Šolske publikacije

Šola je ustvarjalen življenjski prostor, v katerem se marsikaj dogaja, zato je prav, da poskušamo sproti beležiti vsakdanje zanimivosti in ohranjati pričevalce naše zgodbe.

V nadaljevanju si lahko ogledate obvezne letne publikacije in priložnostna gradiva, nastala med najrazličnejšimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi. Med njimi imajo posebno mesto tudi jubilejne izdaje, ki predstavljajo mejnike našega obstoja in razvoja.

Obvezne letne publikacije

V novo šolsko leto

vhod v šolsko poslopje, pogled iz ulic na vhodno pročelje

V novo šolsko leto je obvezna letna publikacija, ki je dijakom in staršem na voljo ob začetku šolskega leta. V njej najdejo vse najpomembnejše podatke in vsebino, ki zaznamujejo in usmerjajo delo in življenje na šoli v tekočem šolskem letu, npr.: organizacija pouka, predmetniki, šolska pravila, šolski koledar, učitelji in drugi strokovni delavci …

Prenesi si publikacijo v pdf zapisu

Šolska kronika

Vegova šolska kronika naslovnica

Šolska kronika spada med zakonsko predpisane dokumente šole in se mora trajno hraniti. Je vir, ki naj bi verodostojno, kompleksno in kronološko predstavil življenje na šoli in v povezavi z njo v določenem času in prostoru. Takšna šolska kronika ima pomembno uporabno vrednost za raziskovanje zgodovine šole in bo postala dokument dejanskega zgodovinskega spomina – kulturne dediščine.

Na naši šoli se šolska kronika sistematično zapisuje od šolskega leta 1996/97 (kronistka Alenka Zorko), in to ves čas v elektronski obliki, ki jo dopolnjuje še tiskana izdaja. Ta se hrani v šolski knjižnici oz. zbornici in šolskem arhivu. V njej so zbrani številni podatki (o učiteljih vsakoletnega učiteljskega zbora in drugih delavcih šole, oddelkih, učilnicah, bibliografiji delavcev šole, o organizaciji pouka, malici, maturitetnih rezultatih, krožkih idr.) in zapisi pomembnih dogodkov (konference, srečanja, govorilne ure, roditeljski sestanki, splošna in poklicna matura, šolske in obšolske dejavnosti, npr. ekskurzije, športni dnevi, krst prvošolcev, tekmovanja, razstave, mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev ipd.).

Priložnostne publikacije

Jubilejne šolske publikacije

Kako je potekalo izobraževanje na Vegovi, kdo in kaj vse ga je zaznamovalo, izpričujejo tudi šolske jubilejne publikacije.

Ljubljanska realka skozi čas 1852–1945

Magda Prevc, Ljubljanska realka skozi čas 1852–1945. 2. natis. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija, Ljubljana 2010. (150 izvodov)

Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli jo boste po pošti.

Vegovci vegovcem

Vegovci vegovcem. Zbornik ob 50-letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. Uredila Mojca Marn. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana 2010. (2000 izvodov)
Knjigo lahko naročite (naročilnica v formatu pdf) in prejeli jo boste po pošti ali pa si prenesite digitalno različico (pdf).

40 let na Vegovi

40 let na Vegovi. 1959–1999. Uredniški odbor Maja Azarov Domajnko et al. Slikovno gradivo iz arhivov šole in učiteljev. Srednja šola za elektrotehniko in  računalništvo Ljubljana, Ljubljana1999. (1200 izvodov)

Jubilejni zbornik

Jubilejni zbornik/Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo. Zbral in uredil uredniški odbor v sestavi Cvetka Černec et al. Oblikovanje Miroslav Šuput. Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana, november 1994. (300 izvodov)

Izdano ob 120-letnici dograditve poslopja ljubljanske realke, 70-letnici elektrotehniškega izobraževanja na Slovenskem in 35-letnici Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo.

Praznik šole

Ob 30-letnici samostojnega delovanja Srednje elektrotehniške šole je izšel jubilejni zbornik Praznik šole. Zbrali in uredili Magda Prevc in Darinka Štolfa.

Fotografije: arhiv in Z. Rovšnik. Tehnično uredil

M. Sporn. Izdala in založila Srednja elektrotehniška šola, Ljubljana, november 1989. (300 izvodov)

Razstava Gimnazija konstruktivno

Razstava Realka integralno

Šolsko glasilo

Šolsko glasilo ustvarjajo dijaki, učitelji mentorji so jim le v pomoč. Na šoli ima že dolgo tradicijo. Do leta 1992/93 se je imenovalo Elektrotehnik, od leta 1993/94 se imenuje Vegovc.

Knjiga maturantov

V Knjigi maturantov se vsako leto predstavijo četrtošolci in njihovi razredniki ob zaključku srednje šole. Je svojevrstno slovo in popotnica v nadaljnje življenje vegovcev.

Gradiva, nastala pri različnih projektih

Sodobni izobraževalni pristopi spodbujajo dijakovo ustvarjalnost ob najrazličnejših priložnostih  in v raznovrstnih oblikah. Projektni pristop in timsko delo tudi vegovcem nista tuja. Ob tem nastaja zanimivo gradivo – plakati, zborniki, raziskovalne naloge, filmi, multimedijske zgoščenke …
Predstavljamo le nekaj ponazoritev dijaških dosežkov.

Oglejte si Knjigomanija, zbornik G 1. A 2008/09 (pdf, 2,5 MB)