Išči ...

Splošna matura

30. september 2022Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita
30. september 2022Rok za oddajo predlogov novih naslovov seminarskih nalog
7. november 2022Rok za oddajo prijave za opravljanje seminarske naloge
15. november 2022Rok za oddajo predprijav k splošni maturi 2023
Rok za oddajo predprijav k posameznemu predmetu SM 2023
Rok za oddajo vloge za kandidate KPP (z dokumentacijo)
Januar 2023Učitelj določi rok za prvo konzultacijo (dispozicija naloge)
Marec 2023Učitelj določi rok za drugo konzultacijo (delovni osnutek naloge)
7. marec 2023Predmaturitetni preizkus iz slovenščine – izpitna pola 1
28. marec 2023Rok za prijavo k splošni maturi 2023 – spomladanski rok
Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2023 – spomladanski rok
20. april 2023Rok za oddajo seminarskih nalog, lab. vaj in poročil za praktični del izpita
4. maj 2023Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 1
15. maj 2023Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
27. maj 2023Pisni izpit iz angleščine
29. maj 2023Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 2
30. maj 2023Pisni izpit iz sociologije in psihologije
2. junij 2023Pisni izpit iz elektrotehnike in računalništva
3. junij 2023Pisni izpit iz matematike
6. junij 2023Pisni izpit iz nemščine
7. junij 2023Pisni izpit iz zgodovine
12. junij 2023Pisni izpit iz informatike
14. junij 2023Pisni izpit iz fizike
3. in 10. junij 2023Ustni izpiti (rezervna datuma)
12.–21. junij 2023Ustni izpiti
10. julij 2023Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
10.–12. julij 2023E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
11. julij 2023Rok za prijavo k splošni maturi 2023 – jesenski rok
Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2023 – jesenski rok
13. julij 2023Rok za vložitev e-ugovora
19. avgust 2023Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita
23. avgust 2023Začetek pisnih izpitov jesenskega roka splošne mature (individualni razpored)
Pisni izpit iz slovenščine
24. avgust 2023Pisni izpit iz matematike
25.–30. avg. 2023Tuji jeziki in izbirni predmeti
23. avg.–1. sept. 2023Ustni izpiti
1. september 2023Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
15. september 2023Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
15.–18. sept. 2023E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
19. september 2023Rok za vložitev e-ugovora

Obvestila za izvedbo mature bodo dijaki Vegove pravočasno prejeli na elektronski naslov preko eAsistenta, prav tako bodo objavljena na oglasni deski pred kabinetom za maturo (pred učilnico 4 v pritličju).

Pravila in ostali podatki o izvedbi in vsebini izpitov splošne mature se nahajajo na spletni strani državnega izpitnega centra (RIC).

Pomembni dokumenti:
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Maturitetni izpitni katalog
Predmetni izpitni katalogi
Pravila za izdelavo seminarskih nalog

PREDPRIJAVA

Kandidati preko eAsistenta v skladu s koledarjem SM oddajo izpolnjeno vlogo, v kateri označijo predmete, ki jih bodo opravljali na SM, ter raven (osnovna/višja) pri matematiki in tujem jeziku.
Kandidati, ki želijo uveljavljati pravice iz naslova prilagojenih izpitov, morajo v svetovalni službi oddati vlogo za uveljavljanje pravic KPP, odločbo in strokovno mnenje najkasneje do datuma določenega s koledarjem o poteku splošne mature.

Zunanji kandidati, ki nimajo statusa dijaka v gimnazijskem programu, oddajo obrazec: Predprijava k izpitu

Obrazec za zunanje kandidate, ki bodo opravljali poleg poklicne mature dodatni predmet na splošni maturi: Predprijava k izpitu

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz predmeta, pri katerem je potrebno pripraviti seminarsko nalogo (RAČ/INF/ELE, PSI/SOC), morajo do 30. oktobra izbrati mentorja in naslov seminarske naloge.
Zunanji kandidati, ki želijo opravljati praktični del na Vegovi, morajo prijavo oddati najkasneje do 30. septembra.

Točke, ki jih kandidati dobijo pri seminarskih nalogah, laboratorijskih vajah iz fizike in internem delu iz zgodovine, imajo trajno veljavo.

PRIJAVA IN ODJAVA

Kandidati preko eAsistenta v skladu s koledarjem SM oddajo izpolnjeno vlogo, s katero se prijavijo na splošno maturo.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka v gimnazijskem programu, oddajo obrazec: Prijava k splošni maturi

Ob prijavi bodo prejeli informacije o plačilu mature RIC-u in Vegovi. Cena splošne mature (5 izpitov) na Vegovi je 155 €, posameznega izpita pa 35 €.

Obrazec za zunanje kandidate, ki bodo opravljali poleg poklicne mature dodatni predmet na splošni maturi: Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature

Pisno odjavo oddajo le dijaki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje SM, a je ne nameravajo opravljati. Obrazec: Odjava od izpita

Kandidati samoplačniki, ki se najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka odjavijo od mature, imajo pravico do vračila vplačanega zneska RIC-u.

Predmet Izpitna pola 1 Odmor Izpitna pola 2
Matematika 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Fizika 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Zgodovina 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Elektrotehnika 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Računalništvo 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Informatika 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Psihologija 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–13.00
Sociologija 9.00–10.30 10.30–11.00 11.00–13.00
Predmet Izpitna pola 1 Prekinitev Izpitna pola 2 Odmor Izpitna pola 3
Angleščina 9.00–10.00 10.00–10.10 10.10–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Nemščina 9.00–10.00 10.00–10.10 10.10–10.30 10.30–11.00 11.00–12.30
Spomladanski izpitni rok
Predmet I. del II. del
Slovenščina 9.00–11.00 9.00–10.30
Jesenski izpitni rok
Predmet Izpitna pola 1 Odmor Izpitna pola 2
Slovenščina 9.00–11.00 11.00–11.30 11.30–13.00

Štiriletno šolanje po izobraževalnem programu tehniška gimnazija se zaključi s splošno maturo, ki kandidatom omogoča nadaljevanje izobraževanja v univerzitetnih programih.

Osnovni cilj gimnazijskega programa je priprava dijakov na študij na vseh univerzitetnih programih. Preizkus in potrditev uspešnosti priprave je uspešno opravljena matura. Priprave na maturitetne izpite potekajo v vseh letnikih in so najbolj intenzivne v 4. letniku. Pred vpisom v ta letnik dijaki izberejo, na katere izbirne maturitetne predmete se bodo pripravljali, pa tudi raven zahtevnosti pri matematiki in angleščini.

Maturo sestavljajo izpiti iz:
– treh obveznih predmetov: slovenščine, matematike, angleščine/nemščine, pri čemer se slovenščina za vse dijake vrednoti na višji ravni, pri angleščini in matematiki pa dijaki izberejo raven zahtevnosti (osnovna ali višja), na kateri bodo opravljali izpit. Dijaki izberejo (še) dva – izbirna predmeta. Na Vegovi izbirajo med naslednjimi predmeti:

  • elektrotehnika ali računalništvo*
  • informatika
  • fizika
  • nemščina ali angleščina
  • zgodovina
  • psihologija ali sociologija*

*Dijak ne more izbrati hkrati psihologije in sociologije ter elektrotehnike in računalništva.

Priprave na maturo za obvezne predmete, tuji jezik II, elektrotehniko in računalništvo so določene s predmetnikom (število tedenskih ur) v 4. letniku tehniške gimnazije, ker so del rednega pouka za vse dijake.
Tedenski obseg pouka iz izbirnih predmetov fizika, zgodovina, sociologija in psihologija je odvisen od števila dijakov, ki zberejo posamezni izpit. Priprave na maturo se izvedejo v obliki pouka le v primeru, če je število dijakov primerno. Dijaki so dolžni obiskovati pouk iz izbranih maturitetnih predmetov. Pri teh predmetih dobijo tudi ocene, ki so sestavni del učnega uspeha v 4. letniku.

Ure za priprave so vezane na količino nerazporejenih ur. Če je dijakov, ki izberejo posamezni predmet, malo, jim šola ponudi le učno pomoč (konzultacije) ali pripravo na sosednji gimnaziji (po dogovoru). V takem primeru so dijaki o vsem pravočasno obveščeni.

Ko se dijaki pripravljajo na opravljanje splošne mature, lahko izberejo predmete in raven zahtevnosti neodvisno od priprav. Izbrati morajo le predmete, ki so v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom (MIK) za posamezno leto.

Kontakt

Tajništvo

Tel.: 00386 (01) 2444 350
e-pošta: uprava@vegova.si

Tajnica splošne mature

Beti Kerin
Tel.: (01) 600 5920
e-pošta: beti.kerin@vegova.si

Kabinet za splošno maturo,
pritličje, pred učilnico 4