Projekti

Na Vegovi Ljubljana se zavedamo pomembnosti sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih.

Vključeni smo v projekte, katerih namen je razvoj področja izobraževanja in poučevanja, kot tudi v tiste, ki so namenjeni neposredno dijakom in zaposlenim na Vegovi Ljubljana, da bi pridobili in krepili splošne in strokovne kompetence.

V preteklosti smo sodelovali pri prenovi strokovnih programov, sodelovali smo v projektu za posodobitev gimnazijskih programov. Trenutno na šoli izvajamo projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, v katerem sodelujemo kot razvojna šola. V okviru projekta MUNERA3 izvajamo posebne, gospodarstvu prilagojene programe usposabljanja, s katerimi krepimo kompetence zaposlenih oseb.

Na šoli že vrsto let uspešno izvajamo projekte progama Erasmus+ in s tem vsem udeležencem, ki sodelujejo, dajemo možnost, da krepijo svoje strokovne in splošne kompetence, predvsem pa da spoznajo druge kulture, pridobivajo novo znanje in veščine, ki jim bodo pomagali na njihovi karierni in zasebni poti.

Eden izmed ključnih ciljev izvajanja projektov na Vegovi Ljubljana je prav gotovo internacionalizacija šole in posameznika. Zato bomo skrbeli, da bodo tudi v prihodnje dijaki in zaposleni na šoli imeli možnost vključevanja v najrazličnejše projekte. Zaposlenim izven našega zavoda pa bomo omogočili, da prek programov usposabljanja krepijo svoje kompetence. Z izvajanjem vseh projektov spodbujamo vseživljenjsko učenje, saj je znanje gonilo naše družbe.Projekti v izvajanju

Projekti v izvajanju

Posodobitev računalniških omrežij lan na viz v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

logotipi

Digitrajni učitelj

Trajanje: 2023 – 2026

Namen projekta

Namen projekta Digitrajni učitelj je usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji projekta

Uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Vzpostaviti več kot 40 razvojnih skupin ter usposobiti 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1.400 prenašalcev znanja.

Vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

Koordinatorici projekti: Beti Kerin, Tanja Leder

Erasmus+ 2022, Mobilnost osebja in dijakov

logo eu

Razpis Erasmus+ 2022, ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

V sklopu projekta se bo v šolskem letu 2022/2023 izvajala mobilnost dijakov in osebja. Projekt dijakom omogoča, da praktično usposabljanje pri delodajalcu opravljajo v tujini.

Osebje se lahko mobilnosti udeleži v okviru aktivnosti:

 • sledenje na delovnem mestu (3 prosta mesta);
 • udeležba na tečajih in usposabljanjih (2 prosti mesti);
 • mobilnost osebja z namenom poučevanja ali usposabljanje (2 prosti mesti).

Trajanje projekta: od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023.

Predvidene države, v katere bodo lahko udeleženci odšli: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva.

vodja projekta: Tanja Leder

Erasmus+ 2023, Znanje za prihodnost

logo eu

Razpis Erasmus+ 2023, ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Interno ime projekta: Znanje za prihodnost 2023

V sklopu projekta se bo v šolskem letu 2023/2024 izvajala mobilnost dijakov in osebja. Projekt dijakom omogoča, da:

 • obvezno praktično usposabljanje pri delodajalcu opravljajo v tujini;
 • se udeležijo tekmovanj v tujini.

Osebje se lahko mobilnosti udeleži v okviru aktivnosti:

 • sledenje na delovnem mestu;
 • udeležba na tečajih in usposabljanjih;
 • mobilnost osebja z namenom poučevanja ali usposabljanja.

Trajanje projekta: od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023.

Predvidene države, v katere bodo lahko udeleženci odšli: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva.

Vodja projekta: Tanja Leder

Mladim se dogaja 23/24

Vegova Ljubljana je, v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, tudi v šolskem letu 2023/2024 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana je v okviru projekta potekala Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih.

Aktivnost je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 18. 9. 2023 do 21. 09. 2023 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa, ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev, na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Janez Omahen in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne podjetniške ideje in v okviru tega izdelali CANVAS poslovni model.

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zaključeni projekti

EuroMELEC (European Mates of ELECtricity)

V šolskih letih 2020/21 in 2021/22 bo Vegova Ljubljana kot partnerska organizacija sodelovala v projektu EuroMELEC. Projekt poteka v okviru programa Erasmus+ znotraj ključne aktivnosti 229, ki se nanaša na partnerstva za izmenjavo med šolami.

V projektu sodeluje pet različnih šol iz petih različnih držav. Poleg naše šole, kot predstavnice Slovenije, sodelujejo še šole s Švedske, Portugalske, iz Francije in Nemčije. Tekom dveh let, kolikor traja projekt, bodo dijaki, ki se izobražujejo v programu elektrotehnik, opravljali določene naloge iz naslednjih področij:

 • izdelava električne instalacije,
 • proizvodnja in poraba energije,
 • postavitev in vzdrževanje industrijske električne napeljave,
 • energetska učinkovitost električnih instalacij,
 • avtomatizirani električni sistemi.

Dijakom bo sodelovanje v projektu prineslo krepitev njihovih strokovnih in splošnih kompetenc, krepili bodo medkulturno kompetenco in spoznavali EU. Vegova Ljubljana pa bo z mednarodnim sodelovanjem poskrbela za internacionalizacijo šole.

Vodja projekta: Tanja Leder

Sodelujoči profesorji oz. izvajalci: Franc Kamenik, Igor Petrovčič, Janez Trček, Jože Veršnjak

Informacije o učinkih projekta, rezultatih in diseminaciji (pdf)

Erasmus+ 2020, GA.M.EL.EARN

Cilj projekta je povečati motivacijo in participacijo dijakov pri učnih vsebinah z uporabo elementov računalniških iger, integriranih z visokokakovostnimi digitalnimi vsebinami. Ciljna skupina projekta so srednješolski učitelji.

Glavni cilji

Prvi cilj

Izboljšana učinkovitost pri oblikovanju učnih metod, ki temeljijo na igri.

Drugi cilj

Povečanje kakovosti metode za integrirano digitalno poučevanje s prepletanjem:

 • pedagogike z vključevanjem igre,
 • učenja na podlagi iger in digitalnega pristopa (spletno sinhrono oz. asinhrono) in
 • celostnega pristopa (na spletni in osebni ravni).

Tretji cilj

Povečanje učinkovitosti integriranega digitalnega učenja v evropskih šolah z vključevanjem elementov igre. Izobraževalne ustanove bomo vzpodbujali k vključevanju novega načina poučevanja generacije Z (dinamika in elementi igre v digitalnem okolju) s progresivno in množično integracijo poučevanja v živo ter na daljavo.

V okviru projekta bomo razvil dva praktična rezultata:

 1. Množični odprti spletni tečaj (MOST, angl. MOOC), ki bo učiteljem služil kot pripomoček pri vključevanju tehnologij digitalnih iger v digitalne učne procese.
 2. Usmerjen učni načrt, prilagojen učencem s slabim učnim uspehom glede na rezultate mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) na področju naravoslovja, matematike, materinega in tujega jezika. Učni načrt bo vseboval praktična orodja za pomoč učiteljem, ki bodo tako lažje zasnovali učne vsebine z vključevanjem tehnologije digitalnih iger, ki pripomorejo k povečanju pozornosti in motivacije učencev. Na ta način bomo vzpostavili pogoje za boljšo učno uspešnost. Vključeno bo tudi izobraževanje učiteljev.

https://www.gamelearnproject.eu/

Vodja projekta: Miha Krišelj

Erasmus+ 2021, Mobilnost osebja

Razpis Erasmus+ 2021, ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Upravičena aktivnost v sklopu projekta je udeležba na tečajih in usposabljanjih, ki ustrezajo vsem določilom projekta Erasmus+. Udeleženci so učitelji, vodje usposabljanj ter vsi drugi strokovnjaki in osebje, ki delajo na področju začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti (npr. kot zunanji vodje usposabljanj, strokovnjaki ali prostovoljci).

Vodja projekta: Tanja Leder

Erasmus+ 2022, Poklici prihodnosti na področju IKT

logo eu

V šolskem letu 2022/20223 je Vegova Ljubljana nosilec projekta Poklici prihodnosti na področju IKT. Projekt je zasnovan kot manjše partnerstvo v sodelovanju s srednjo šolo iz litvanske prestolnice Vilne. V sklopu izmenjave bodo naši dijaki strokovne šole obiskali Vilno, mi pa bomo gostili dijake partnerske organizacije v Ljubljani.

Projekt je usmerjen v iskanje tistih poklicev s področja IKT, ki so na trgu dela novi in še nimajo jasno razdelanih kompetenc, ki se za njihovo opravljanje potrebujejo. Dijaki in profesorji obeh partnerskih organizacij bodo zasledovali naslednje cilje:

 • iskanje poklicev s področja IKT, ki so novi in jih prej nismo poznali;
 • iskanje kompetenc potrebnih za izvajanje posameznega poklica;
 • oblikovanje tiskane brošure in spletne strani z rezultati projekta.

Dijakom bo sodelovanje v projektu prineslo krepitev njihovih strokovnih in splošnih kompetenc, krepili bodo medkulturnost in spoznavali EU. Vegova Ljubljana pa bo z mednarodnim sodelovanjem poskrbela za internacionalizacijo šole.

Vodja projekta: Jernej Pustoslemšek

Sodelujoči profesorji oz. izvajalci: Alen Ajanović, Miha Krišelj

Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

slika logotip mizs

1.ime projekta:
Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction (HANSE)

2. čas trajanja projekta:
1.10.2016 – 31.8.2018

3. partnerske šole
Berufskolleg Niederberg, Nemčija (Velbert)
OSEKK, Finska (Oulu)
IES ANDRES VANDELVIRA, Španija (Albacete)

4. ideja projekta:
V okviru projekta proučujemo razvoj sodelovanja in izdelujemo računalniško simulacijo trgovine in interakcije med sodelujočimi. Ideja projekta temelji na teoriji igr imenovani zapornikova dilema, v kateri nastopata dva igralca, zapornika. Policija aretira dva roparja in ju zaklene v samice brez možnosti komuniciranja drug z drugim. Tožilstvo proti njima nima dovolj dokazov, da bi ju obsodili ropa, vendar pa imajo dovolj dokazov manjših prekrškov za 1-letno zaporno kazen.
Tožilstvo obema ponudi priložnost, da se izogneta zaporu. Ponudijo jima:
– Če se oba izdata, dobita oba 2-letno zaporne kazni.
– Če prvi izda drugega, drugi pa ne izda prvega, je prvi oproščen, drugi pa dobi 4 leta zaporne kazni.
– Če oba ostaneta tiho in ne priznata, gresta oba v zapor po eno leto zaradi drugih manjših prekrškov.
Kaj naj storita? Ali se splača izdati drugega?

5. aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta:

1. faza (do marca 2017):
Dijaki razvijejo svoje različice trgovskih modelov igre na temo zapornikova dilema.
2. faza (do oktobra 2017):
Dijaki za ideje igr iz prejšnje faze izdelajo programsko opremo.
3. faza (do januarja 2018):
Dijaki uporabijo znanje iz prejšnjih faz pri drugih šolskih predmetih in v vsakdanjem življenju.
4. faza (do maja 2018):
Dijaki pripravijo celotno dokumentacijo in igre izmenjajo z drugimi partnerskimi šolami.

Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

slika logotip mizs

V sklopu projekta Erasmus+ 2016 se v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 izvaja mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeleži tudi strokovno osebje v obliki poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu.

Nacionalna agencija CMEPIUS je Vegovi Ljubljana odobrila sredstva v višini 196.000 EUR.

Naslov projekta
Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

Čas trajanja projekta
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Države, v katerih se izvaja mobilnost
Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno se bo mobilnosti lahko udeležilo

 • 100 dijakov
 • 10 učiteljev (strokovno delavci)

V šolskem letu 2016/2017 je v tujini PUD opravljalo 63 dijakov. Hkrati so v tujino z njimi odšli štirje profesorji (strokovni delavci); nekateri so kot spremljevalci opravljali tudi usposabljanje na delovnem mestu.

V šolskem letu 2017/2018 bo na opravljanje PUD v tujino odšlo 37 dijakov 3. letnika. Na razpolago je še tudi 6 prostih mest za strokovne delavce, da se udeležijo poučevanja ali usposabljanja na delovnem mestu

Talent Education

Čas trajanja projekta
september 2015–september 2018

Partnerske šole

Gymnázium Brno-Řečkovice, Gymnázium Brno (Brno, Češka)

Gymnázium Luďka Pika (Plzeň, Češka)

Talent Education (Leiden, Nizozemska)

in vrtci, OŠ v teh mestih in Ljubljani

Cilji projekta:

 • razvoj dela z nadarjenimi na različnih ravneh izobraževanja in povezovanje le-teh
 • preprečevanje osipa in učne neuspešnosti nadarjenih
 • izobraževanje pedagoškega kadra na področju zgodnje identifikacije nadarjenih, spodbujanja metakognicije in uporabe metod praktične diferenciacije in design thinking
 • Vegova Ljubljana je vključena v aktivnosti uporabe metod praktične diferenciacije pri pouku in metode design thinking, za katero so se usposobili učitelji mentorji. Po tej metodi delajo dijaki projektne naloge pod mentorstvom učiteljev. Dijaki letos že drugo leto sodelujejo pri projektnih nalogah, in sicer tako, da v eni izmenjavi zasnujejo projektno nalogo, v drugi med letom pa jo dokončajo in zaključijo s predstavitvami svojega dela in z evalvacijo.

Izmenjave:

Projekt predvideva štiri izmenjave med sodelujočimi srednjimi šolami. V zadnjih dveh letih smo se udeležili treh izmenjav v tujino (Leiden, 2016; Plzen 2017; Brno 2017), kjer je sodelovalo skupno 23 naših dijakov in 5 učiteljev.

Zadnja izmenjava bo v Ljubljani med 10. in 15. aprilom 2018, gostitelj bo naša šola. Pričakujemo delegacijo 48 tujih dijakov in od 8 do 10 učiteljev iz Češke in Nizozemske.

Izmenjave so namenjene tudi izobraževanju učiteljev za delo po navedenih metodah in pristopih. 

Zaključek:

Zaključni dogodek projekta bo mednarodna konferenca junija 2018 v Leidnu (Nizozemska), kjer bomo sodelujoče šole in drugi strokovnjaki predstavili rezultate svoje dela. V okviru projekta bosta nastala tudi spletna stran in priročnik z vsebinami (praktični primeri dela, uporabe metod …).

Maja Pezdir, koordinatorica projekta, Vegova Ljubljana

Mladim se dogaja 18/19

Vegova vključena v projekt Mladim se dogaja

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake tretjega letnika gimnazijskega programa Vegove Ljubljana smo v šolskem letu 2018/2019 organizirali aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij.

V tednu obveznih izbirnih vsebin od 24. do 28. 9. 2018 bodo dijaki ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastni izdelek in odprli navidezni »start-up«. Profesorja A. Lazarević in D. Sitar bosta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela, seznanili se bodo z metodo Design Thinking. Tako bodo dobro pripravljeni na praktično delavnico, ki jo bosta za dijake izvedla prof. dr. Robert Leskovec in dr. Alenka Baggia iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja. Za še boljši vpogled v poslovni svet se bo dijakom predstavilo izbrano podjetje KAC, d. o. o.

Mladim se dogaja 19/20

Vegova vključena v projekt Mladim se dogaja – 2019/2020

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah tudi v šolskem letu 2019/2020 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana bosta v okviru projekta potekali dve aktivnosti:

 • Obšolske dejavnosti za dijake
 • Aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

V sklopu aktivnosti Obšolske dejavnosti za dijake na Vegovi Ljubljana poteka krožek Izbrana poglavja iz računalniških tehnologij. Dijaki na krožku spoznavajo pomembne faze v projektu razvoja programske rešitve za podporo poslovanja (planiranje, analiza zahtevanih lastnosti programske opreme in izdelava specifikacije programske rešitve, razvoj in testiranje programske rešitve, vzdrževanje, dokumentiranje in predstavitev programske rešitve potencialnemu kupcu) in pridobivajo osnovno znanje o digitalnem marketingu in zaščiti intelektualne lastnine. Delo poteka v manjših skupinah, v katerih dijaki na podlagi lastnih poslovnih idej razvijajo izdelke/storitve do stopnje delujočih prototipov.

Aktivnost po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 23. do 26. 9. 2019 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Aleksandar Lazarević in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne ideje.

Mladim se dogaja 20/21

Vegova Ljubljana je v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah tudi v šolskem letu 2020/2021 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana bosta v okviru projekta potekali dve aktivnosti:

 • Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih
 • Obšolske dejavnosti za dijake

Vikend aktivnost za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih, je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 5. do 11. 11. 2020 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Aleksandar Lazarević in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne podjetniške ideje in v okviru tega izdelali CANVAS poslovni model.

V sklopu aktivnosti Obšolske dejavnosti za dijake na Vegovi Ljubljana poteka krožek Izbrana poglavja iz računalniških tehnologij. Dijaki na krožku spoznavajo pomembne faze v projektu razvoja programske rešitve za podporo poslovanja (planiranje, analiza zahtevanih lastnosti programske opreme in izdelava specifikacije programske rešitve, razvoj in testiranje programske rešitve, vzdrževanje, dokumentiranje in predstavitev programske rešitve potencialnemu kupcu) in pridobivajo osnovno znanje o digitalnem marketingu in zaščiti intelektualne lastnine. Delo poteka v manjših skupinah, v katerih dijaki na podlagi lastnih poslovnih idej razvijajo izdelke/storitve do stopnje delujočih prototipov. 

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Mladim se dogaja 22/23

Vegova Ljubljana je bila, v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, tudi v šolskem letu 2022/2023 vključena v projekt MLADIM SE DOGAJA.

Za dijake Vegove Ljubljana sta v okviru projekta potekali dve aktivnosti:

 • Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih.
 • Obšolske dejavnosti za dijake.

Vikend aktivnost za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih, je potekala v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od 27. 9. 2022 do 30. 09. 2022 so dijaki 3. letnika gimnazijskega programa, ob pomoči profesorjev in zunanjih mentorjev, na delavnicah spoznavali osnove podjetništva, razvijali in predstavili lastne izdelke in odprli navidezni »start-up«. Profesorja, Janez Omahen in Dušan Sitar, sta dijake seznanila s konceptom podjetništva, razvijanja ideje, poslovnega modela in z delom po metodi Design Thinking. Po usvojitvi teoretičnega dela so dijaki na praktičnih delavnicah z mentorji iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja razvijali lastne podjetniške ideje in v okviru tega izdelali CANVAS poslovni model.

V sklopu aktivnosti Obšolske dejavnosti za dijake na Vegovi Ljubljana je potekal krožek Krožek VegovaCORP – ustvarjanje dijaškega podjetja. Dijaki so na krožku spoznavali pomembne faze v projektu razvoja programske rešitve za podporo poslovanja (planiranje, analiza zahtevanih lastnosti programske opreme in izdelava specifikacije programske rešitve, razvoj in testiranje programske rešitve, vzdrževanje, dokumentiranje in predstavitev programske rešitve potencialnemu kupcu) in pridobivali osnovno znanje o digitalnem marketingu in zaščiti intelektualne lastnine. Delo je potekalo v manjših skupinah, v katerih so dijaki na podlagi lastnih poslovnih idej razvijali izdelke/storitve do stopnje delujočih prototipov.

Aktivnosti financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

Namen uvedbe programa OPK je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij

(raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.

Temeljni cilji programa so:

 • vzpostaviti enoten sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
 • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
 • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
 • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
 • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V programu OPK so bila v konzorcijskem partnerstvu ŠR, ZRSŠ , CPI in RIC ter v sodelovanju z 32 razvojnimi in pilotnimi šolami v 2016/17 pripravljena izhodišča, usmeritve in gradiva, ki so trenutno v fazi preizkušanja, in sicer:

 • osnutek standardov in kazalnikov za področje UČENJE IN POUČEVANJE (podpodročja: DOSEŽKI UČENCEV oz. RAZVOJ IN UČENJE OTROK, PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV in ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA),
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE VRTCA, ŠOLE,
 • osnutek standardov in kazalnikov za področje VODENJE KAKOVOSTI,
 • osnutek KOMPETENČNEGA PROFILA TIMA ZA KAKOVOST.

V programu OPK pripravljamo poenotene usmeritve in dokumentacijo za RAZVOJNO NAČRTOVANJE in POROČANJE, pri čemer sledimo tudi strateškim usmeritvam UZK, ki jih je februarja 2017 sprejelo Ministrstvo. Z usmeritvami MIZŠ posebej poudarja vlogo samoevalvacije pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. (Glej tudi Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (februar 2017)). Naša šola sodeluje v projektu, kot razvojna šola.

Igor Vulić, koordinator projekta, VEGOVA Ljubljana

TVU 2020 – Tedni vseživljenjskega učenja

logotip

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 4. 9. do 9. 10. 2020, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Delavnica za učiteljski zbor: Pomen vseživljenjskega učenja
 2. Predstavitev delovanja 3D-tiskanja
 3. Delavnica za učiteljski zbor: Predstavitev metode Design Thinking in kako jo uporabiti pri poučevanju
 4. Predavanje za učiteljski zbor: Predstavitev strokovne ekskurzije na Mauritius
 5. Delavnica za učiteljski zbor: Kako voditi projekte Erasmus+

Kontaktna oseba:

Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.

TVU 2021 – Tedni vseživljenjskega učenja

tvu logotip

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 6. 9. do 10. 10. 2021, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing
 2. S pilatesom do boljšega zdravja
 1. Skupaj razvijajmo podjetnost
 2. Kako lahko s prostovoljstvom krepimo kompetenco podjetnosti?
 3. Izzivi raznolikosti osebnostnega funkcioniranja na delovnem mestu

Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.

TVU 2022 – Tedni vseživljenjskega učenja

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 9. 5. 2022 do 12. 6. 2022, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Erasmus+ neformalno srečanje koordinatorjev srednjih šol
 2. Kako lahko dijaki skozi prostovoljstvo krepijo kompetenco podjetnosti
 3. Kako izkoristiti možnost sofinanciranja iz EU skladov in javni razpisi
 4. Pilates (interno)
 5. Kaj lahko storimo zase, da nam bo bolje – osebnostna rast in samospoznavanje

Kontakt: Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.

TVU 2023 – Tedni vseživljenjskega učenja

logotip tvu

Učenje poteka vse življenje, od rojstva do smrti, zavedno in nezavedno. Vseživljenjsko učenje je proces, ki obsega vse oblike učenja bodisi formalno ali neformalno, naključno ali priložnostno. Vseživljenjsko učenje nas bogati, družbi pa omogoča hitrejši napredek.

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije, skrbi za promocijo pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana bo sodelovala v projektu TVU in bo v obdobju izvajanja projekta, ki letos poteka od 15. 5. 2023 do 18. 6. 2023, izvedla naslednje aktivnosti:

 1. Dijaki in internacionalizacija
 2. Pilates
 3. Tudi odrasli, ne le dijaki, se srečujemo s kulturnim šokom. Kako ga premagovati in kako pomagati dijakom?
 4. Vključevanje v projekte mobilnosti v povezavi z vseživljenjskim učenjem
 5. Pomen izvajanja projektov Erasmus+, kako izbrati dobro vsebino

Kontakt: Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, 01 6005 921

Vse prireditve, ki bodo v okviru TVU potekale po celi Sloveniji, najdete na spletni strani TVU.

IM-TECH

Naslov projekta: Inovativne medkulturne tehnološke kompetence poklicev prihodnosti (IM-TECH)

V sklopu projekta Erasmus+ 2018 se bo v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko udeležijo tudi strokovni delavci v obliki usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021

Države, v katerih se izvaja mobilnost: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva, Hrvaška

Skupno bo v dveh šolskih letih v tujino na PUD lahko odšlo 80 dijakov in 6 članov osebja.

Izvedba letošnjega opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini bo prestavljena na nedoločen čas. Vsi upamo, da bo konec meseca maja situacija že stabilizirana in boste vseeno imeli možnost, da odidete v tujino ali pa to priložnost izkoristite kasneje.

Začeli bomo z zbiranjem informativnih prijav za opravljanje PUD v tujini. Tisti, ki si bi želeli PUD opravljati v tujini, prosim, izpolnite informativni prijavni obrazec, ki se nahaja na spletni strani šole https://www.vegova.si/prijava-pud-tujina/.

V tem trenutku vas še enkrat pozivam, da si za opravljanje PUD poiščete delodajalca doma, torej v Sloveniji.

Vsi tisti, ki pa ste zainteresirani, da bi odšli v tujino, boste lahko to izkoristili tudi kasneje, tudi če boste PUD že imeli priznan. V tem primeru se bo lahko prilagodil tudi časovni obseg. Kar pomeni, da v tujino ne bo potrebno oditi za 4 tedne, lahko boste odšli tudi samo za 2 tedna (14 dni).

Se pa zadeve tudi na tem področju spreminjajo in sproti prilagajajo. Prav zato si v prvi vrsti uredite prakso v Sloveniji, hkrati pa lahko oddate informativno prijavo, ki ni zavezujoča. Prijave zbiramo z namenom lažje in hitrejše organizacije izvedbe mobilnosti v tujino, ko bo to mogoče. Vsak lahko kasneje odstopi, vsak se lahko tudi dodatno priključi (po potrebi bomo podaljšali objavo informativne prijavnice).

Prvi rok za oddajo informativne prijavnice: 8. 3. 2021.

Za vsa morebitna vprašanja mi lahko pišete ali me pokličete.

tanja.leder@vegova.si

+386 (01) 6005 921

Tanja Leder

BreKS

1. ime projekta
Projekt Breaking Stereotypes (BreKS)

2. ideja projekta

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 bo v projektu BreKS, katerega namen je rušenje stereotipov, sodelovala tudi Vegova Ljubljana. Poteka v okviru programa Erasmus+, KA2. Dijaki bodo sodelovali v projektu z raznimi aktivnostmi in v mobilnosti ter tako spoznavali kulturo, zgodovino, naravo, hrano, šport in plese, torej vse, kar je značilno za posamezno državo, iz katere prihajajo sodelujoče partnerske šole.

V projektu sodeluje šest šol iz šestih različnih držav. Poleg naše, ki zastopa Slovenijo, sodelujejo še šole iz Finske, Nizozemske, Danske, Romunije in Italije.

Sodelujoči dijaki se bodo v dveh letih srečali štirikrat: v Sloveniji, Romuniji, Italiji in na Finskem. Vsako šolo bo v spremstvu dveh profesorjev zastopalo sedem dijakov, ki bodo morali pripraviti zanimivo učno uro na vnaprej določeno tematiko in tako ostalim dijakom omogočiti realen ter neposreden vpogled v posamezno nacionalno kulturo. Tako bo na koncu vsakega srečanja porušen marsikateri stereotip, ki je o posamezni državi značilen med mladimi.

Utrinke s prvega srečanja, ki je potekalo v Sloveniji od 3. do 7. februarja 2020, si lahko ogledate tukaj.

Drugega srečanja, ki naj bi marca potekalo v Romuniji, se dijaki naše šole in iz partnerskih šol v Italiji in na Finskem zaradi pandemije koronavirusa žal niso mogli udeležiti. 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

logotip mizs

logotip Evropski socialni sklad

Namen javnega razpisa: je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih os

eb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

V projekt smo vključeni z dvema pripravnikoma:

 • Alan Ajanović – učitelj strokovnih modulov s področja računalništva
 • Jernej Pustoslemšek – učitelj umetnosti in likovne umetnosti

MUNERA 3

slika logotip mizs
logo munera 3

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Digitalna preobrazba spreminja tako poslovne procese kot tudi način dela. Zato dajeta Republika Slovenija in Evropska komisija velik poudarek pridobivanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi uvajanja digitalnih procesov in inovacij.

Podobni trendi se dogajajo tako na slovenskem kot tudi na globalnem trgu dela. Na podlagi raziskave o prihodnosti dela je Svetovni gospodarski forum objavil, da bodo ključne kompetence prihodnosti:

 • kritično in analitično razmišljanje;
 • čustvena inteligenca;
 • prilagodljivo in kreativno razmišljanje;
 • računalniško usmerjeno razmišljanje;
 • nova medijska pismenost;
 • transdisciplinarnost;
 • »design-thinking«;
 • virtualno sodelovanje in
 • kognitivno upravljanje (Vir: HR&M, junij/julij 2018, številka 16).

Tekom trajanja projekta bomo objavljali programe usposabljanja, ki jih bo izvajala Vegova Ljubljana.

Usposabljanja, ki jih izvajamo v letu 2022:

 1. Višja delovna učinkovitost z boljšo komunikacijo

Usposabljanja, ki smo jih izvajali v letu 2021:

 1. Excel za področje tehnike in tehnologije (pdf)
 2. Excel za področje tehnike in tehnologije e-oblika (za čas trajanja razglašene epidemije) (pdf)
 3. Uporaba sodobnik IKT-orodij za delo na daljavo (pdf)
 4. Uporaba sodobnik IKT-orodij za delo na daljavo e-oblika (za čas trajanja razglašene epidemije) (pdf)

Usposabljanja, ki smo jih izvajali v letih 2018-2020:

 1. Vodenje v organizaciji1: Kako uspešno sodelovati v timu in kako sprejeti spremembe
 2. Osebna odgovornost v organizaciji športnih dogodkov
 3. Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu
 4. Naučimo učitelje, kako poučevati in uriti razmišljanje – jasno in osredotočeno, kreativno in konstruktivno, tolerantno in timsko
 5. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
 6. Uspešno s podatki
 7. Angleška konverzacija na višjem nivoju
 8. Razvoj veščine pogajanja
 9. Spletni programer – nadgradnja e-veščin
 10. Kako krepiti osebni in karierni razvoj pri mladih
 11. Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing
 12. Na zmenku z umetnostjo
 13. Angleško besedišče za pedagoške delavce
 14. Skrb za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu
 15. Naučimo učitelje, kako poučevati in uriti razmišljanje – drugi del
 16. Angleščina kot jezik stroke na področju tehnike in tehnologije
 17. Osnove prava v energetiki

V obdobju 2018–2022 bo Vegova Ljubljana sodelovala v projektu MUNERA3, katerega cilje je vključevanje zaposlenih oseb v

programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Kontakt: Tanja Leder, tanja.leder@vegova.si, tel. 01 600 59 21

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

PODVIG = Podjetnost v gimnaziji

slika logotip mizs

V obdobju 2008 – 2022 bo Vegova Ljubljana, kot razvojna šola, sodelovala v projektu Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (PODVIG).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Podjetnost in stroka z roko v roki

Naslov projekta: Podjetnost in stroka z roko v roki

V sklopu projekta Erasmus+ 2020 se bo v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 izvajala mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Mobilnosti se lahko v obliki usposabljanja na delovnem mestu udeležijo tudi strokovni delavci. Z dijaki bodo v tujino odšli spremljevalci.

Trajanje projekta: od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022

Države, v katerih se izvaja mobilnost: Portugalska, Španija, Francija, Nemčija, Finska, Litva in Avstrija.

Skupno bo v dveh šolskih letih v tujino na PUD lahko odšlo 55 dijakov in 9 članov strokovnega osebja, ki bodo opravljali usposabljanje na delovnem mestu.