Vpis tujci

V Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji kot slovenski državljani v srednji šoli izobražujejo državljani držav članic EU in državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju. Slovenija ima sklenjeno tovrstno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju z naslednjimi državami: Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Kosovom.

To pomeni, da se državljani teh držav pri nas izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Lahko se prijavijo na razpisana mesta, ki so razpisana za devetošolce, njihovo šolanje pa je brezplačno. Popolnoma enako velja za vse državljane držav članic EU.

Drugi tujci pa se pri nas ne morejo izobraževati pod enakimi pogoji, razen če je vsaj eden staršev pri nas zaposlen ter ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene.

Če ta pogoj ni izpolnjen, se drugi tujci lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta ter šolanje samostojno financirajo.

Tečaj slovenskega jezika

Dijak, katerega materni jezik ni slovenski ali ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja na šoli.

Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine.

Prijava za vpis v srednjo šolo v Sloveniji za kandidate, ki se predhodno šolajo v tujini

  1. Vlogo (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole),
  2. Osebni dokument in njegovo fotokopijo,
  3. Slovenski EMŠO (za dijake tujce),
  4. Obrazec N (vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja),
  5. Izvirnik tuje listine o izobraževanju (za vpis v začetni letnik zadnja tri spričevala šolanja v osnovni šoli, za vpis v višji letnik vsa spričevala šolanja v srednji šoli)
  6. Neoverjene kopije teh listin
  7. Overjen prevod spričeval.
  8. Kratek opis poteka dosedanjega izobraževanja (alinejsko se lahko navede potek šolanja).