Informacije za posameznike

Informacije za posameznike (pdf)

Sprejete dne 16. 11. 2022 s strani zakonitega zastopnika upravljavca na podlagi 13., 14. in 15. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, v nadaljevanju: ZVOP-1).