Lea Koler, predsednica, namestnik Franc Kamnik
 • Andraž Žugelj, član, namestnica mag. Andreja Vehovec
 • Mojca Podlipnik (GJP), zunanja članica, namestnica Anja Knez (BIC Ljubljana)

Komisija za status dijakov

 • Zlatko Vučenović, predsednik
 • Igor Vulić, član
 • Maja Pezdir, članica

Komisija za prehrano

 • Sonja Krapež, vodja
 • Milan Pajduh, organizator šolske prehrane
 • Ana Vukelić, predstavnica zaposlenih
 • Nejc Urbanija, dijak

Komisija za integriteto

 • Nina Dekleva, skrbnica
 • Diana Drljača, članica
 • Mag. Andreja Vehovec, članica
 • Janez Trček, član

Dijaška skupnost

 • Predsednik: Nejc Urbanija, predsednik
 • Jaka Kovač in Anej Ivanc. namestnika predsednika
 • Nejc Urbanija, predstavnik v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS)
 • Manuela Markoja Šubara, mentorica
 • Andraž Žugelj, mentor

Šolska komisija za zaključni izpit

 • Aleksandar Lazarević, predsednik
 • Manuela Markoja Šubara, namestnica in tajnica
 • Jernej Golobič, član
 • Franc Kamenik, član
 • Maks Seme, član

Komisija za pohvale

 • Damijan Purg, vodja
 • Urška Rozman, članica
 • Nataša Makarovič, članica

Praktično usposabljanje ob delu (PUD)

 • Maks Seme

Komisija za uničenje dokumentacije

 • Merlin Gulan Lokar, vodja
 • Ana Maček, članica
 • Sabina Zidanšek, članica

Ostalo

 • srednješolsko splošno izobraževanje
 • srednješolsko strokovno izobraževanje
 • izobraževanje odraslih na ravni srednješolskega izobraževanja
 • izobraževalni program tehniška gimnazija
 • izobraževalni program SSI-elektrotehnik
 • izobraževalni program SSI-tehnik računalništva
 • izobraževalni program SPI-elektrikar (izobraževanje odraslih)
 • izobraževalni program PTI-elektrotehnik (izobraževanje odraslih)
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do 30. septembra za tekoče šolsko leto)
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do 30. septembra za preteklo šolsko leto)
 • Finančni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do konca februarja za koledarsko leto)
 • Letno poročilo /bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov …/ (do konca februarja za preteklo koledarsko leto)
 • Ustanovitveni akt zavoda – SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana”
 • Finančno poročilo Vegove Ljubljana za koledarsko leto
 • Letno poročilo o delu in poslovanju Vegove Ljubljana za šolsko leto
 • Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vegove Ljubljana
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi uživanja drog na delovnem mestu
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 • Poslovnik za delo Sveta zavoda
 • Poslovnik za delo Sveta staršev
 • Pravilnik o številu in hrambi žigov zavoda
 • Šolska pravila
 • Pravila šolske prehrane
 • Šolska kronika
 • Šolska publikacija
 • informativni dan: 17. in 18. 2. 2022
 • na naslovu zavoda: Vegova ulica 4, Ljubljana
 • uradne ure: vsak dan od 12. do 14. ure
 • v tajništvu šole v I. nadstropju
 • pri osebi, pooblaščeni za sprejem vlog: Marjeta Golob

3. DELOVNO PODROČJE: Vzgoja in izobraževanje na področju:

4. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

IZOBRAŽEVANJE MLADINE

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV IN PREDPISOV EU Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA IN PREDLOGOV PREDPISOV

Temeljni predpisi, ki urejajo področja delovanja zavoda so predvsem:

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) in sicer:
 2. Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19)
 3. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19)
 4. Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) E)
 5. Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16 – ZOFVI-K)

Poleg temeljnih predpisov pravno podlago za urejanje razmerij predstavljajo vsi podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS

2. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod vodi upravne postopke v zvezi s statusom dijaka, regresiranjem prehrane, prilagajanjem šolskih obveznosti in izključitvijo iz šole. Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

3. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ZAVOD

Zavod ne vodi oziroma NE upravlja z javno evidenco.

4. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Zavod vodi naslednje informatizirane zbirke podatkov:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
2. Seznam vpisanih dijakov v strokovne programe šole
3. Seznam vpisanih dijakov v program tehniška gimnazija
4. Evidenca vpisanih udeležencev v izobraževanje odraslih
5. Evidenca dijakov, ki so opravljali maturo
6. Evidenca dijakov, ki so opravljali poklicno maturo
7. Evidenca prijavljenih kandidatov
8. Osebni listi
9. Matične knjige
10. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
11. Evidenca preverjanja in ocenjevanja znanja
12. Zapisniki o izpitih
13. Evidenca gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov
14. Evidenca dijakov, ki jih obravnava svetovalna služba
15. Evidenca o starših mladoletnih dijakov
16. Evidenca o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo

Druge informatizirane zbirke niso dostopne splošni javnosti.

Politika zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov

Vegova Ljubljana za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne podatke dijakov ter staršev oziroma skrbnikov in udeležencev izobraževanja odraslih, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

 • uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
 • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;
 • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,
 • upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex – 32016R0679 – SL).

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo eno šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

Kako uporabljamo vaše podatke

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če  nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

Hranjenje vaših podatkov

Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: Vegova Ljubljana, Vegova ulica 14, 1000 Ljubljana ali po E-pošti: uprava@vegova.si

5. SEZNAM SPREJETIH DOKUMENTOV ZA PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

Vlada Republike Slovenije je 6. 10. 2009 sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  ”Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana”

6. SEZNAM DOKUMENTOV KOT DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dokumenti niso povezani s katerimi koli javnimi evidencami.

7. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

 1. Opis dostopa prek spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih so informacije javnega značaja:

Za pregledovanje po naših spletnih straneh potrebujete kateri koli brskalnik.

 1. Opis “fizičnega” dostopa

Informacije so fizično dostopne v prostorih Vegova Ljubljana, Vegova ulica 4, Ljubljana, v tajništvu, 1. nadstropje, vsak delovnik od 8.00 do 14.00, pri osebah, pooblaščenih za sprejem vlog.

 1. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:

Dostop z invalidskimi vozički ni možen.

Slabovidnim je omogočen pogled v dokumentacijo z lupo. Po možnosti pa prosilcem na njihovo zahtevo informacijo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Šolski koledar
 • Značilnosti posameznih izobraževalnih programov
 • Urniki
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja
 • Načrti ocenjevanja
 • Pravilnik o šolskem redu
 • Šolska pravil.
 • Učbeniki in učbeniški sklad
 • Organizirane dejavnosti za dijake na šoli
 • Razpored govorilnih ur profesorjev
 • Kontaktni podatki profesorjev
 • Vpisni pogoji
 • Vpisni pogoji za izobraževanje odraslih

V. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22)

Kontakt

Tajništvo

Tel.: +386 1 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si