Poklicna matura

Štiriletno šolanje po izobraževanih programih elektrotehnik in tehnik računalništva se zaključi s poklicno maturo, ki je oblika zaključnega izpita in je državni izpit.

Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo in s tem naziv poklicne izobrazbe.

Po opravljeni poklicni maturi se:

  • lahko zaposli brez nadaljnjega formalnega izobraževanja oz. usposabljanja ali
  • nadaljuje izobraževanje

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov (izpitnih enot).

Obsega skupni (1. in 2. izpitna enota) in izbirni del (3. in 4. izpitna enota):

poklicna matura shema obsega del

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Izvleček koledarja poklicne mature 2024 – jesenski rok

6. maj 2024Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PM
28. junij 2024Četrti predmet – konzultacija
5. julij 2024Rok za oddajo prijave k poklicni maturi 2024 – jesenski rok
13. avgust 2024Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
19. avgust 2024Oddaja naloge za četrti predmet
19. avgust 2024Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
23. avgust 2024Slovenščina – pisni izpit
26. avgust 2024Matematika – pisni izpit
27. avgust 2024Angleščina – pisni izpit
29. avgust 20242. predmet – pisni izpit
23. avg.–4. sept. 2024Ustni izpiti in 4. predmet
10. september 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
13. september 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Izvleček koledarja poklicne mature 2024 – spomladanski rok

11. oktober 2023Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PM
7. november 2023Oddaja vloge za zamenjavo teme in mentorja za četrti predmet PM
8. november 2023Sklepanje o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PM
15. november 2023Rok za oddajo predprijave k poklicni maturi 2024
Rok za oddajo vloge za kandidate KPP (z dokumentacijo)
10. januar 2024Četrti predmet – prva konzultacija
7. februar 2024Četrti predmet ­– druga konzultacija
6. marec 2024Četrti predmet – tretja konzultacija
30. marec 2024Rok za prijavo k poklicni maturi 2024
17. april 2024Oddaja naloge za četrti predmet
19. maj 2024Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj 2024Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
29. maj 2024Slovenščina – pisni izpit
1. junij 2024Angleščina – pisni izpit
6. junij 20242. predmet – pisni izpit
8. junij 2024Matematika – pisni izpit
10.–21. junij 2024Ustni izpiti in 4. predmet (OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. in 8. junija 2024.)
4. julij 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. julij 2024Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Pisni izpiti

Pisni izpit se začne ob 9. uri. Začetek pomeni čas, ko kandidati začnejo z reševanjem izpitne pole.

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita (pola 1) največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Nadaljnjih delov izpita (pola 2, 3) ne sme zamuditi.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi naknadno.

Kandidati imajo lahko pri sebi le pripomočke, ki jih predpisuje predmetni izpitni katalog. Vnos elektronskih naprav (ure in mobiteli) v izpitni prostor ni dovoljen. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto. Dovoljena je plastenka vode brez oznak.

Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva učitelja, ki ne smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta potek izpita. Eden od nadzornih učiteljev je lahko zunanji.

Ko nadzorni učitelj kandidatom razdeli izpitno gradivo, jih posebej opozori, da preverijo, ali so prejeli vse gradivo, in da preberejo navodila na gradivu in se po teh ravnajo. Kandidati izpitno gradivo opremijo s šiframi. Na konceptni list zapišejo šifro ročno.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge rešujejo samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati ali motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat. Odsotnost traja največ 5 minut.

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpit, kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora.

Pisni izpit je lahko sestavljen iz več izpitnih pol. Če sta pri pisnem izpitu najmanj dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli le prvo polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo.

Kadar med izpitnimi polami ni določen odmor, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru, ki traja največ 10 minut. Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora.

Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati. Kandidat lahko odda svoj izdelek pred iztekom časa določenega za izpit in zapusti prostor. Nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik čas oddaje izpitnega gradiva.

Ko mine čas, določen za pisni izpit, nadzorni učitelj kandidate opozori, da prenehajo pisati, odložijo pripomočke in pisala ter položijo urejene izdelke na rob mize. Nadzorni učitelj pobere izpitno gradivo, nato pa dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor.

ŠMK PM Vegova Ljubljana

Ustni izpiti

ŠMK najkasneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov objavi na oglasni deski ali drugem dostopnem mestu imena članov šolskih izpitnih komisij, razpored kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu.

Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. Izpraševalec je učitelj, ki je praviloma kandidata poučeval v zaključnem letniku.

Kandidat počaka pred izpitnim prostorom vsaj 20 minut pred svojim terminom in vstopi v izpitni prostor na poziv. V izpitni prostor lahko prinese le svoje pisalo in vodo. Prepovedan je vnos elektronskih naprav in drugih osebnih stvari.

Kandidati izbere listek z vprašanji, ki ga ima pravico enkrat zamenjati, kar pa ne vpliva na oceno. Če se je kandidat odločil za menjavo listka, ne more več odgovarjati na prvi izbrani listek. Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

Ustni izpit traja največ 20 minut, priprava nanj pa 15 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Vprašanja oziroma naloge postavlja izpraševalec. Kandidat odgovarja na vprašanja z listka. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, se katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka.

Ustni izpit na predlog izpraševalca ocenjuje v točkah šolska izpitna komisija po navodilih in kriterijih za ocenjevanje.

Če kandidat pri pripravi uporablja konceptne liste, jih mora ob koncu izpita oddati šolski izpitni komisiji.

Zagovor izdelka oz. storitve (4. predmet) se začne tako, da predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da predstavi in utemelji svoj izdelek oz. storitev. Vprašanja postavlja samo izpraševalec, zagovor pa traja največ 20 minut. Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave.

Kandidat, ki se iz neupravičenih razlogov ne udeleži ustnega izpita, je ocenjen z nič (0) točkami.

Kandidat do objave rezultatov poklicne mature ne sme biti seznanjen s točkami ustnega izpita.

ŠMK PM Vegova Ljubljana

Trajanje izpitov in dovoljeni pripomočki na poklicni maturi

Trajanje pisnih izpitov na poklicni maturi

PredmetIzpitna pola (1)PremorIzpitna pola 2
Slovenščina9.00–10.0010.00–10.1010.10–11.10
Matematika9.00–11.00//
Elektrotehnika9.00–11.00//
Računalništvo9.00–11.00//
PredmetIzpitna pola 1PremorIzpitna pola 2PremorIzpitna pola 3
Angleščina*9.00–9.509.50–10.0010.00–10.2010.20–10.3010.30–11.20
*velja od spomladanskega roka 2024

Dovoljeni pripomočki na poklicni maturi

PredmetDovoljeni pripomočki
SlovenščinaNalivno pero ali kemični svinčnik
AngleščinaNalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični in večjezični slovar
MatematikaNalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo1 in geometrijsko orodje2.
ElektrotehnikaNalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik in radirka za risanje shem in vezij, ravnilo, računalo1
RačunalništvoNalivno pero ali kemični svinčnik, računalo1
1 Numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja.
2 Šestilo in geotrikotnik, lahko tudi dva trikotnika ali ravnilo.