Projekti

Projekti, slovenski in mednarodni, predstavljajo pomemben del sodobne šole. Vegova Ljubljana je pri črpanju sredstev in sodelovanju v različnih projektih že vrsto let zelo uspešna.

V projektnem programskem obdobju 2007-2013 je bila Vegova Ljubljana vodilna pri prenovi strokovnih gimnazij, sodelovala je v Poskusu novega izvajanja gimnazijskih programov, in sicer pod okriljem in s pomočjo dodatnih sredstev Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prav tako je uspešno črpala sredstva v okviru nacionalne agencije CMEPIUS (Center za mobilnost in evropske programe izobraževanje in usposabljanja) za projekte, ki so bili namenjeni tako gimnazijskim programom (Comenius partnerstva, tuji asistenti), kot tudi sredstva, namenjena namestitvam dijakov na praktičnem usposabljanju v tujini (Leonardo da Vinci – namestitve), učiteljev mentorjev na študijskih namestitvah in usposabljanjih na tujih šolah.

V novem programskem obdobju 2014-2020 Vegova Ljubljana še naprej uspešno črpa sredstva za mobilnost dijakov in osebja (program Erasmus+). Prav tako sodelujemo še v ostalih ESS in drugih projektih, ki spodbujajo internacionalizacijo šole.

Številna partnerstva s sorodnimi strokovnimi šolami in gimnazijami po Evropi (Hrvaška, Finska, Španija, Nemčija, Francija …) širimo s sodelovanjem s fakultetami, različnimi agencijami, ki organizirajo mobilnost, institucijami in podjetji, ki so za uspešnost pri črpanju nepovratnih sredstev zelo pomembna. Zadovoljni dijaki in zaposleni, ki so vključeni v različne projekte, so dodatna motivacija, da se bomo še naprej trudili biti uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev.

Projekti v izvajanju

Naslov projekta: Inovativne medkulturne tehnološke kompetence poklicev prihodnosti (IM-TECH)

V sklopu projekta Erasmus+ 2018 se bo v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeležijo tudi strokovni delavci v obliki usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Države, v katerih se izvaja mobilnost: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno bo v dveh šolskih letih v tujino na PUD lahko odšlo 80 dijakov in 6 članov osebja.

 

 

 

 

Vegova vključena v projekt Mladim se dogaja

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake tretjega letnika gimnazijskega programa Vegove Ljubljana smo v šolskem letu 2018/2019 organizirali aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij.

V tednu obveznih izbirnih vsebin od 24. do 28. 9. 2018 bodo dijaki ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastni izdelek in odprli navidezni »start-up«. Profesorja A. Lazarević in D. Sitar bosta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela, seznanili se bodo z metodo Design Thinking. Tako bodo dobro pripravljeni na praktično delavnico, ki jo bosta za dijake izvedla prof. dr. Robert Leskovec in dr. Alenka Baggia iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja. Za še boljši vpogled v poslovni svet se bo dijakom predstavilo izbrano podjetje KAC, d. o. o.

slika logotip mizs

 

 

 

 

 

logo munera 3

 

 

 

 

 

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Digitalna preobrazba spreminja tako poslovne procese kot tudi način dela. Zato dajeta Republika Slovenija in Evropska komisija velik poudarek pridobivanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi uvajanja digitalnih procesov in inovacij.

Podobni trendi se dogajajo tako na slovenskem kot tudi na globalnem trgu dela. Na podlagi raziskave o prihodnosti dela je Svetovni gospodarski forum objavil, da bodo ključne kompetence prihodnosti:

 • kritično in analitično razmišljanje;
 • čustvena inteligenca;
 • prilagodljivo in kreativno razmišljanje;
 • računalniško usmerjeno razmišljanje;
 • nova medijska pismenost;
 • transdisciplinarnost;
 • »design-thinking«;
 • virtualno sodelovanje in
 • kognitivno upravljanje (Vir: HR&M, junij/julij 2018, številka 16).

Tekom trajanja projekta bomo objavljali programe usposabljanja, ki jih bo izvajala Vegova Ljubljana.

Programi, ki jih izvajamo:

 1. Vodenje v organizaciji1: Kako uspešno sodelovati v timu in kako sprejeti spremembe
 2. Osebna odgovornost v organizaciji športnih dogodkov
 3. Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu
 4. Naučimo učitelje, kako poučevati in uriti razmišljanje – jasno in osredotočeno, kreativno in konstruktivno, tolerantno in timsko
 5. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
 6. Uspešno s podatki
 7. Angleška konverzacija na višjem nivoju
 8. Razvoj veščine pogajanja
 9. Spletni programer – nadgradnja e-veščin
 10. Kako krepiti osebni in karierni razvoj pri mladih
 11. Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing
 12. Na zmenku z umetnostjo

V obdobju 2018–2022 bo Vegova Ljubljana sodelovala v projektu MUNERA3, katerega cilje je vključevanje zaposlenih oseb v

programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij

(raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.   

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ  in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK so bila v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC ter v sodelovanju z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami v 2016/17 pripravljena izhodišča, usmeritve in gradiva, ki so trenutno v fazi preizkušanja, in sicer:

 • osnutek standardov in kazalnikov za področje UČENJE IN POUČEVANJE (podpodročja: DOSEŽKI UČENCEV oz. RAZVOJ IN UČENJE OTROK, PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV  in  ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA),
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE VRTCA, ŠOLE,
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE KAKOVOSTI,
 • osnutek KOMPETENČNEGA PROFILA TIMA ZA KAKOVOST.

V programu OPK pripravljamo poenotene usmeritve in dokumentacijo za RAZVOJNO NAČRTOVANJE in POROČANJE, pri čemer sledimo tudi strateškim usmeritvam UZK, ki jih je februarja 2017 sprejelo Ministrstvo. Z usmeritvami MIZŠ  posebej poudarja vlogo samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (februar 2017)). Naša šola sodeluje v projektu, kot razvojna šola.

Igor Vulić, koordinator projekta, VEGOVA Ljubljana

 Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

Namen javnega razpisa: je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

 • Cilj javnega razpisa: je zaposlitev 96 učiteljev začetnikov, 20 v vzhodni in 76 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
 • v vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • glasbenih šolah,
 • srednjih šolah,
 • dijaških domovih in
 • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 4. 2018 do
30. 11. 2018. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2019.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

V projekt smo vključeni z dvema pripravnikoma:
• Andraž Žugelj – učitelj strokovnih predmetov/modulov s področja elektrotehnike
• Katja Tomažič – učiteljico slovenščine

 

slika logotip mizs

Zaključeni projekti

Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

slika logotip mizs

1.ime projekta:
Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

2. čas trajanja projekta:
1.10.2016 – 31.8.2018

3. partnerske šole
Berufskolleg Niederberg, Nemčija (Velbert)
OSEKK, Finska (Oulu)
IES ANDRES VANDELVIRA, Španija (Albacete)

4. ideja projekta:
V okviru projekta proučujemo razvoj sodelovanja in izdelujemo računalniško simulacijo trgovine in interakcije med sodelujočimi. Ideja projekta temelji na teoriji igr imenovani zapornikova dilema, v kateri nastopata dva igralca, zapornika. Policija aretira dva roparja in ju zaklene v samice brez možnosti komuniciranja drug z drugim. Tožilstvo proti njima nima dovolj dokazov, da bi ju obsodili ropa, vendar pa imajo dovolj dokazov manjših prekrškov za 1-letno zaporno kazen.
Tožilstvo obema ponudi priložnost, da se izogneta zaporu. Ponudijo jima:
– Če se oba izdata, dobita oba 2-letno zaporne kazni.
– Če prvi izda drugega, drugi pa ne izda prvega, je prvi oproščen, drugi pa dobi 4 leta zaporne kazni.
– Če oba ostaneta tiho in ne priznata, gresta oba v zapor po eno leto zaradi drugih manjših prekrškov.
Kaj naj storita? Ali se splača izdati drugega?

 

 

 

 

 

 

 

 

5. aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta:

1. faza (do marca 2017):
Dijaki razvijejo svoje različice trgovskih modelov igre na temo zapornikova dilema.
2. faza (do oktobra 2017):
Dijaki za ideje igr iz prejšnje faze izdelajo programsko opremo.
3. faza (do januarja 2018):
Dijaki uporabijo znanje iz prejšnjih faz pri drugih šolskih predmetih in v vsakdanjem življenju.
4. faza (do maja 2018):
Dijaki pripravijo celotno dokumentacijo in igre izmenjajo z drugimi partnerskimi šolami.

Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

             slika logotip mizs

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvaja mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeleži tudi strokovno osebje v obliki poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Nacionalna agencija CMEPIUS je Vegovi Ljubljana odobrila sredstva v višini 196.000 EUR.

Naslov projekta
Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

Čas trajanja projekta
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Države, v katerih se izvaja mobilnost
Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno se bo mobilnosti lahko udeležilo

 • 100 dijakov
 • 10 učiteljev (strokovno delavci)

V šolskem letu 2016/2017 je v tujini PUD opravljalo 63 dijakov. Hkrati so v tujino z njimi odšli štirje profesorji (strokovni delavci); nekateri so kot spremljevalci opravljali tudi usposabljanje na delovnem mestu.

V šolskem letu 2017/2018 bo na opravljanje PUD v tujino odšlo 37 dijakov 3. letnika. Na razpolago je še tudi 6 prostih mest za strokovne delavce, da se udeležijo poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Talent Education

 

 

 

Čas trajanja projekta
september 2015–september 2018

Partnerske šole

Gymnázium Brno-Řečkovice, Gymnázium Brno (Brno, Češka)

Gymnázium Luďka Pika (Plzeň, Češka)

Talent Education (Leiden, Nizozemska)

in vrtci, OŠ v teh mestih in Ljubljani

Cilji projekta:

 • razvoj dela z nadarjenimi na različnih ravneh izobraževanja in povezovanje le-teh
 • preprečevanje osipa in učne neuspešnosti nadarjenih
 • izobraževanje pedagoškega kadra na področju zgodnje identifikacije nadarjenih, spodbujanja metakognicije in uporabe metod praktične diferenciacije in design thinking
 • Vegova Ljubljana je vključena v aktivnosti uporabe metod praktične diferenciacije pri pouku in metode design thinking, za katero so se usposobili učitelji mentorji. Po tej metodi delajo dijaki projektne naloge pod mentorstvom učiteljev. Dijaki letos že drugo leto sodelujejo pri projektnih nalogah, in sicer tako, da v eni izmenjavi zasnujejo projektno nalogo, v drugi med letom pa jo dokončajo in zaključijo s predstavitvami svojega dela in z evalvacijo.

Izmenjave:

Projekt predvideva štiri izmenjave med sodelujočimi srednjimi šolami. V zadnjih dveh letih smo se udeležili treh izmenjav v tujino (Leiden, 2016; Plzen 2017; Brno 2017), kjer je sodelovalo skupno 23 naših dijakov in 5 učiteljev.

Zadnja izmenjava bo v Ljubljani med 10. in 15. aprilom 2018, gostitelj bo naša šola. Pričakujemo delegacijo 48 tujih dijakov in od 8 do 10 učiteljev iz Češke in Nizozemske.

Izmenjave so namenjene tudi izobraževanju učiteljev za delo po navedenih metodah in pristopih. 

Zaključek:

Zaključni dogodek projekta bo mednarodna konferenca junija 2018 v Leidnu (Nizozemska), kjer bomo sodelujoče šole in drugi strokovnjaki predstavili rezultate svoje dela. V okviru projekta bosta nastala tudi spletna stran in priročnik z vsebinami (praktični primeri dela, uporabe metod …).

Maja Pezdir, koordinatorica projekta, Vegova Ljubljana

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
Fax: 00386 (01) 2444 360
e-pošta: uprava@vegova.si

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921

Koledar

avgust

september 2019

oktober
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
26
27
28
29
30
31
1
Dogodki za mesec september

1

Ni dogodkov
2
3
4
5
6
7
8
Dogodki za mesec september

2

Dogodki za mesec september

3

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

4

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

5

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

6

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

7

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

8

Ni dogodkov
9
10
11
12
13
14
15
Dogodki za mesec september

9

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

10

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

11

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

12

Dogodki za mesec september

13

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

14

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

15

Ni dogodkov
16
17
18
19
20
21
22
Dogodki za mesec september

16

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

17

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

18

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

19

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

20

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

21

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

22

Ni dogodkov
23
24
25
26
27
28
29
Dogodki za mesec september

23

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

24

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

25

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

26

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

27

Dogodki za mesec september

28

Ni dogodkov
Dogodki za mesec september

29

Ni dogodkov
30
1
2
3
4
5
6
Dogodki za mesec september

30

Ni dogodkov