Splošna matura

Pomembno

Rok za prijavo k posameznemu izpitu s praktičnim delom in zunanjih kandidatov, ki opravljajo splošno maturo, je prestavljen s 30. septembra na 1. september. Po tem roku prijava k praktičnemu delu ne bo več mogoča. 

Izvleček koledarja splošne mature 2024

1. september 2023Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita
30. september 2023Rok za oddajo predlogov novih naslovov seminarskih nalog
6. november 2023Rok za oddajo prijave za opravljanje seminarske naloge
15. november 2023Rok za oddajo predprijave k splošni maturi 2024
Rok za oddajo predprijave k posameznemu predmetu SM 2024
Rok za oddajo vloge za kandidate KPP (z dokumentacijo)
31. januar 2024Prva konzultacija z mentorjem (dispozicija naloge)
13. marec 2024Druga konzultacijo z mentorjem (delovni osnutek naloge)
5. marec 2024Predmaturitetni preizkus iz slovenščine – izpitna pola 1
26. marec 2024Rok za prijavo k splošni maturi 2024 – spomladanski rok
Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2024 – spomladanski rok
18. april 2024Rok za oddajo seminarskih nalog, lab. vaj in poročil za praktični del izpita
7. maj 2024Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 1
14. maj 2024Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
29. maj 2024Pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 2
30. maj 2024Pisni izpit iz sociologije in psihologije
31. maj 2024Pisni izpit iz biologije
1. junij 2024Pisni izpit iz angleščine
4. junij 2024Pisni izpit iz elektrotehnike in računalništva
7. junij 2024Pisni izpit iz zgodovine
8. junij 2024Pisni izpit iz matematike
10. junij 2024Pisni izpit iz nemščine
11. junij 2024Pisni izpit iz fizike
12. junij 2024Pisni izpit iz informatike
1. in 8. junij 2024Ustni izpiti (rezervna datuma)
10.–21. junij 2024Ustni izpiti
11. julij 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
11.–13. julij 2024E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
12. julij 2024Rok za prijavo k splošni maturi 2024 – jesenski rok
Rok za prijavo k posameznemu predmetu SM 2024 – jesenski rok
15. julij 2024Rok za vložitev e-ugovora
19. avgust 2024Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita
23. avgust 2024Začetek pisnih izpitov jesenskega roka splošne mature (individualni razpored)
Pisni izpit iz slovenščine
24. avgust 2024Tuji jeziki in izbirni predmeti
26. avgust 2024Pisni izpit iz matematike
27.–30. avg. 2024Tuji jeziki in izbirni predmeti
23. avg.–4. sept. 2024Ustni izpiti
2. september 2024Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
17. september 2024Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
17.–19. sept. 2024E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
20. september 2024Rok za vložitev e-ugovora

Prijava na splošno maturo

Obvestila za izvedbo mature bodo dijaki Vegove pravočasno prejeli na elektronski naslov preko eAsistenta, prav tako bodo objavljena na oglasni deski pred kabinetom za maturo (pred učilnico 4 v pritličju).

Pravila in ostali podatki o izvedbi in vsebini izpitov splošne mature se nahajajo na spletni strani državnega izpitnega centra (RIC).

Pomembni dokumenti:
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Maturitetni izpitni katalog
Predmetni izpitni katalogi
Pravila za izdelavo seminarskih nalog

PREDPRIJAVA

Kandidati preko eAsistenta v skladu s koledarjem SM oddajo izpolnjeno vlogo, v kateri označijo predmete, ki jih bodo opravljali na SM, ter raven (osnovna/višja) pri matematiki in tujem jeziku.
Kandidati, ki želijo uveljavljati pravice iz naslova prilagojenih izpitov, morajo v svetovalni službi oddati vlogo za uveljavljanje pravic KPP, odločbo in strokovno mnenje najkasneje do datuma določenega s koledarjem o poteku splošne mature.

Zunanji kandidati, ki nimajo statusa dijaka v gimnazijskem programu, oddajo obrazec: Predprijava k izpitu

Obrazec za zunanje kandidate, ki bodo opravljali poleg poklicne mature dodatni predmet na splošni maturi: Predprijava k izpitu

Kandidati, ki bodo opravljali izpit iz predmeta, pri katerem je potrebno pripraviti seminarsko nalogo (RAČ/INF/ELE, PSI/SOC), morajo do 30. oktobra izbrati mentorja in naslov seminarske naloge.
Zunanji kandidati, ki želijo opravljati praktični del na Vegovi, morajo prijavo oddati najkasneje do 1. septembra.

Točke, ki jih kandidati dobijo pri seminarskih nalogah, laboratorijskih vajah iz fizike in internem delu iz zgodovine, imajo trajno veljavo.

PRIJAVA IN ODJAVA

Kandidati preko eAsistenta v skladu s koledarjem SM oddajo izpolnjeno vlogo, s katero se prijavijo na splošno maturo.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka v gimnazijskem programu, oddajo obrazec: Prijava k splošni maturi

Ob prijavi bodo prejeli informacije o plačilu mature RIC-u in Vegovi Ljubljana po veljavnem ceniku.

Obrazec za zunanje kandidate, ki bodo opravljali poleg poklicne mature dodatni predmet na splošni maturi: Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature

Pisno odjavo oddajo le dijaki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje SM, a je ne nameravajo opravljati. Obrazec: Odjava od izpita

Kandidati samoplačniki, ki se najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka odjavijo od mature, imajo pravico do vračila vplačanega zneska RIC-u.

Pisni izpiti

Pisni izpit se začne ob 9. uri. Začetek pomeni čas, ko kandidati začnejo z reševanjem izpitne pole.

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita (pola 1) največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Nadaljnjih delov izpita (pola 2, 3) ne sme zamuditi.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi naknadno.

Kandidati imajo lahko pri sebi le pripomočke, ki jih predpisuje predmetni izpitni katalog.  Vnos elektronskih naprav (ure in mobiteli) v izpitni prostor ni dovoljen. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto. Dovoljena je plastenka vode brez oznak.

Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva učitelja, ki ne smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta potek izpita. Eden od nadzornih učiteljev je lahko zunanji.

Ko nadzorni učitelj kandidatom razdeli izpitno gradivo, jih posebej opozori, da preverijo, ali so prejeli vse gradivo, in  da preberejo navodila na gradivu in se po teh ravnajo. Kandidati izpitno gradivo opremijo s šiframi.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge rešujejo samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati ali motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat. Odsotnost traja največ 5 minut.

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpit, kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora.

Če sta pri pisnem izpitu najmanj dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli le prvo polo in jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo.

Kadar med izpitnimi polami ni določen odmor, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru, ki traja največ 10 minut. Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora. Kadar je med izpitnimi polami določen 30-minutni odmor, kandidati smejo zapustiti izpitni prostor, ne pa šolskega območja

Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati. Kandidat lahko odda svoj izdelek pred iztekom časa določenega za izpit in zapusti prostor. Nadzorni učitelj zabeleži v zapisnik čas oddaje izpitnega gradiva.

Ko mine čas, določen za pisni izpit, nadzorni učitelj kandidate opozori, da prenehajo pisati, odložijo pripomočke in pisala ter položijo urejene izdelke na rob mize. Nadzorni učitelj pobere izpitno gradivo, nato pa dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor.

Ustni izpiti

ŠMK najkasneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov objavi na oglasni deski ali drugem dostopnem mestu imena članov šolskih izpitnih komisij, razpored kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu.

Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. Izpraševalec je učitelj, ki je praviloma kandidata poučeval v zaključnem letniku.

Kandidat počaka pred izpitnim prostorom vsaj 5 minut pred svojim terminom in vstopi v izpitni prostor na poziv. V izpitni prostor lahko prinese le svoje pisalo in vodo. Prepovedan je vnos elektronskih naprav in drugih osebnih stvari.

Kandidati izbere listek z vprašanji, ki ga ima pravico enkrat zamenjati, kar pa ne vpliva na oceno. Če se je kandidat odločil za menjavo listka, ne more več odgovarjati na prvi izbrani listek. Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

Ustni izpit traja največ 20 minut, priprava nanj pa 15 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Vprašanja oziroma naloge postavlja izpraševalec. Kandidat odgovarja na vprašanja z listka. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, se katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka.

Ustni izpit na predlog izpraševalca ocenjuje v točkah šolska izpitna komisija po navodilih in kriterijih za ocenjevanje.

Če kandidat pri pripravi uporablja konceptne liste, jih mora ob koncu izpita oddati šolski izpitni komisiji.

Kandidat, ki se iz neupravičenih razlogov ne udeleži ustnega izpita, je ocenjen z nič (0) točkami.

Kandidat do objave rezultatov splošne mature ne sme biti seznanjen s točkami ustnega izpita.

Trajanje pisnih izpitov na splošni maturi

PredmetIzpitna pola 1OdmorIzpitna pola 2
Matematika9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Fizika9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Zgodovina9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Elektrotehnika9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Računalništvo9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Informatika9.00–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Psihologija9.00–10.3010.30–11.0011.00–13.00
Sociologija9.00–10.3010.30–11.0011.00–13.00
PredmetIzpitna pola 1PrekinitevIzpitna pola 2OdmorIzpitna pola 3
Angleščina9.00–10.0010.00–10.1010.10–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Nemščina9.00–10.0010.00–10.1010.10–10.3010.30–11.0011.00–12.30
Spomladanski izpitni rok
PredmetI. delII. del
Slovenščina9.00–11.009.00–10.30
Jesenski izpitni rok
PredmetIzpitna pola 1OdmorIzpitna pola 2
Slovenščina9.00–11.0011.00–11.3011.30–13.00

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki pri splošni maturi

Kršitve in nedovoljeni pripomočki na splošni maturi

Splošne informacije

Štiriletno šolanje po izobraževalnem programu tehniška gimnazija se zaključi s splošno maturo, ki kandidatom omogoča nadaljevanje izobraževanja v univerzitetnih programih.

Osnovni cilj gimnazijskega programa je priprava dijakov na študij na vseh univerzitetnih programih. Preizkus in potrditev uspešnosti priprave je uspešno opravljena matura. Priprave na maturitetne izpite potekajo v vseh letnikih in so najbolj intenzivne v 4. letniku. Pred vpisom v ta letnik dijaki izberejo, na katere izbirne maturitetne predmete se bodo pripravljali, pa tudi raven zahtevnosti pri matematiki in angleščini.

Maturo sestavljajo izpiti iz:
– treh obveznih predmetov: slovenščine, matematike, angleščine/nemščine, pri čemer se slovenščina za vse dijake vrednoti na višji ravni, pri angleščini in matematiki pa dijaki izberejo raven zahtevnosti (osnovna ali višja), na kateri bodo opravljali izpit. Dijaki izberejo (še) dva – izbirna predmeta. Na Vegovi izbirajo med naslednjimi predmeti:

  • elektrotehnika ali računalništvo*
  • informatika
  • fizika
  • nemščina ali angleščina
  • zgodovina
  • psihologija ali sociologija*

*Dijak ne more izbrati hkrati psihologije in sociologije ter elektrotehnike in računalništva.

Priprave na maturo za obvezne predmete, tuji jezik II, elektrotehniko in računalništvo so določene s predmetnikom (število tedenskih ur) v 4. letniku tehniške gimnazije, ker so del rednega pouka za vse dijake.
Tedenski obseg pouka iz izbirnih predmetov fizika, zgodovina, sociologija in psihologija je odvisen od števila dijakov, ki zberejo posamezni izpit. Priprave na maturo se izvedejo v obliki pouka le v primeru, če je število dijakov primerno. Dijaki so dolžni obiskovati pouk iz izbranih maturitetnih predmetov. Pri teh predmetih dobijo tudi ocene, ki so sestavni del učnega uspeha v 4. letniku.

Ure za priprave so vezane na količino nerazporejenih ur. Če je dijakov, ki izberejo posamezni predmet, malo, jim šola ponudi le učno pomoč (konzultacije) ali pripravo na sosednji gimnaziji (po dogovoru). V takem primeru so dijaki o vsem pravočasno obveščeni.

Ko se dijaki pripravljajo na opravljanje splošne mature, lahko izberejo predmete in raven zahtevnosti neodvisno od priprav. Izbrati morajo le predmete, ki so v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom (MIK) za posamezno leto.

Tajnica splošne mature

Beti Kerin
Tel.: (01) 600 5920
e-pošta: beti.kerin@vegova.si

Kabinet za poklicno in splošno maturo, pritličje, pred učilnico 4