Predmetnik – tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Naša gimnazija je bila do 2014 vključena v projekt Prenova gimnazijskih programov.

Zato že nekaj let izvajamo pouk po prenovljenih učnih programih, ki vključujejo uvajanje kompetenc in novih strategij za doseganje boljših učnih rezultatov. Nove metode vključujejo timsko povezovanje učiteljev in dijakov, kritično mišljenje, drugačne učne strategije, povezavo maternega in tujega jezika s stroko in delo na terenu, avtentične učne situacije v podjetjih in v naravi, na mednarodnih izmenjavah, taborih, različnih projektih v tujini.

Povezujemo se s podobnimi šolami v Sloveniji in tujini, da bi dijakom nudili čim boljšo podlago za nadaljnji študij predvsem na tehniških fakultetah. Že tradicionalno se povezujemo z osnovnimi šolami v naši ožji in širši okolici. Sodelujemo tudi z Univerzo v Ljubljani, zlasti s fakultetama za elektrotehniko in računalništvo, in Univerzo v Novi Gorici.

V šolskem letu 2010/11 je bila naša gimnazija izbrana med 20 gimnazijami v Sloveniji, ki so izvajale Poskus novega izvajanja gimnazijskih programov. Ta se je izvajal na različnih gimnazijah različno. Ker si želi naša gimnazija ostati zvesta naravoslovno-tehniški usmeritvi, je naš poskus predvideval posebno skrb za omenjeni področji.

V prvem letniku se predmetnika tehniške in splošne gimnazije bistveno ne razlikujeta. Poudarjeni so le drugačno izvajanje obveznih izbirnih vsebin (tabori, projektni dnevi idr.), razvoj socialnih veščin, timsko sodelovanje med učitelji in dijaki. Že v pravem letniku se začne posebna skrb in drugačno delo z dijaki kot partnerji v izobraževalnem procesu z izbranimi učitelji – tutorji, ki skrbijo za splošni in strokovni napredek dijakov vsa štiri leta izobraževanja. Radi bi dijakom olajšali prehod v srednješolsko izobraževanje, v nadaljevanju pa jih usmerili v raziskovalno delo in pomagali pri kariernem načrtovanju.

Mednarodne izmenjave v projektih dijakom omogočajo sodelovanje z vrstniki v tujini.

V tretjem letniku dijaki lahko izberejo dodaten predmet astronomija, ki ga izvajamo pri pouku v učilnici in na terenu doma in v tujini.

V tretjem letniku se dijaku izbirnost še poveča z novima interdisciplinarnima strokovnima predmetoma (povezava med elektrotehniko in računalništvom v okviru raziskovalne dejavnosti). Raziskovanje poteka v timih dijakov in profesorjev tehniške gimnazije in fakultet z ljubljanske in novogoriške univerze. Povezanost šole, fakultet in podjetij se kaže tudi v namestitvah naših dijakov na praktičnem izvajanju raziskav tako doma kot v tujini. Oba predmeta (interdisciplinarni predmet in raziskovalni praktikum) uvajata dijake v raziskovanje in jih skozi te veščine usposabljata za pripravo maturitetne naloge.

V četrtem letniku dijaki izdelajo seminarsko nalogo z izbranega strokovnega področja s pomočjo mentorjev in tutorjev kot del maturitetnega strokovnega predmeta.

Vsa štiri leta poskušamo uvesti dodatno izbirnost z novim načinom izvajanja in vrednotenja obveznih izbirnih vsebin (OIV). Pri tem uvajamo model vrednotenja tovrstnega dijakovega dela v timih dijakov zato, da bi se čim bolj približali avtentičnim situacijam pri nadaljnjem študiju in delu v podjetjih tako doma kot tudi v tujini (tabori, projektni dnevi, mednarodni projekti, namestitve na praktično-raziskovalnem usposabljanju v tujini).

Predmetnik programa tehniška gimnazija

S klikom na povezavo pri številu ur si lahko ogledate minimalne standarde, pravila ocenjevanja in druge dogovore strokovnih aktivov učiteljev pri predmetih.

A - splošnoizobraževalni predmetiProgramske enote1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikVsota
SLOSlovenščina 140
140
140
140
560
MATMatematika 140
140
140
140
560
TJ1Tuji jezik 105
105
105
105
420
TJ2Drugi tuji jezik 105
105
105
105
420
ŠVZŠportna vzgoja 105
105
105
105
420
ZGOZgodovina707070210
GEOGeografija 70
70
140
BIOBiologija 70
70
140
KEMKemija 70
70
140
FIZFizika 70
70
70
70
280
PSIPsihologija, sociologija, filozofija*70 70
140
LUMLikovna umetnost 70
70
INFInformatika 105
105
Priprave na maturo (MAT, SLO, TJ, FIZ, ZGO...)210210
SKUPAJ A112010158058753815
B-usmeritev: računalništvo
RAČRačunalništvo70105105280
LAVLaboratorijske vaje707070210
RSOIzbirni strokovni predmet - računalniški sistemi in omrežja 210
105
210
Skupaj izbirni moduli140280280700
B-usmeritev: elektrotehnika
ELEElektrotehnika 70
105
105
280
LAVLaboratorijske vaje 70
70
70
210
ELKIzbirni strokovni predmet: elektronika105105210
Skupaj izbirni moduli140280280700
C: Obvezne izbirne vsebine (letno)
OIVObvezne izbirne vsebine90909030300
Skupaj (A + B + C)12101245117511854815
Izbirni predmet: astronomija
ASTAstronomija 70