Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Predstavitev

Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana (MIC Ljubljana) je organizacijska enota VEGOVE Ljubljana (Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana), ustanovljena leta 2009 zaradi tesnejšega sodelovanja med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem na eni in povezovanjem z univerzami na drugi strani. Gospodarstvo je v osrednjeslovenski regiji predvsem storitveno usmerjeno, prevladujejo mikro, mala in srednje velika podjetja. Število poslovnih subjektov se stalno povečuje, regija ima tudi najvišje število aktivnega prebivalstva v Sloveniji, zato se potrebe po zaposlovanju stalno povečujejo.

Vegova Ljubljana je v Slovenija znana in uveljavljena 4-letna srednja šola, ki nudi dijakom in odraslim ob splošnoizobraževalnih predmetih tudi elektrotehniško in računalniško znanje in jih pripravlja za nadaljevanje študija na višješolskih in visokošolskih ustanovah oz. usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli.

MIC Ljubljana krepi povezave, ki jih šola že ima z gospodarskimi in drugimi razvojnimi akterji v regiji na spreminjajočem se trgu dela, in soustvarja dodano vrednost znanja, na kateri temeljijo tehnološki razvoj, inovativnost in posledično uspešnost slovenskega gospodarstva.

Poslovni odbor:
 • Aleksandar Lazarević, ravnatelj
 • Tanja Leder, vodja MIC Lj.
Člana:
 • Miha Krišelj
 • Igor Petrovčič
Zunanji partnerji:
 • Erik Kapfer, Vzorčno mesto Velenje, Pattern City
 • predstavnik fakultete prof. dr. Robert Leskovar, UNI MB, FOV Kranj

Poslanstvo in vizija

MIC Ljubljana je bil ustanovljen kot odgovor na potrebe gospodarstva in kot tak si bo prizadeval za izvajanje obstoječih in razvijanje novih programov vseživljenjskega učenja, in sicer na način, da bo ob sočasnem izvajanju različnih aktivnosti za spodbujanje mladih k šolanju za poklice, ki jih regija oziroma država za svoj razvoj potrebuje, razvijal kompetence zaposlenih in prekvalifikacijo in dokvalifikacijo odraslih. Tako bo MIC Ljubljana na eni strani pomembno prispeval k razvoju kompetenc, ki jih sodoben državljan potrebuje, da je uspešen na trgu dela, ki se stalno spreminja, in na drugi strani soustvarjal kritično maso znanja, ki je nujna za tehnološki razvoj, inovativnost in posledično uspešnost slovenskega gospodarstva.

Kljub mladi organizacijski strukturi bo MIC Ljubljana v prihodnosti razvijal svojo lastno vizijo in se usmerjal v projekte, namenjene izobraževanju in usposabljanju odraslih, razvoju kadrov, zmanjševanju brezposelnosti, in hkrati deloval kot povezovalni subjekt med podjetniško in izobraževalno sfero.

Prednostne naloge

Osnovni namen MIC Ljubljana je združiti srednješolsko izobraževalno okolje v enoten, učinkovit in nacionalno konkurenčen inovacijski center, ki temelji na partnerstvu in zaupanju, in z dodatnim praktičnim usposabljanjem prispevati k zagotavljanju kakovostnih poklicnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni.

MIC je podpora in vez strokovne šole z gospodarstvom, fakultetami, namestitvami dijakov na praktičnem usposabljanju doma in  v tujini na eni strani in s karierno orientacijo dijakov strokovne gimnazije in izobraževancev odraslih, zaposlenih in brezposelnih na drugi strani.

USMERITVENE POTI DELOVANJA IN RAZVOJA MIC LJUBLJANA SO TESNO POVEZANE S PODPORNO VLOGO PRI RAZVOJU STROKOVNE ŠOLE IN STROKOVNE GIMNAZIJE; te dejavnosti so:

 • sodelovanje pri socialnem mreženju in dolgoročnem sodelovanju s podjetji, univerzami, drugimi ustanovami in strokovnjaki;
 • sodelovanje pri vseživljenjskem  formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju na izbranih strokovnih področjih za zaposlene osebe;
 • sodelovanje v skupnih  projektih z zunanjimi partnerji, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih: DOIO, CPU, CDI Univerzum, UTŽO …;
 • koordinacija PUD s podjetji doma in v tujini;
 • koordinacija in sodelovanje v projektih mednarodnih izmenjav in namestitev dijakov in profesorjev;
 • sodelovanje pri uvedbi mednarodnih standardov kakovosti na področju strokovne šole v okviru projekta;
 • sodelovanje pri spodbujanju raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in podjetnosti dijakov (teme seminarskih in raziskovalnih nalog, mentoriranje strokovnjakov iz podjetij, fakultet);
 • sodelovanje pri projektih (mednarodnih, nacionalnih, npr. Erasmus+, ESS-projekti), organizaciji namestitev za razvoj učiteljevih strokovnih (splošnih) kompetenc z namestitvami v podjetjih (“job-shadowing”);
 • sodelovanje pri nameščanju dijakov tujih partnerskih šol v slovenskih podjetjih;
 • sodelovanje pri razvoju raziskovalne dejavnosti v povezavi s podjetji in univerzami in povezava s kariernimi centri univerz in podjetij;
 • sodelovanje pri promocijskih aktivnostih na vseh ravneh šole, promociji tehniškega področja, izobraževanja za deficitarne poklice.

Programi in storitve

Zahteve po zagotavljanju trajnostnega gospodarstva so zaradi naraščajoče gospodarske in okoljske krize v preteklih letih vedno močnejše. Trajnostni razvoj družbe je mogoče doseči zgolj s sodelovanjem med gospodarsko in izobraževalno sfero pri izobraževanju in usposabljanju tako dijakov kot odraslih (pridobitev formalne in neformalne izobrazbe/kvalifikacije/); izkušnje, znanje in praksa posameznih strokovnjakov/učiteljev in primerno opremljene učilnice so vsekakor odličen predpogoj za uspešno izvajanje programa in ustvarjanje novih trajnostnih gospodarskih smernic.

Poleg tega v okviru MIC Ljubljana z gospodarskimi in drugi partnerji pripravljamo usposabljanja in različne seminarje, ki jih bomo izvajali na Vegovi Ljubljana.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Udeleženci, ki obiskujejo naše strokovne izobraževalne programe (elektrotehnik, tehnik računalništva), morajo opraviti tudi obvezno strokovno prakso oziroma praktično usposabljanje z delom (PUD).

Več o tem si lahko preberete na https://www.vegova.si/pud/

Projekti

Vegova Ljubljana se že leta aktivno vključuje v različne nacionalne in mednarodne projekte, ki omogočajo trajnostni razvoj šole, dvig kakovosti izobraževalnih programov, vključenim dijakom in učiteljem pa omogočajo pridobivanje novih izkušenj, znanja in razvoj kompetenc. Naš dolgoročni cilj je povezati čim več socialnih partnerjev in akterjev v lokalno, nacionalno in mednarodno partnersko mrežo, ki bo sposobna prepoznati in slediti vsakokratnim in hitrim spremembam, predvsem pa nanje ustrezno reagirati s predlogom in rešitvijo.

Podrobneje o projektih.

Partnerji

Gospodarstvo in institucije

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana z gospodarskimi subjekti že sodeluje na več ravneh. Za potrebe trenutnih in prihodnjih izobraževalnih programov se MIC Ljubljana povezuje z najpomembnejšimi lokalnimi in regionalnimi gospodarskimi subjekti. Glavni namen vzpostavljanja intenzivnih povezav z gospodarstvom je ustvariti ustrezne pogoje (programske vsebine, opremo oz. tehnično infrastrukturo in napredno strokovno znanje) za uspešnejše in kakovostno delo in učinkovito in konkurenčno zaposlovanje. V odnosu z gospodarskimi subjekti, torej podjetji, si MIC Ljubljana ne le prizadeva za povečevanje aktivnosti na področju izvajanja usposabljanja in izobraževanja, ampak spodbuja skupne promocijske aktivnosti, projekte. Prav tako je usmerjen v spodbujanje raziskav in podjetništva, ki lahko pripomoreta k višji stopnji tehnološkega razvoja in inovacij v regiji.

Prednostne naloge povezovanja MIC z gospodarstvom so:

 • raziskati možnosti in potrebe podjetij in priprava izobraževalnih programov (neformalnih in formalnih) za zaposlene;
 • strokovni obiski podjetij za učitelje in “job-shadowing”;
 • strokovne ekskurzije za dijake;
 • karierno usmerjanje dijakov (sistematično usmerjanje v poklic, priprava dijakov in sodelovanje s podjetji;
 • sodelovanje na področju razvoja raziskovalne dejavnosti;
 • skupni projekti in promocijske aktivnosti (strokovna srečanja, okrogle mize, popoldnevi in večeri na Vegovi, konference, izmenjava dobre prakse …);
 • skupni projekti za spodbujanje raziskav, podjetništva, tehnološkega razvoja in inovacij v regiji in izmenjava strokovnjakov.

MIC Ljubljana pa ne sodeluje samo z gospodarskimi partnerji, ampak tudi s pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami, ki so zaradi svoje vsebinske oz. strateške pomembnosti ključne za razvoj njegovih dejavnosti. Sodelujemo tudi s številnimi programsko sorodnimi šolami iz cele Evrope.

MIC
Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana

Tel: 00386 (01) 6005 921
e-pošta: mic@vegova.si