Letni delovni načrt 2017-18

Vegova Ljubljana

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18

Ljubljana, september 2017

Svet Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana je skladno z določilom 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 na svoji seji dne 5. 10. 2017.

Zahvala

Zahvaljujem se vsem, ki ste z vsebinskimi predlogi sodelovali pri letošnjem načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela in drugih dejavnosti: učiteljem, vodjem strokovnih aktivov, projektov, svetovalnim delavkam, knjižničarkama, poslovni sekretarki, računovodkinji, vodji MIC in pomočnikoma ravnatelja.

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Vsebina

1…. UVOD. 5

1.1 VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE. 5

1.2 IZKAZNICA ŠOLE. 6

1.3 ORGANIGRAM.. 6

2…. CILJI VEGOVE LJUBLJANA. 7

3…. PROGRAMI 9

PREDLOG VPISA 2018/19. 9

3.1 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI) 9

SI-ELEKTROTEHNIK. 10

SSI-TEHNIK RAČUNALNIŠTVA. 11

3.2 TEHNIŠKA GIMNAZIJA. 12

3.3 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH. 13

4…. ORGANI ŠOLE. 14

4.1 VODSTVO ŠOLE. 14

4.2 SVET ŠOLE. 14

4.3 SVET STARŠEV. 15

4.4 DIJAŠKA SKUPNOST. 15

4.5 STROKOVNI ORGANI ŠOLE. 16

UČITELJSKI ZBOR (CELOTNI) 16

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBORI 16

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI, RAZREDNIKI 16

SSI-ELEKTROTEHNIK. 17

TEHNIŠKA GIMNAZIJA. 17

STROKOVNI AKTIVI 18

KOMISIJE. 19

4.6 SVETOVALNA SLUŽBA. 20

4.7 MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA (MIC LJ.) 21

4.8 KOMISIJA ZA KAKOVOST. 22

4.9 ŠOLSKA KNJIŽNICA. 22

4.10 DRUGI DELAVCI ŠOLE. 24

5…. ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA. 24

5.1 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA. 24

5.2 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI (OIV/IDE) 24

5.3 DRUGE DEJAVNOSTI 25

5.4 ŠOLSKI KOLEDAR. 25

5.5 MATURA. 26

6…. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM.. 27

7…. KADROVSKI POGOJI IN ORGANIZACIJA DELA. 30

7.1 KADROVSKI POGOJI 30

7.2 ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNI ČAS. 30

8….. SPREMLJAVA REALIZACIJE DELOVNEGA NAČRTA IN POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. 32

9….. PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2017/18. 32

10… VARSTVO PRI DELU IN VAROVANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU. 34

11… MATERIALNI POGOJI 34

11.1 PRIDOBIVANJE SREDSTAV. 34

11.2 INVESTICIJE. 34

11.3 ŠOLSKI SKLAD. 35

12… POJASNILO. 35

13… PRILOGA – SEZNAM ZAPOSLENIH 2017/18. 36

1 UVOD

Letni delovni načrt je zasnovan v skladu z obvestili za srednje šole za šolsko leto 2017/18, ki jih je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in pravilniki in zakoni, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; to so:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06),
 • Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07).

Z letnim delovnim načrtom so določene vzgojno-izobraževalne naloge in ostale dejavnosti Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana (v nadaljevanju Vegova Ljubljana). Pri načrtovanju smo sledili veljavnim pravilnikom, ki zajemajo naše delovno področje.

Predloge Letnega delovnega načrta so učitelji obravnavali na sestankih strokovnih aktivov in na pedagoški konferenci oktobra 2017.

Letni delovni načrt je operativno zasnovan in predstavlja temelj za vse (strokovne) delavce, strokovne aktive, delovne skupine in organe na šoli (v obeh organizacijskih enotah). Vse načrtovane dejavnosti lahko spreminjamo. Spremembe obravnavamo na kolegiju in rednih mesečnih konferencah. Sproti beležimo pripombe, dajemo pobude in zbiramo nove predloge.

1.1 VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE

Vegova Ljubljana je in bo v Sloveniji vodilna strokovna šola in gimnazija na področju elektrotehnike in računalništva.

Z inovativnostjo in kakovostnim pristopom v pedagoškem procesu, organizaciji in razvoju človeških virov daje dijakom znanje in veščine za izzive sodobne družbe.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana je šola, ki se enakovredno kosa z najboljšimi srednjimi strokovnimi šolami in gimnazijami v Ljubljani in Sloveniji.

Dijakom posredujemo vrednote, usmerjamo jih v trajnostno in vseživljenjsko učenje, v kritičen odnos do prebranega/slišanega/naučenega, odgovornosti. Trudimo se, da usvojijo učne strategije in da jim postaneta znanje in delo vrednoti. Še posebno bi pri dijakih in učiteljih želeli razviti kreativnost in inovativnost (reševanje problemov, razvijanje zamisli, raziskovalna dejavnost). Trudimo se vzpostavili partnerski odnos med učiteljem in dijakom, dobro komunikacijo, socialno zavest in etičnost (tolerantnost, spoštljivost). Dijake pripravljamo na uspešno nadaljevanje študija in vključevanje na trg dela. Vizija temelji na dobrih kadrih in opremljenosti z najsodobnejšo tehnologijo. Želimo, da bi bili tako dijaki kot učitelji zadovoljni, samozavestni, šola pa povezana z okoljem in prepoznavna.

1.2 IZKAZNICA ŠOLE

Podatki iz registra
Matična št. 5084172 000
Naziv zavoda: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Naslov zavoda: Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 43 50
Fax.: 01 244 43 60
Davčna št.: 83657533
RR: 01100-6030699262
Vodja zavoda: ravnatelj dr. Uroš Breskvar
Elektronski naslov zavoda: uprava@vegova.si
Spletna stran: https://www.vegova.si
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana je sestavljena iz naslednjih enot:
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC Ljubljana)

Programi oziroma smeri, ki jih zavod izvaja

Program Smer oz. naziv poklicne/strokovne izobrazbe
Elektrotehnik 845117 01 Elektrotehnik
Tehnik računalništva 974183 01 Tehnik računalništva
Tehniška gimnazija 371413 01 Tehniška gimnazija
Izobraževanje odraslih
Tehnik računalništva (pt) 386015 01 Tehnik računalništva (pt)
Elektrotehnik (pti) 693476 01 Elektrotehnik (pti)
Tehnik računalništva (pti) 481495 01 Tehnik računalništva (pti)

1.3 ORGANIGRAM

ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

shema organizacije2 CILJI VEGOVE LJUBLJANA

Cilji VEGOVE Ljubljana za šolsko leto 2017/18 izhajajo iz dolgoročnih ciljev (strategije), ki smo si jih zastavili za obdobje od 2017 do 2021. V tem obdobju bomo spremljali 3 dolgoročne cilje, skladno z merili, zapisanimi v Programu dela, in kadrovskim in finančnim načrtom za leto 2017.

Dolgoročni cilji se nanašajo na:

 1. kakovosten učni proces, kakovostno poučevanje, izboljšanje učnega uspeha, zmanjšanje osipa dijakov;
 2. zagotavljanje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, razvoj samoevalvacije pri zaposlenih in pripravo učnega gradiva;
 3. vlaganje v opremo in prostor.

Kratkoročni cilji oz. prednostna področja za šolsko leto 2017/18:

 1. Izboljšanje učnega uspeha

(zmanjšanje števila popravnih izpitov in povečanje povprečne ocene, izboljšanje učnega uspeha pri dijakih s posebnimi potrebami)

 1. Uspešnost na poklicni maturi in splošni maturi

(ohranitev uspešnosti na maturi iz šolskega leta 2016/17; povečanje odstotka dijakov, ki končajo zaključni letnik in pristopijo k poklicni in splošni maturi)

 1. Zmanjšanje izpisa dijakov in fleksibilnejši prehod med programi
 2. Nadaljevanje in nadgradnja sodobnih metod poučevanja in učenja

(medpredmetno sodelovanje, sodelovalno poučevanje, timsko učenje, projektni pristop …)

 1. Povečanje vpisa v rednih oddelkih in oddelkih izobraževanja odraslih

(z aktivno promocijo šole/poklicev privabiti na našo šolo čim boljše učence)

 1. Popestritev ponudbe interesnih dejavnosti

(povečanje nabora interesnih dejavnosti, ponuditi dijakom vključevanje v aktivnosti/projekte pri pouku in izven njega /krožki …/)

 1. Sodelovanje na državnih in mednarodnih srečanjih in tekmovanjih iz znanja

(čim večji delež dijakov, ki bodo sodelovali na tekmovanjih in srečanjih)

 1. Strokovno usposabljanje zaposlenih

(povečanje deleža skupnega izobraževanja, ki bo potekalo na šoli, in usposabljanja v podjetjih »job shadowing«)

 1. Prizadevanje za kulturo kakovostnega komuniciranja in dobre medsebojne odnose vseh udeležencev

(načela Kodeksa obnašanja na VEGOVI Ljubljana)

 1. Pridobivanje povratnih informacij o delu učiteljev za izboljšanje njihovega dela

(sodelovanje pri preizkušanju osnutka standardov, povezanih s področjem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev – projekt OPK)

 1. Preureditev šolskega prostora

(vzpostavitev prijaznejšega delovnega in učnega okolja za zaposlene in dijake)

 1. Posodobitev pouka s sodobnimi učili

(nakup potrebne opreme in učil za sodoben pouk)

 1. Prenova informacijsko-komunikacijske podpore

(postavitev nove internetne strani šole in vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za zaposlene in dijake)

 1. Sodelovanje v projektih

(vključevanje v evropske in razvojne projekte, zaradi katerih bo prišlo do večje motiviranosti dijakov, izmenjave dijakov v evropskem prostoru, pridobivanja finančnih sredstev za posodobitev pouka in večje učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela; vključitev dijakov in učiteljev/strokovnih delavcev v projekte mobilnosti)

3 PROGRAMI

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana je šola, ki izvaja tri programe, in sicer:

 • SSI-ELEKTROTEHNIK,
 • SSI-TEHNIK RAČUNALNIŠTVA,
 • TEHNIŠKA GIMNAZIJA.

V tem šolskem letu obiskuje zavod 904 redno vpisanih dijakinj in dijakov v 31 oddelkih in 3 skupinah.

V izobraževanje odraslih je do 20. 9. 2017 vpisanih 47 dijakov (SSI-elektrotehnik 12, SSI-tehnik računalništva 27, tehniška gimnazija 4).

PROGRAM oddelki skupine št. dijakov
ELEKTROTEHNIK 9 2 271
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 15 1 426
TEHNIŠKA GIMNAZIJA 8 207
SKUPAJ 31 3 904

PREDLOG VPISA 2018/19

Redno izobraževanje:

SSI-elektrotehnik 3 oddelki

SSI-tehnik računalništva 4 oddelki

tehniška gimnazija 2 oddelka

Izobraževanje odraslih:

SSI-elektrotehnik 1 oddelek

SSI-tehnik računalništva 1 oddelek

tehniška gimnazija 1 oddelek

3.1 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Strokovni programi so prenovljeni, tako da omogočajo povezavo med teoretičnimi in praktičnimi predmeti, da se strokovnim modulom pridružujejo tudi splošni predmeti na način, ki najbolje usmerja dijake k razvoju poklicnih in strokovnih kompetenc. V prostem delu izvedbenega kurikula smo namenili dodatne ure pripravam naših dijakov na nadaljnji študij elektrotehnike in računalništva v visokošolskih programih po predlogu in v sodelovanju s fakultetami s področja visokošolskega in univerzitetnega tehniškega izobraževanja in naravoslovja. Posebej smo se v sklopu razvojnega dela in v sodelovanju s podjetji odločali o dodatnih vsebinah s področja kemije, fizike in matematike za tehnike kot tudi dopolnitev strokovnih modulov in standardov znanja, ki naj omogočajo vpis na omenjene fakultete. Dijaki strokovne šole se pripravljajo tudi na dodaten predmet splošne mature, ki jim omogoča vpis na univerzitetne programe na akademski ravni.

Dijaki tretjega letnika strokovne šole morajo obvezno opraviti 152-urno praktično usposabljanje z delom (PUD). Na delovni praksi naj bi dijak spoznal delo na področju, za katerega se izobražuje. Dijaki lahko izjemoma opravljajo PUD tudi zunaj predvidenega termina, vendar ne med poukom.

Obvezno praktično usposabljanje z delom bo potekalo od 28. 5. do 22. 6. 2018.

SI-ELEKTROTEHNIK

Dijaki v programu elektrotehnik imajo prva dva letnika enotna, v tretjem pa se razdelijo glede na poklicne usmeritve:

 • sistemski elektroenergetik,
 • sistemski elektronik/operater avtomatiziranih postrojev.

SSI-TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Dijaki v programu tehnik računalništva imajo prva dva letnika enotna, v tretjem pa se razdelijo glede na poklicne usmeritve:

 • koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani,
 • skrbnik komunikacijskih sistemov/skrbnik informacijskih sistemov.

3.2 TEHNIŠKA GIMNAZIJA

V programu tehniška gimnazija posodobljeni učni načrti predvidevajo predvsem razvoj ključnih kompetenc (sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, kompetence na področju matematike, naravoslovja in tehnologije, učenje učenja, socialne veščine ipd.). Cilje po učnih načrtih bomo dosegali s kroskurikularnimi povezavami na podlagi učnociljnega načrtovanja in s sodelovalnim poučevanjem. V šolskem letu 2017/18 nadaljujemo z izvajanjem izbirnega predmeta astronomija. Nanj so se prijavili dijaki 3. letnika s soglasjem staršev.

Priprava na nadaljnji študij s tehniškega ali naravoslovnega področja je cilj usmerjanja in delovanja v tehniški gimnaziji. Z razvojem ključnih veščin in kompetenc, s sodelovalnim poučevanjem in učenjem, s sodelovanjem z zunanjimi institucijami, univerzami in podjetji želimo zagotoviti, da se bodo dijaki čim bolje pripravili na vseživljenjsko učenje, vključevanje v nadaljnji študij, trg dela in sobivanje z drugimi.

3.3 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Organizacija: Mateja Žitko

V šolskem letu 2017/18 si lahko udeleženci izobraževanja odraslih pridobijo formalno izobrazbo po programih SSI-ELEKTROTEHNIK, SSI-TEHNIK RAČUNALNIŠTVA in TEHNIŠKA GIMNAZIJA. Prevladovala bo individualna oblika izobraževanja (konzultacije in opravljanje končnih izpitov). Za programske enote, ki jih mora opraviti več udeležencev, bomo organizirali krajše tečaje kot pripravo na izpit za letnik oz. poklicno maturo. Kandidati lahko opravljajo končne izpite (za letnik) po dogovoru z učiteljem predmeta/programske enote izven rednih rokov ali v rednih izpitnih rokih. Maturitetne izpite opravljajo v rokih, določenih z veljavnim maturitetnim koledarjem za poklicno/splošno maturo.

4 ORGANI ŠOLE

4.1 VODSTVO ŠOLE

RAVNATELJ: dr. Uroš Breskvar

POMOČNIKA RAVNATELJA: Alenka Zorko in Igor Vulić

KOLEGIJ RAVNATELJA: Alenka Zorko, Igor Vulić, Mateja Žitko (vodja MIC), Aleksandar Lazarević (vodja programskega učiteljskega zbora /PUZ/ RAČ), Igor Petrovčič (vodja programskega učiteljskega zbora /PUZ/ ELE), Mojca Stare Aljaž (vodja gimnazijskega učiteljskega zbora /GUZ/) in Maja Pezdir (svetovalna služba).

Kolegij ravnatelja je organ, ki pomaga vodstvu pri načrtovanju in izvajanju prenove in posodobitev, daje smernice razvoja, skladno z najnovejšimi usmeritvami na ravni države, skrbi za to, da naša šola ostaja med vodilnimi šolami na področju priprave dijakov na študij naravoslovja in tehnike, spremlja in evalvira pedagoški proces na šoli, sodeluje z zunanjimi partnerji (domačimi in tujimi) prek Medpodjetniškega izobraževalnega centra Ljubljana (MIC Ljubljana), izvaja delavnice s strokovnimi aktivi in neposredno usmerja, spremlja in evalvira delo timov na šoli.

4.2 SVET ŠOLE

Predsednik Sveta zavoda: Aleksandar Lazarević

1. Vladimir PEGAN predstavnik Vlade Republike Slovenije
2. Robert SEME predstavnik Vlade Republike Slovenije
3. Valter OPREŠNIK predstavnik MO Ljubljana
4. Franc KAMENIK predstavnik delavcev, namestnik predsednika
5. Aleksandar LAZAREVIĆ predstavnik delavcev, predsednik
6. Gašper LOMOVŠEK predstavnik delavcev
7. Mirjana VIŠNIKAR IVIĆ predstavnica delavcev
8. Sonja ZVER predstavnica delavcev
9. Georgije TRIFUNOV predstavnik staršev
10. Peter AVSEC predstavnik staršev
11. Marjan HRIBAR predstavnik staršev
12. Edin ĆEMAN predstavnik dijakov SŠ
13. Andrej ŠUBELJ predstavnik dijakov GIM

Naloge Sveta zavoda:

 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava letno oziroma polletno poročilo o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava druge zadeve iz pristojnosti, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

4.3 SVET STARŠEV

Predsednik Sveta staršev: Georgije Trifunov (R 1. C); Peter Avsec (R 4. A), namestnik predsednika

Svet staršev je posvetovalni organ. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga/daje mnenje o nadstandardnih programih, daje mnenje k predlogu šolskega razvojnega načrta in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni in izobraževalni problematiki, voli predstavnike staršev v Svet šole, Šolski sklad, Komisijo za kakovost in opravlja druge naloge, skladno z zakonom in predpisi.

4.4 DIJAŠKA SKUPNOST

Mentorici dijaške skupnosti: Špela Pretnar in Lea Sobočan

Parlament Dijaška skupnost Vegove (DSV) zastopajo predstavniki oddelčnih skupnosti, pri delu pa jim

pomagajo tudi njihovi namestniki, razredniki in vodstvo šole.

Dijaška skupnost Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazija Ljubljana sodeluje pri organizaciji obšolskega življenja in dela, obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem in posreduje organom šole svoje predloge.

Bdi nad varovanjem dijakovih pravic , zastopa interese dijakinj in dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

DSV bo izpeljala naslednje dejavnosti:

 • redne sestanke,
 • krst prvošolcev,
 • organizacijo plesnih vaj in maturantskega plesa za četrtošolce, predajo ključa šole,
 • zbiranje prispevkov dijakov in razrednikov za Knjigo maturantov, njeno oblikovanje in urejanje,
 • posamično in skupno fotografiranje četrtošolcev,
 • krvodajalsko akcijo (v organizaciji Milana Pajduha),
 • druge dejavnosti, povezane z dijaškim življenjem (kulturni dogodki, filmski večeri, delavnice …).

Podrobnejši načrt dela je v LDN Dijaške skupnosti Vegove in je objavljen na Office 365 www.vegova.si.

4.5 STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR (CELOTNI)

Vodja: ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Celotni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Vodi ga ravnatelj šole. Člani celotnega učiteljskega zbora razpravljajo in odločajo o vsebinah, povezanih s celotnim delom šole. Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnemu delovnemu načrtu,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in drugo, skladno z zakonom in predpisi.

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBORI

Vodja PUZ – računalništvo: Aleksandar Lazarević

Vodja PUZ – elektrotehnika: Igor Petrovčič

Vodja GUZ – gimnazija: Mojca Stare Aljaž

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja in druge naloge. Sestaja se enkrat na mesec.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI, RAZREDNIKI

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki poučujejo v posameznem oddelku. Vodi ga razrednik, ki analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s straši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Razredniku pri delu z razredom pomaga tudi sorazrednik/tutor, ki nadomešča razrednika ob njegovi daljši odsotnosti, pomaga pri reševanju vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov v razredu in skrbi za njihov osebnostni in profesionalni razvoj. Člani oddelčnega zbora razpravljajo in odločajo o vzgojno-izobraževalni problematiki posameznega oddelka, oblikujejo program dela z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo (skupaj s svetovalno službo), odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge, skladno z zakonom.

V gimnazijskem programu razrednik presega sistem razredništva tako, da z dijaki razvija socialne veščine (dijak uzavesti sebe in okolje), da dijake seznani z različnimi učnimi strategijami (1. in 2. letnik), da dijakom pomaga pri razvijanju večjega interesa za naravoslovno-tehniško strokovno področje, da dijakom pomaga pri kariernem usmerjanju in sodeluje z mentorji raziskovalnih/seminarskih nalog (2. in 3. letnik).

SSI-ELEKTROTEHNIK

RAZRED ŠT. DIJAKOV RAZREDNIK SORAZREDNIK/TUTOR
E 1. A 30 (1 dijakinja) Janez Grilj Maks Seme
E 1. B 29 Tomaž Medica Gabrijela Korošec
E 1. C 29 Zlatko Vučenović Dr. Uroš Martinčič/

Mag. Romana Šivic

E 2. A 27 Igor Vulić Manuela Markoja Šubara
E 2. B 21 Ana Vukelić Špela Pretnar
E 2. C 16 Ljubo Šegatin Nejc Golobič
E 3. A 23 Lea Sobočan Gašper Lomovšek
E 3. B 30 Mitja Vodeb Janez Trček
E 3. C 13 Janez Pešec Milan Topolovec
E 4. A 25 Lidija Gorišek Janez Miklavc
E 4. B 28 (1 dijakinja) Franc Kamenik Jože Veršnjak

SSI-TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

RAZRED ŠT. DIJAKOV RAZREDNIK SORAZREDNIK/TUTOR
R 1. A 30 (4 dijakinje) Melita Kompolšek Mitja Žnideršič
R 1. B 31 Igor Čugalj Aleš Volčini
R 1. C 29 Dušan Sitar Špela Suhadolnik
R 1. D 31 Janja Žlebnik Lidija Vintar
R 2. A 27 (5 dijakinj) Mojca Fink Marko Tomšič
R 2. B 28 Katja Lasbaher Jožef Leskovec
R 2. C 30 Matjaž Majnik Petra Metul
R 2. D 27 Mag. Andreja Vehovec Mag. Riko Jerman
R 3. A 21 Mag. Erika Pleša Tomo Omahna
R 3. B 30 Alenka Zorko Dr. Uroš Breskvar
R 3. C 30 Andrej Zadnik Mag. Tanja Kocjan
R 3. D 17 (2 dijakinji) Alenka Hari Mag. Milan Setničar
R 4. A 23 (3 dijakinje) Mag. Tonja Janša Tea Lončarič
R 4. B 24 Nataša Makarovič Tea Lončarič
R 4. C 24 Beti Kerin Darjan Toth
R 4. D 24 Marjeta Šušteršič Menart Darjan Toth

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

RAZRED ŠT. DIJAKOV RAZREDNIK TUTOR
G 1. A 29 (5 dijakinj) Aleksandra Saška Kučan Mag. Maja Azarov Domajnko
G 1. B 30 Amanda Zupanc Andrej Guštin
G 2. A 29 (1 dijakinja) Damijan Purg Slavica Škerbot
G 2. B 27 Sonja Krapež Sonja Zver
G 3. A 23 (2 dijakinji) Karin Kastelic Rastislav Snoj
G 3. B 28 Aleksandar Lazarević Anton Orehek
G 4. A 20 (1 dijakinja) Mojca Stare Aljaž Mag. Igor Petrovčič
G 4. B 21 Vida Vidmar Marko Kastelic

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive (SA) v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma istih predmetnih področij. Na šoli deluje 8 strokovnih aktivov za naslednja predmetna področja:

PREDMETNO PODROČJE

VODJA STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV IN ČLANI
SLOVENŠČINA Manuela Markoja Šubara, vodja SA, Nejc Golobič, Katja Lasbaher, Mojca Stare Aljaž, Špela Suhadolnik, Marjeta Šušteršič Menart in Alenka Zorko
TUJI JEZIKI Amanda Zupanc, vodja SA, Mojca Fink, Beti Kerin, dr. Uroš Martinčič, Lea Sobočan, mag. Romana Šivic, Vida Vidmar, Mirjana Višnikar Ivić, Sonja Zver in Amresh Prakash Torul
MATEMATIKA Karin Kastelic, vodja SA, Lidija Gorišek, Alenka Hari, mag. Erika Pleša, Damijan Purg in Lidija Vintar
ŠPORTNA VZGOJA Igor Vulić, vodja SA , Ljubo Šegatin, Jože Leskovec, Mitja Vodeb in Zlatko Vučenović
DRUŽBOSLOVJE mag. Tonja Janša, vodja SA , Sanja Ćorić, Merlin Gulan Lokar, Gabrijela Korošec, Maja Pezdir, Špela Pretnar in Slavica Škerbot
NARAVOSLOVJE Aleksandra Saška Kučan, vodja SA, dr. Uroš Breskvar, Andrej Guštin,

mag. Riko Jerman, Sonja Krapež, Petra Metul, Ana Vukelić, Tomo Omahna in Rastislav Snoj

ELEKTROTEHNIKA Franc Kamenik, vodja SA, mag. Maja Azarov Domajnko (Rosvita Cvikel Černelič), Janez Grilj, Tomaž Medica, Janez Miklavc, Anton Orehek, Janez Pešec, mag. Igor Petrovčič, Silvan Pipan, Milan Topolovec, Janez Trček in Jože Veršnjak
RAČUNALNIŠTVO Darjan Toth, vodja SA, Igor Čugalj, Marko Kastelic, mag. Tanja Kocjan, Melita Kompolšek, Aleksandar Lazarević, Gašper Lomovšek, Tea Lončarič, Matjaž Majnik, Nataša Makarovič, Maks Seme, mag. Milan Setničar (Andraž Žugelj), Dušan Sitar, Marko Tomšič, mag. Andreja Vehovec, Aleš Volčini, Andrej Zadnik, Janja Žlebnik in Mitja Žnideršič

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, dijakov, daje predloge za investicije v učno opremo.

Člani SA si prizadevajo za čim boljše strokovno in pedagoško delo vsakega učitelja pri pouku, kritično prijateljujejo in pomagajo mladim kolegom pripravnikom. V letnih pripravah na vzgojno-izobraževalno delo in posebnih dogovorih SA so razvidna njihova izhodišča preverjanja in ocenjevanja znanja:

 • vsebina in smotri,
 • načini in koledar ocenjevanja,
 • kriterij,
 • (minimalni) standardi …

PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE

Da bi izboljšali celotno vzgojno-izobraževalno delo na šoli, in sicer tako v strokovnem kot

metodično-didaktičnem smislu, pa tudi medsebojne odnose, bo v šolskem letu 2017/18 poudarjeno stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah. Na ta način bomo svoja strokovna in didaktična spoznanja dopolnili z novimi dognanji znanosti in stroke in jih prenesli v vsakodnevno pedagoško prakso in komunikacijo.

Strokovno izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev bo usmerjeno tako, da bo sledilo razvojnim ciljem šole. Prednost bo imelo izobraževanje, ki bo podpiralo:

– novo strokovno znanje, veščine in kompetence učiteljev strokovnih predmetov in modulov (izobraževanja za uporabo novih tehnologij, razvoj poklicnih kompetenc);

– dvig kompetenc za poučevanje in komunikacijo z dijaki s posebnimi potrebami (avtisti, dislektiki, dijaki z motnjami pozornosti ipd.) ;

– izobraževanje za izboljšanje komunikacije;

– izobraževanje za učenje učenja (trajnostno/vseživljenjsko učenje, strategije učenja, kritično mišljenje, kreativnost/inovativnost, reševanje problemov, raziskovalno delo …).

 

Učitelji in strokovni delavci se bodo izpopolnjevali v okviru šole in izven nje, in sicer na naslednje načine:

– izobraževalne (tematske) pedagoške konference (tudi zunanji predavatelji),

– izobraževanje v strokovnih aktivih in kolegialno opazovanje, mentorstvo mlajšim učiteljem,

– seminarji izven šole, študijska srečanja,

– izobraževanje učiteljev v podjetjih,

– strokovne ekskurzije,

– samoizobraževanje (strokovno gradivo v šolski knjižnici).

Načrt izobraževanja posameznih strokovnih delavcev je zapisan v LDN aktiva.

KOMISIJE

STROKOVNO TELO ČLANI
Komisija za kakovost Igor Vulić, vodja, člani: predstavniki delavcev Ana Vukelić, Sanja Ćorić in Manuela Markoja Šubara, Mateja Žitko, predstavnica MIC, Božena Vindiš (G 2. B), predstavnica staršev, Marko Arsović in Gašper Pintarič, predstavnika delodajalcev, Vid Sojer (E 2. A), predstavnik dijakov

Upravni odbor Šolskega sklada Dr. Uroš Breskvar, vodja, Franc Erčulj (E 2. A), Ana Kreft (E 2. B), Lidija Liberšar (E 1. A) in Nataša Puntar (R 4. D), predstavniki staršev; Ervin Torić (R 3. B), predstavnik dijakov; Dušan Sitar, Ana Vukelić, Marko tomšič, predstavniki zaposlenih
Šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK SM) Dr. Uroš Breskvar, predsednik, Alenka Zorko, namestnica, Anton Orehek, tajnik, člani: Karin Kastelic, Amanda Zupanc
Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo (ŠMK PM) Dr. Uroš Breskvar, predsednik, Alenka Zorko, namestnica, mag. Tanja Kocjan, tajnica, člani: Manuela Markoja Šubara, Damijan Purg, Beti Kerin, Nataša Makarovič, Franc Kamenik, Mateja Žitko
Komisija za varstvo dijakovih pravic Darjan Toth, vodja, namestnik vodje Franc Kamenik; članica Manuela Markoja Šubara, namestnica mag. Andreja Vehovec; zunanja članica Tinka Majaron, namestnica Anja Rožič (obe KGBL
Komisija za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja Igor Vulić, vodja, namestnica Mateja Žitko; članica Maja Pezdir, namestnica Karmen Pečarič; član Aleš Volčini, namestnik Jože Veršnjak
Komisija za uničenje dokumentacije Alenka Zorko, vodja, članici Karmen Pečarič Podobnik, mag. Tonja Janša
Komisija za pohvale Damijan Purg, vodja, članici Petra Metul, Nataša Makarovič
Organizator šolske prehrane Milan Pajduh
Komisija za regresirano prehrano Karmen Pečarič Podobnik, vodja, člani Sonja Krapež, Milan Pajduh, dijak Bor Buh, E 4 .A
Komisija za status dijakov Igor Vulić, vodja, člana Zlatko Vučenović, Karmen Pečarič Podobnik
Komisija za integriteto

Nataša Makarovič, skrbnica, člani Lea Sobočan, Darjan Toth, Janez Pešec

Pešec

4.6 SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalne delavke: Maja Pezdir, Karmen Pečarič Podobnik in Sanja Ćorić

Svetovalna služba dopolnjuje uresničevanje ciljev šole z individualnim pristopom in delom v manjših skupinah. Z ustvarjalnimi in prilagojenimi načini dela koordinira sodelovanje med dijaki, učitelji in starši za čim boljši učni uspeh dijakov in zmanjšanje osipa. Skrbi tudi za preglednost posameznih skupin dijakov na šoli glede na programe, usmeritve, module, predmete …

Obe redno zaposleni svetovalki, univerzitetni psihologinji Maja Pezdir in Karmen Pečarič Podobnik, si delita delo z oddelki in razredniki skladno s smernicami in priporočili strokovnih služb MIZŠ, v dogovoru z vodstvom šole in skladno s sistematizacijo delovnega mesta. Tim šolske svetovalne službe v šolskem letu 2017/18 dopolnjuje Sanja Čorić.

Med obsežnejše naloge šolske svetovalne službe spada:

 1. Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami; veljavno odločbo o usmerjanju v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ima trenutno:
 • 16 dijakov v programu elektrotehnik ,
 • 7 dijakov v programu tehniška gimnazija ,
 • 21 dijakov v programu tehnik računalništva.
 1. Delo z dijaki, posebno s tistimi z učnimi, razvojnimi, zdravstvenimi in socialnimi problemi.
 2. Delo z učitelji, posebno z razredniki in učitelji z večjim številom neuspešnih dijakov pri svojem predmetu.
 3. Delo s starši, ki želijo (po)svetovanje o vzgojnih in drugih težavah z mladostniki.
 4. Druge naloge in sodelovanje svetovalne službe:
 • sodelovanje z vodstvom šole in drugimi šolskimi službami (računovodstvo, knjižnica, MIC),
 • spremljanje novosti in sprememb na področju šolstva (MIZŠ, univerze, CPI, ZRSZ, ZRSS – študijske skupine),
 • priprava in sodelovanje pri promocijskih aktivnostih,
 • sodelovanje v različnih šolskih komisijah,
 • priprava evidence in koordinacija dela z nadarjenimi dijaki ,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo drugih srednjih šol, predvsem s sorodnimi programi in drugimi izvenšolskimi ustanovami (CSD, ZD, CPS, zdravstvene ustanove),
 • urejanje baze CEUVIZ.

Natančneje so delovne naloge opisane v Letnem delovnem načrtu šolske svetovalne službe.

4.7 MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA (MIC LJ.)

Vodja: Mateja Žitko, strokovna sodelavka: Tanja Leder

Poslovni odbor: ravnatelj dr. Uroš Breskvar, Mateja Žitko, vodja MIC, Tanja Leder, strokovna sodelavka, člani:Marko Kastelic, Janez Trček, zunanji partnerji: Engelbert Zupanc, predstavnik delodajalcev, prof. dr. Marko Bajec, UNI LJ, FRI.

Vegova Ljubljana je ustanovila Medpodjetniški izobraževalni center Ljubljana (MIC Ljubljana) leta 2009 z namenom, da okrepi povezave, ki jih šola že ima z gospodarstvom in drugimi razvojnimi akterji v državi (univerze in zavodi). Osnovni namen MIC Ljubljana je sodelovanje pri združitvi srednješolskega (strokovne šole in strokovne gimnazije) okolja v enoten, učinkovit in nacionalno konkurenčen inovacijski center, ki temelji na partnerstvu in zaupanju in ki z dodatnim praktičnim usposabljanjem, sodelovanjem z univerzami prispeva k zagotavljanju kakovostnih poklicnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni.

MIC je podpora in vez strokovne šole z gospodarstvom, fakultetami, namestitvami dijakov na praktičnem delu v tujini na eni strani in karierno orientacijo dijakov strokovne gimnazije in izobraževancev odraslih, zaposlenih in brezposelnih na drugi strani. Strokovni razvoj zaposlenih, spodbujanje šole kot učeče se organizacije, razvoj strokovne šole in sodelovanje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, programih ostajajo bistvo dela MIC-a.

Naloge MIC:

– socialno mreženje in dolgoročno sodelovanje s podjetji, univerzami, javnimi ustanovami in strokovnjaki;

 • – vzpostavitev izobraževalno-karierne vertikale od osnovne šole do zaposlitve;
 • – koordinacija PUD s podjetji;

– vseživljenjsko formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje na izbranih strokovnih področjih;

 • – mednarodna izmenjava dijakov in učiteljev;
 • – načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov;
 • – razvijanje in spodbujanje šole kot učeče se organizacije;
 • – promocija po osnovnih šolah in organizacija dogodkov.

V šolskem letu 2017/18 bodo prednostne naloge:

 1. razvojno načrtovanje strokovne šole, karierno usmerjanje dijakov in dvigovanje strokovnih (in splošnih) kompetenc učiteljev;
 2. izobraževanje odraslih;
 3. organizacija PUD doma in v tujini;
 4. promocijske aktivnosti;
 5. sodelovanje z gospodarstvom in univerzami;
 6. priprava razpisne dokumentacije, koordinacija in vodenje projektov.

Podrobneje v LDN MIC 2017/18 in Izvedbenem načrtu promocije.

4.8 KOMISIJA ZA KAKOVOST

Vodja: Igor Vulić

Člani: Ana Vukelić, predstavnica delavcev, Sanja Čorić, predstavnica delavcev, Manuela Markoja Šubara, predstavnica delavcev, Mateja Žitko, predstavnica MIC, Božena Vindiš, predstavnica staršev, Marko Arsović, predstavnik delodajalcev, Gašper Pintarič, predstavnik delodajalcev, Vid Sojer, E 2. A, predstavnik dijakov

Komisija za kakovost v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1 v Ur. l. RS, št. 79/2006), s Pravilnikom o upravljanju s podatki o kakovosti šol (Ur. l. RS, št. 112/2007) in v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje izdela poročilo o kakovosti, skladno z zahtevami zakona in pravilnika.

Ker smo kot razvojna šola vključeni v program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki poteka pod okriljem Šole za ravnatelje, bomo poskušali primere dobre prakse iz tega programa prenesti tudi v delo na naši šoli.

Prednostne naloge v tem šolskem letu:

 • sodelovanje v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja in implementacija primerov dobre prakse v delo na naši šoli (aktivno sodelovanje pri preizkušanju osnutka standardov na področju učenja in poučevanja);
 • izdelava Poročila o kakovosti za šolsko leto 2016/17;
 • spremljanje zadovoljstva dijakov z VEGOVO Ljubljana;
 • spremljanje in evalvacija različnih dogodkov na šoli (npr. informativni dan).

4.9 ŠOLSKA KNJIŽNICA

Vodja: Nina Dekleva

Skrbnica učbeniškega sklada: Lea Sobočan

Šolska knjižnica Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavlja dostop do ustrezno organizirane knjižnične zbirke in nudi primerno učno okolje. Šolski knjižničar organizira knjižnično dejavnost tako, da podpira učenje v okviru pedagoških ciljev šole. Knjižničarjevo bibliopedagoško delo s skupinami in posameznimi uporabniki knjižnice je namenjeno motiviranju učencev in zaposlenih za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov, svetovanju in pomoči uporabnikom pri samostojnem odločanju o izbiri in uporabi knjižničnega gradiva in razvijanju branja in bralne kulture.

V šolski knjižnici je za izposojo na voljo več kot 24.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in prek 46 tekočih naslovov serijskih publikacij. V knjižnični fond je vključen tudi korpus knjig in publikacij v kabinetih predmetnih aktivov, ki je namenjena učiteljem za delo v razredu. V čitalniškem delu je obiskovalcem na voljo šest računalnikov z dostopom do interneta. Knjižnica ima preko 1000 aktivnih uporabnikov. Odprta je vsak dan pouka med 7. in 11. in med 12. in 15. uro.

NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE

INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO:

 • nabava novega knjižnega gradiva, učbenikov in drugih učnih sredstev in pridobivanje periodičnega tiska;
 • strokovna bibliotekarska obdelava knjižnega gradiva;
 • oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva;
 • aktualizacija gradiva, izločanje in odpis zastarelega, poškodovanega in izgubljenega gradiva;
 • vpisovanje in izobraževanje uporabnikov knjižnice, evidentiranje dolžnikov in njihovih neporavnanih obveznosti;
 • izvajanje programa Knjižnično informacijska znanja;
 • vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva;
 • inventura knjižničnega gradiva;
 • strokovno izpopolnjevanje in spremljanje novosti na bibliotekarskem področju.

OSTALE OBLIKE DELA:

 • predstavitev knjižnih in neknjižnih novosti, urejanje in posodabljanje knjižnice;
 • sodelovanje pri dejavnostih v projektnem tednu, pomoč pri izvedbi priložnostnih prireditev v knjižnici, priprava priložnostnih in tematskih razstav;
 • pomoč pri dejavnostih v šolski knjižnici (English book club, filozofsko-psihološki klub, filmski

klub …);

 • pomoč in izposoja gradiva udeležencem izrednega izobraževanja;
 • nakup in evidentiranje knjižnih nagrad;
 • sodelovanje z učitelji, drugimi knjižnicami, JAK RS, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ZBDS in drugimi institucijami.

Podrobneje v LDN šolske knjižnice 2017/18.

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je vzpostavljen za vse letnike srednješolskega programa in je namenjen vsem dijakom. Na začetku šolskega leta se dijaki prijavijo in plačajo izposojevalnino (v višini največ tretjine cene novega učbenika) za obvezne učbenike. Dijaki si običajno izposojajo komplete učbenikov, omogočeno pa jim je, da si iz učbeniškega sklada izposodijo tudi posamezne učbenike (npr. za pripravo na maturo). Kadar dijaki potrebujejo določen učbenik še v naslednjem šolskem letu, se jim lahko čas izposoje podaljša v naslednje leto, ob prehodu na novo snov pa učbenik zamenjajo z naslednjim.

Učitelji se v strokovnih aktivih dogovarjajo o gradivu, ki ga bodo uporabljali pri pouku. Pri izbiri učnega gradiva je učitelj avtonomen, vendar pa lahko predpiše le potrjene učbenike. Nepotrjene učbenike ali interna skripta pa lahko uporablja v programih, za katerih učbenikov ni.

Šola oblikuje seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva in z izborom seznani dijake. Če dijaki ob koncu šolskega leta vrnejo poškodovan oziroma uničen učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, ker so ga izgubili, morajo zanj plačati odškodnino. Skrbnik učbeniškega sklada nadomesti preveč obrabljene ali uničene učbenike in dokupi manjkajoče izvode za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Učbenike uporabnikom sklada razdeli v prvih tednih pouka v novem šolskem letu. Skrbnik učbeniškega sklada je imenovan s pisnim sklepom v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

4.10 DRUGI DELAVCI ŠOLE

Tajništvo: Marjetka Golob, poslovna sekretarka

Računovodstvo: Dejan Cedilnik, računovodja

Ana Maček, knjigovodkinja

Tehnična služba: Miško Kranjec, vzdrževalec učne tehnologije

Tomaž Potrč, vzdrževalec učne tehnologije in laborant

Milan Pajduh, tehnični delavec, organizator šolske prehrane

Dušan Bohar, hišnik

Čistilke: Katka Hadžić, Milena Hribar, Darinka Knez, Štefka Malovrh, Milanka Pajić, Miladinka Simić, Bojana Turnšek

5 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA

5.1 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA

Pouk poteka dopoldne in popoldne, je enoizmenski; oddelek ima lahko največ en dan pouk tudi popoldne, dnevno razporejen med 7.30 in 16.20. Dnevni urniki oddelkov so strnjeni (brez vmesnih prostih ur), med učnimi urami so 5-minutni odmori. Daljša odmora sta dva: dopoldne od 10.45 do 11.05, popoldne od 15.10 do 15.30. Ob sredah se bo pouk začenjal ob 8.20 zaradi sestankov PUZ-ov, GUZ-a in pedagoških konferenc.

Organizacija pouka poteka v učilnicah, ki so prilagojene pouku posameznega predmeta.

PREDMETI IN MODULI ŠTEVILO UČILNIC
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli (teorija) 27
Strokovni moduli (laboratorijske vaje in praktični pouk) 14
SKUPAJ 41

Športno vzgojo izvajamo v manjši telovadnici, trim kabinetu in na zunanjih površinah (igrišče na šolskem dvorišču in letno telovadišče Ilirija). Organizacijska posebnost je izvajanje 3. ure športne vzgoje za dijakinje in dijake 2.,3. in 4. letnika gimnazijskih oddelkov, katere namen je povečati prilagodljivost in izbirnost, kar je opisano v letnem delovnem načrtu strokovnega aktiva športnih pedagogov.

Učitelji lahko za del pedagoškega procesa (pogovorne ure, konzultacije …) uporabljajo tudi 12 kabinetov in dve sejni sobi.

5.2 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI (OIV/IDE)

Vodja IDE (srednja strokovna šola): Beti Kerin

Vodja OIV (gimnazija): Aleksandra Saška Kučan

Obvezne in proste interesne dejavnosti oz. izbirne vsebine so sestavni del predmetnikov vseh naših izobraževalnih programov. Po letnikih in programih se spreminja število ur IDE oz. OIV. Izvajajo jih naši strokovni delavci na šoli, tudi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Izvajanje IDE/OIV temelji na sodelovalnem učenju in poučevanju, projektnem pristopu (športno-naravoslovni tabor v 1., 2. letniku GIM, ekskurzije za dijake GIM, projektni teden v 1., 2. letniku SŠ …).

Z izbirnimi vsebinami širimo razgledanost naših dijakov na kulturnem in strokovnem področju, krepimo socialne veščine, medkulturnost in vzgajamo. Dijakom omogočajo razvijanje njihovih interesov na izbranih področjih, učiteljem pa sodelovalno poučevanje v avtentičnih okoljih.

Dijaki lahko realizirajo del prostih izbirnih vsebin tudi na šoli v različnih krožkih, pri pripravah na tekmovanja, drugih dejavnostih.

Pri izvedbi IDE/OIV za naše dijake sodelujejo tudi zunanji izvajalci v okviru tečaja prve pomoči (RKS) in CPP (AMZS), plesnih vaj in maturantskega plesa (npr. Plesna šola Urška), kulturne dejavnosti (SNG Drama, MGL Ljubljana, Cankarjev dom, kinematografi, muzeji, galerije …), športnih dejavnosti (Center za obšolske dejavnosti …).

O poteku OIV in IDE so dijaki obveščeni pri razrednih urah, v šolski publikaciji, v informacijskem sistemu, po ozvočenju, na oglasni deski in na spletni strani šole.

Podrobnejši načrt izvedbe je zapisan v LDN IDE oz. OIV.

5.3 DRUGE DEJAVNOSTI

Ob pouku potekajo na šoli in izven nje vse šolsko leto različne dejavnosti za dijake, ki jih vodijo strokovni delavci šole v okviru različnih dogodkov, dejavnosti, krožkov, taborov in priprav na tekmovanja iz znanja; to so:

 • – sodelovanje na sejemskih prireditvah: Informativa, Comptech, Moje delo …,
 • – tehniški dnevi za dijake, delavnice, predavanja, okrogle mize (dan računalništva, dan elektrotehnike, dan strojništva/mehatronike …),
 • – poletne in jesenske šole za učence OŠ, tehniški dnevi za učence OŠ,
 • Popoldnevi na Vegovi (sodelovanje s podjetji, gospodarskimi zbornicami in tujimi veleposlaništvi v Sloveniji),
 • – predstavitve fakultet in tržnica,
 • – krožki,
 • – VIDEOMANIJA,
 • – ostale dejavnosti.

O izvedbi dejavnosti dijake obveščamo v šolski publikaciji, na spletni strani šole, v informacijskem sistemu, po ozvočenju in na oglasni deski.

5.4 ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar temelji na koledarju, ki ga pripravi MIZŠ za tekoče leto (začetek in konec pouka/šolskega leta, začetek in konec ocenjevalnih obdobij, prazniki, počitnice, delovne sobote, začetek in konec maturitetnih izpitnih rokov, informativni dan, vpis novincev). Podrobnejši šolski koledar je objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole.

 • Ocenjevalne in pedagoške konference:

− 17. 1., 18. 5., 21. 6. 2018

− pedagoške konference predvidoma VSAKO ZADNJO SREDO V MESECU

 • Redni izpitni roki
IZPITNI ROK PRIJAVE
OKTOBRSKI: 18.–19. oktober 2017 do 12. 10. 2017, do 14. ure
JANUARSKI: 8.–9. januar 2018 do 21. 12. 2017, do 14. ure
APRILSKI: 10.–11. april 2018 do 4. 4. 2018, do 14. ure
JUNIJSKI: 29. junij, 2.–3. julij 2018 do 22. 6. 2018, do 14. ure
AVGUSTOVSKI: 16.–20. avgust 2018 do 9. 8. 2018, do 12. ure
 • Maturitetni koledar (SM, PM) – zapisan pod točko 5.5 Matura
 • Roditeljski sestanki in skupne pogovorne ure:

− 1. RS: 14. 9., 2. RS: 17. 1., 3. RS (4. letnik): 21. 3., 3. RS (1.–3. letnik): 24. 4.,

− skupne pogovorne ure: 26. 10., 29. 11., 15. 2. in 17. 5.

 • PUD, ekskurzije, izbirne vsebine/interesne dejavnosti, proslave, tabori:
  • − športno-spoznavni in športno-naravoslovni tabor (1. in 2. letnik GIM):

25.–29. 9. ,

 • − dnevi OIV in IDE: 25.– 27. 9.,
 • − športni tabor: 1.–3. 9. in 3.–4. 3.,
 • − strokovne ekskurzije: 26.–28. 3.,
 • − projektni teden SŠ: 26.–30. 3.,

− proslave: 24. 12., 7. 2., 23. 6.,

− praktično usposabljanje z delom (PUD): 28. 5.–22. 6.

 • Informativni dnevi:

− Informativa 2017: 26.–27. 1.,

 • − informativni dan: 9.–10. 2.

5.5 MATURA

Poklicna matura

Tajnica: mag. Tanja Kocjan

Štiriletno izobraževanje v programih srednje strokovne šole se zaključi s poklicno maturo. Ta obsega štiri izpitne enote, ki jih delimo na obvezni in izbirni del. Dijakom omogočamo tudi opravljanje posameznega predmeta splošne mature, ki se izvaja na naši šoli.

Obvezni predmeti poklicne mature so:

SLO (pisno in ustno) in

ELE/RAČ (pisno in ustno).

Izbirni predmeti poklicne mature (na Vegovi) so:

MAT ali TUJI JEZIK (pisno in ustno) in

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM.

Uspešno opravljena poklicna matura omogoča vpis na programe višje in visoke strokovne šole in na določene univerzitetne programe ob opravljenem petem predmetu splošne mature.

Poklicna matura se opravlja v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Prijava k poklicni maturi v šolskem letu 2017/2018:

Rok za prijavo v zimskem roku je 3. 12. 2017. Izpiti zimskega dela se začnejo 1. februarja 2018.

Rok za prijavo v spomladanskem roku je 30. 3. 2018. Izpiti spomladanskega dela se začnejo 29. 5. 2018.

Rok za prijavo v jesenskem roku je 7. 7. 2018. Izpiti jesenskega dela se začnejo 24. 8. 2018.

Splošna matura

Tajnik: Anton Orehek

Štiriletno gimnazijsko izobraževanje se zaključi s splošno maturo, ki je enaka za vse gimnazijce. Splošna matura obsega pet izpitnih enot, ki jih delimo na obvezni in izbirni del.

Obvezni predmeti splošne mature so:

SLO (pisno in ustno),

MAT(pisno in ustno),

TUJI JEZIK /ANG oz. NEM/ (pisno in ustno).

Izbirni predmeti pri splošni maturi (na Vegovi) so praviloma:

ELE/RAČ (pisno in seminarska naloga),

TUJI JEZIK (pisno in ustno), FIZ (pisno in laboratorijske vaje), ZGO (pisno in interni del izpita).

Uspešno opravljena splošna matura omogoča vpis na vse univerzitetne programe in tudi na višje in visoke strokovne šole.

Splošna matura se izvaja v spomladanskem roku v maju in juniju, jesenski izpitni rok pa je v avgustu in septembru.

Prijava k splošni maturi v šolskem letu 2017/2018:

Rok za prijavo v spomladanskem roku je 30. 3. 2018. Izpiti spomladanskega dela se začnejo 4. 5. 2018 in zaključijo 22. 6. 2018.

Rok za prijavo v jesenskem roku je 12. 7. 2018. Izpiti jesenskega dela se začnejo 24. 8. 2018 in zaključijo 4. 9. 2018.

Podrobnejši koledar opravljanja poklicne in splošne mature je objavljen na www.vegova.si in www.ric.si.

6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

Šola sodeluje z okoljem, da bi uresničila svojo vizijo, poslanstvo in cilje šole, ki izhajajo iz potreb, interesov, zahtev in želja, da se zunanje okolje poslužuje naših storitev. Vegova Ljubljana je vsestransko povezana z družbenim okoljem oziroma z različnimi nosilci dejavnosti v občinah, regijah, državi in izven nje. Med najpomembnejše oblike sodelovanja sodijo:

Sodelovanje s starši:

 • e-obveščanje staršev,
 • tedenske pogovorne ure,
 • trije roditeljski sestanki,
 • skupne pogovorne ure enkrat mesečno (po 17.00),
 • 2–3 sestanki Sveta staršev.

Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ):

 • direktorat za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih – sodelovanje pri predlogih novih predpisov (Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ipd.),
 • urad za razvoj izobraževanja,
 • direktorat za investicije,
 • drugo sodelovanje v povezavi z osnovnimi nalogami.

Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo:

 • delovna skupina za razvoj gimnazijskega programa,
 • vključevanje učiteljev v izobraževanje.

Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje:

 • realizacija različnih razvojnih in ESS-projektov.

Sodelovanje s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS):

 • izvajanje mednarodnih projektov,
 • sodelovanje v skupini ekspertov za ECVET.

Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom:

 • pri pripravah in izvajanju poklicne in splošne mature (izvedba eksternega ocenjevanja) in pri delu predmetnih maturitetnih komisij (računalništvo, elektrotehnika).

Sodelovanje s Šolo za ravnatelje:

 • sodelovanje v projektu OPK,
 • izobraževanje.

Sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami:

Sodelovanje z osnovnimi šolami (promocija):

 • izvedba tehničnih dni, poletnih/jesenskih šol,
 • predstavitve programov na OŠ.

Sodelovanje s srednjimi šolami:

 • Skupnost strokovnih gimnazij,
 • Zveza Skupnost srednjih šol in dijaških domov,
 • Društvo Ravnatelj,
 • Skupnost elektrotehniških in računalniških šol.

Sodelovanje z univerzami; organizacija predavanj in delavnic za naše dijake na šoli:

 • FRI Ljubljana,
 • FE Ljubljana,
 • Univerza v Novi Gorici,
 • FOV Kranj,
 • Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta – izvajanje pedagoške prakse študentov,
 • različne fakultete – poklicno usmerjanje, predstavitev programov.

Sodelovanje z Gospodarsko zbornico in Obrtno zbornico Slovenije:

 • na področju strokovnega izobraževanja, prek MIC pa tudi pri izvajanju nekaterih promocijskih aktivnosti.

Sodelovanje z drugimi zavodi, organizacijami:

· centri za poklicno usmerjanje, ZRS za zaposlovanje, centri za socialno delo, svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše, Vpisno-prijavna informacijska služba, Andragoškim centrom RS.

Sodelovanje z zdravstveno službo:

 • sistematski zdravniški pregledi: Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok, šolarjev in mladostnikov, Metelkovi 9, Ljubljana (dr. Tatjani Grmek Martinjaš);
 • sistematski zobni pregledi: Zobozdravstvena ambulanta, Aškerčeva 4, Ljubljana (dr. Anastazija Savšek);
 • redni obdobni preventivni pregledi zaposlenih: Center medicine dela, prometa in športa, Metelkovi 9, Ljubljana (mag. Neda Dovjak, dr. med.).

Sodelovanje s podjetji:

 • strokovno izobraževanje/usposabljanje učiteljev strokovnih predmetov,
 • realizacija predmetnika: praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD), interesne dejavnosti (spoznavanje strokovnih področij, ekskurzije),
 • namestitev tujih dijakov v slovenskih podjetjih.

Sodelovanje z različnimi ustanovami:

 • gledališči, muzeji, galerijami, kinematografi, knjižnicami, športnimi društvi … pri izvajanju pedagoškega procesa in OIV/IDE.

Sodelovanje zunaj države – mednarodno sodelovanje:

 • namestitev dijakov in učiteljev na tritedenskem praktičnem usposabljanju v tujini v sklopu projekta Erasmus +KA 1 (I-LED, koordinira Tanja Leder); več na spletni strani in v spletni učilnici Moodle;
 • sodelovanje v mednarodnem projektu Erasmus+ KA 2 (HANSE, koordinira
 1. Kompolšek, sodeluje A. Torul); več na spletnem delovnem mestu Moodle;
 • sodelovanje pri mednarodnih ekskurzijah in izmenjavi dijakov (1., 2. in 3. Letnik GIM);
 • sprejem tujih dijakov in študentov na delovno prakso v slovenskih podjetjih v sodelovanju z MIC Lj. (sodelovanje s podjetji);
 • mednarodni obiski na naši šoli (obiski vodstev partnerskih šol in učiteljev …);
 • organizacija in oblikovanje novih strateških partnerstev šol, podjetij in agencij;
 • pridobivanje novih sredstev za nove projekte Erazmus+, Obzorja 2020.

V želji, da bi bila zainteresirana javnost čim bolje obveščena o našem delu, šola vsako leto izdaja naslednje publikacije:

Obvezne letne publikacije:

· šolska publikacija V novo šolsko leto 2017/18 (pripravili so jo: Mojca Marn, Alenka Zorko in Andrej Zadnik),

· Šolska kronika 2017/18 (kronistka Alenka Zorko).

Šolska publikacija vsebuje podatke o organiziranosti šole, organih šole, predstavi strokovne delavce šole, izobraževalne programe in predmetnike, šolska pravila, pravila šolske prehrane, šolski koledar, pravilnik o pohvalah, priznanjih, nagradah, plaketah, šolski kodeks idr.

Priložnostne publikacije:

· šolsko glasilo Vegovc (mentorici Marjeta Šušteršič Menart in Manuela Markoja Šubara),

· Knjiga maturantov (odgovorna Lea Sobočan),

· gradivo, nastalo pri sodobnih oblikah in metodah pouka (e-časopis, plakati, bilteni, zborniki, raziskovalne naloge, filmi, multimedijske zgoščenke).

7 KADROVSKI POGOJI IN ORGANIZACIJA DELA

7.1 KADROVSKI POGOJI

Na šoli je v šolskem letu 2017/18 zaposlenih 93 delavcev, v izobraževalnem procesu dodatno sodelujeta še dva (2) zunanja sodelavca: učiteljica zgodovine, ki svojo delovno obveznost dopolnjuje na naši šoli ter po pogodbi zaposlen tuji učitelj angleščine.

Tabela 1 – delavci šole

Vsi

M

Ž

Zaposleni Delovni čas Pogoji
Ndč Polni Nepolni Izp. Ne izp.
Vodstveni delavci 4 2 2 0 4 4 0 4 0
Pedagoški strokovni delavci 76 37 39 14 62 74 2 63 13
Računovodski in admin. delavci 3 1 2 0 3 3 0 3 0
Tehnični delavci 10 3 7 2 8 10 0 10 0
Skupaj 93 43 50 16 77 91 2 80 13

V izobraževalnem procesu bo v šolskem letu 2017/18 zaposlenih 39 učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov, 32 učiteljev strokovnih teoretičnih predmetov in 5 učiteljev praktičnega pouka. Dva učitelja strokovnih predmetov bosta prvih 6 mesecev šolskega leta na strokovnem izpopolnjevanju v podjetju. V tem času ju bosta ustrezno nadomestila 2 novo zaposlena učitelja. Svetovalno delo opravljata dve svetovalni delavki in svetovalna delavka začetnica. Učitelj začetnik je zaposlen tudi na delovnem mestu učitelja športne vzgoje. Za podporo pouku naravoslovnih in strokovnih predmetov sta zaposlena 2 laboranta in 3 vzdrževalci učne tehnologije. Z vodenjem učbeniškega sklada bo v knjižnici dopolnjevala svoje pedagoško delo učiteljica angleščine. Na drugih šolah dopolnjujejo svojo učno obveznost: učiteljica nemščine, 2 učiteljici kemije in učitelj fizike. Zaradi zdravstvenih razlogov ima 1 pedagoški delavec polovično delovno obveznost.

Od 13-ih delavcev, ki ne izpolnjujejo vseh formalnih pogojev, 1 nima ustrezne izobrazbe, ostali pa še niso opravili pedagoško-andragoške izobrazbe oz. strokovnega izpita. Kadrovska zasedba je primerna.

V sestavi našega učiteljskega zbora so zunanji ocenjevalci pri splošni maturi in članica državne predmetne komisije.

7.2 ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNI ČAS

Delovni čas pedagoških strokovnih delavcev

Obseg dela strokovnih delavcev je 40 ur na teden. Delo strokovnih delavcev je neenakomerno razporejeno skozi teden in šolsko leto. Prilagaja se urniku pouka in je lahko dnevno razporejeno med 7.00 in 16.20, občasno (roditeljski sestanki) tudi do 19.30. Praviloma ne presega 8 ur dnevne obremenitve. Urniku pouka se prilagaja delovni čas učiteljev strokovnih teoretičnih predmetov, učiteljev praktičnega pouka, laborantov, svetovalnih delavcev, knjižničark in ravnatelja in pomočnikov ravnatelja.

Pedagoški delavci praviloma del svojih delovnih obveznosti, ki so vezane na pouk ali pripravo na pouk, opravijo zunaj sedeža šole (doma, na terenu, drugje …). Količina tega dela je odvisna od vrste dela in je ovrednotena s sprejetimi pravili o vrednotenju učiteljevega dela naše šole. Pravilnik o vrenotenju se nahaja na spletnem mestu Office 365 na www.vegova.si. Učitelj je dolžan preko spletnega mesta Office 365 oddati poročilo o opravljenem dodatnem delu na vsake tri mesece, in sicer do 5. 12., 5. 3., 1. 7.).

Presežek delovnih ur se izravna s prostimi dnevi, ki v času počitnic presegajo pripadajoče dni letnega dopusta posameznega delavca.

Strokovni delavci izrabijo letni dopust in doprinose ur praviloma med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami.

Morebitne spremembe vrednotenja ur bodo na predlog učiteljev ali sindikatov podane in obrazložene v pisni obliki, obravnavale pa se bodo na pedagoški konferenci najkasneje mesec dni po prejemu predloga.

Dežurstvo učiteljev

Pedagoški delavci morajo izvajati dnevno dežurstvo. Čas dežurstva pomeni neenakomerni del letne delovne obremenitve in se šteje v 40-urno tedensko obremenitev. Razpored dežurstva pripravi ravnatelj. Trajanje dežurstva je razporejeno na dopoldne in popoldne.

Zaposleni na šoli so pozvani, da na dogajanje v šoli in pred njo ter o morebitnem kršenju šolskega reda nemudoma obvestijo ravnatelja ali pomočnika/pomočnico ravnatelja. Za varovanje ljudi in premoženja šola sodeluje z zunanjim izvajalcem Fit varovanje.

Delovni čas nepedagoških delavcev

Administrativni delavci

Delovni čas administrativnih delavcev obsega tedensko obremenitev 40 ur po dnevnem urniku od 7.00 do 15.00, po dogovoru z ravnateljem pa je lahko delovni čas zamaknjen in se lahko začne med 6.00 in 8.00.

Tehnični delavci

Delovni čas tehničnega in drugega osebja se razlikuje glede na vrsto delovnega mesta in se prilagaja letnemu urniku pouka. Med počitnicami, ko ni pouka, je delo organizirano v dopoldanskem času, v času pouka pa je po potrebi lahko organizirano tudi v popoldanskem.

Vzdrževalci učne tehnologije

Delovni čas vzdrževalcev učne tehnologije je od 7.00 do 15.00.

Hišnik

Hišnik ima deljeni delovni čas, in sicer dela od 6.00 do 11.30 in od 15.30 do 18.00.

Čistilke

Delo čistilk je organizirano v 2 izmenah. Dopoldanska traja od 6.30 do 13.30, popoldanska od

13.30 do 20.30. Čistilke imajo vsako četrto soboto delovno. Delo posamezne čistilke poteka 2 tedna dopoldne, 2 tedna popoldne.

Dnevna navzočnost vseh zaposlenih se beleži v elektronski napravi za spremljanje prisotnosti na delu in ne more biti krajša od 4 ur in ne daljša od 12 ur. Delovni čas administrativnih in tehničnih delavcev je podlaga za izplačilo plače, pri učiteljih pa je poleg dnevne navzočnosti pomemben tudi zapis v dnevnike dela posameznih oddelkov in beleženje dodatnega dela, za kar učitelji oddajajo poročilo vsake tri mesece.

8 SPREMLJAVA REALIZACIJE DELOVNEGA NAČRTA IN POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Spremljanje in evalvacija realizacije delovnega načrta bo potekalo sproti na rednih mesečnih sestankih kolegija ravnatelja, konferencah in sestankih PUZ-ov in GUZ-a. Pedagoško delo učiteljev spremljajo vodstvo šole, strokovni aktivi (s pomočjo kritičnega prijateljevanja kolegov po dogovoru) in vodje aktivov kot odgovorni za strokovna področja. Vsak strokovni aktiv in komisija oddaja poročilo vodstvu šole najmanj enkrat na leto.

Pri spremljavi dela na šoli bo vodstvu v pomoč tudi Komisija za kakovost. Ker smo kot razvojna šola vključeni tudi v program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki poteka pod okriljem Šole za ravnatelje, bomo poskušali primere dobre prakse iz tega programa prenesti tudi v delo na naši šoli (aktivno sodelovanje pri preizkušanju osnutka standardov na področju učenja in poučevanja).

Spremljava dela pedagoških delavcev (hospitacije/ankete o zadovoljstvo dijakov) bo potekala usklajeno z načrti dela SA in s predlogi Sveta staršev. V letošnjem šolskem letu bo v spremljavo dela vključen aktiv ŠVZ in naravoslovja, mlajši učitelji in novi sodelavci. Te hospitacije bodo potekale od septembra 2017 do marca 2018.

9 PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2017/18

V šolskem letu 2017/18 bomo na Vegovi Ljubljana vključeni v projekte, ki se nadaljujejo iz prejšnjega šolskega leta, načrtujemo pa pripravo novih prijav in razpisne dokumentacije za mednarodne nacionalne javne razpise, projekte in programe. Spremljali bomo tudi razpise MIZŠ in ostalih institucij in se prijavljali na razpise za projekte, ki bodo skladni s cilji in vizijo naše šole.

 1. Sodelovanje v programu srednjih poklicnih in strokovnih šol za dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016/2017 in 2018/2019

Krožnega zaposlovanja se bosta udeležila mag. Maja Azarov Domajnko in mag. Milan Setničar.

Od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018 ju bosta nadomeščala Rosvita Cvikl Černelič in Andraž Žugelj.

 1. Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju (Šola za ravnatelje – razvojni projekt)

Namen projekta je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) in posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. V projektu sodelujmo kot razvojna šola.

 1. Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017 (MIZŠ – razvojni projekt)

V projekt smo prijavljeni z dvema pripravnikoma (športna vzgoja: Zlatko Vučenović in svetovalna delavka Sanja Ćorić).

 1. V š. l. 2017/2018 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Erasmus +, K 1, I-LED

(Tanja Leder).

Innovative Learning Environments in Enterprises for The Development of Competencies, Skills and Knowledge (I-LED)

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom, in sicer pri nameščanju dijakov na PUD v tujih podjetjih in nameščanju strokovnega osebja na »job shadowing« v tujini.

 1. Izobraževanje učiteljev za delo z nadarjenimi (Erasmus + KA 2, Talent Education)

Šola bo nadaljevala s sodelovanjem v mednarodnem projektu Talent Education, ki združuje delo z učno manj uspešnimi nadarjenimi dijaki (za doseganje lastnih potencialov, pozitivne izkušnje in večjo motivacijo) in profesorji, ki se izobražujejo na dveh metodah dela z nadarjenimi (Design thinking in Practical differentiation). V okviru projekta bo med 17. in 22. 9. potekala izmenjava na Češko, v Brno, kjer se bodo izobraževali tako profesorji kot tudi dijaki. Naslednja izmenjava bo predvidoma aprila, ko bomo kot gostujoča šola v Ljubljani gostili dijake iz Nizozemske in Češke.

 1. Sodelovanju v mednarodnem projektu Erasmus+ KA 2 (HANSE, koordinira M. Kompolšek, sodeluje A. Torul)

V okviru projekta HANSE (Evolution of cooperation – computer simulations of trade and interaction) štiri partnerske šole iz Nemčije, Finske, Španije in Slovenije razvijamo igre, ki simulirajo t. i. zapornikovo dilemo oz. trgovski sistem Hanse.

 1. V sklopu programa Erasmus+ 2018 imamo v načrtu, da bomo prijavili več projektov, in sicer:
 1. Projekt mobilnosti PIU (KA102) za dijake, ki gredo na opravljanje PUD v tujino, strokovne delavce, ki gredo na usposabljanje/poučevanje v tujino;
 2. Projekt mobilnosti v šolskem izobraževanju (KA101); omogoča strukturirane tečaje ali izobraževalni obisk na delovnem mestu;
 • Projekt K2: kot vodilni partner bomo k sodelovanju povabili že obstoječe šole iz tujine, s katerimi smo v preteklosti že sodelovali v projektu SPIDER kot partnerska šola. V šolskem letu 2017/2018 bo naša šola prijavitelj projekta, ki nastaja v sodelovanju z mag. Majo Azarov Domajnko in mag. Milanom Setničarjem;
 1. Projekt K2 – partnerska šola: naša šola je vabljena, da se pridruži projektu K2, katerega vodilni partner je šola iz Poljske.

10 VARSTVO PRI DELU IN VAROVANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu smo pred začetkom šolskega leta 2017/18 (junija 2017) izvedli izobraževanje za vse zaposlene s področja varstva pri delu, kjer so vsi zaposleni opravili tudi izpit iz varstva pri delu. V sklopu predavanja (seznanjeni so bili tudi po elektronski pošti in z obvestili na oglasni deski šole) so zaposleni spoznali dokumente, ki skladno z zakonodajo veljajo na Vegovi Ljubljana; to so:

 • Požarni red,
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedih psihoaktivnih substanc,
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavca pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih,
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Vegove Ljubljana.

V šolskem letu 2017/18 bomo skladno z razporedom izvedli redne sistematske zdravniške preglede zaposlenih, ki jih za nas izvaja Center medicine dela, prometa in športa, Metelkovi 9, Ljubljana (mag. Neda Dovjak, dr. med.).

11 MATERIALNI POGOJI

Letni delovni načrt Vegove Ljubljana je sestavljen tako, da je finančno izvedljiv.

11.1 PRIDOBIVANJE SREDSTAV

Obseg sredstev za delovanje je predvsem povezan z realizacijo vpisa v redne izobraževalne programe.

Sredstva za realizacijo finančnega načrta bomo pridobili iz:

 • dotacije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (za plače in druge osebne prejemke, za materialne stroške, za amortizacijo in investicijsko vzdrževanje, za regresirane malice dijakov, za prehrano delavcev, za regres …),
  • šolnine in plačila izpitov izrednega izobraževanja,
  • izobraževanja za brezposelne,
  • najemnine za oddajo poslovnih prostorov,
  • prispevka staršev za posodobitev učne tehnologije (šolski sklad),
  • vplačila dijakov za kritje stroškov dejavnosti,
  • drugih virov.

11.2 INVESTICIJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE

V šolskem letu 2016/17 smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev za (so)financiranje investicijsko vzdrževalnih del. Na razpisu smo bili uspešni in si pridobili 80.000 € sredstev za zamenjavo oken, ki jo bomo izvedli v začetku šolskega leta v drugem nadstropju šole. Natečaj je organiziralo MIZŠ, pogoji vključevanja pa so bili lastna udeležba v višini 19.500 €.

INVESTICIJSKI NAKUP UČNE TEHNOLOGIJE IN OSTALIH UČNIH PRIPOMOČKOV

Za nakup učne tehnologije in ostalih učnih pripomočkov bomo uporabili sredstva, pridobljena skozi šolski sklad, v katerega se stekajo tudi sredstva donacije, in iz letnih sredstev za investicijsko vzdrževanje opreme. Investicijski nakupi bodo usklajeni s potrebami posameznih aktivov.

11.3 ŠOLSKI SKLAD

Pravila delovanja šolskega sklada določajo upravnemu odboru izvršno vlogo pri upravljanju šolskega sklada. Upravni odbor odloča o načinu in namenu pridobivanja sredstev in investiranju sredstev, ki se v tekočem šolskem letu zberejo na računu šolskega sklada.

Skladno s sklepom o ustanovitvi šolskega sklada se sredstva iz šolskega sklada praviloma namenjajo za vlaganje v nadstandardno opremo in storitve in tako kar najbolj izboljšajo raven dela na šoli. Poleg tega osnovnega namena se sredstva šolskega sklada lahko namenijo tudi za izvedbo nekaterih drugih nalog, kot so podpora mladim raziskovalcem, vključevanje v mednarodne projekte, pomoč socialno ogroženim dijakom ipd.

Za realizacijo postavljenih ciljev se bo upravni odbor v šolskem letu 2017/18 sestajal po potrebi, predvidoma 2-krat letno.

12 POJASNILO

Letni delovni načrt je dokument šole in izbor vseh načrtov, ki so jih pripravili posamezni vodje komisij, strokovni aktivi in drugi delavci šole. Zaradi preglednosti in dolžine dokumenta so nekatere vsebine na voljo le na spletnem delovnem mestu Office 365 na www.vegova.si. Tam so tudi podrobni načrti predmetov, modulov in učiteljev.

13 PRILOGA – SEZNAM ZAPOSLENIH 2017/18

1. Mag. AZAROV DOMAJNKO MAJA učiteljica svetnica 48. OREHEK ANTON učitelj svetovalec
2. BOHAR DUŠAN hišnik 49. PAJIĆ MILANKA čistilka
3. Dr. BRESKVAR UROŠ ravnatelj

učitelj svetovalec

50. PAJDUH MILAN vzdrževalec učne tehnologije
4. CEDILNIK DEJAN računovodja 51. PEČARIČ PODOBNIK KARMEN svetovalna delavka

mentorica

5. Mag. ĆORIĆ SANJA svetovalna delavka 52. PEŠEC JANEZ učitelj svetovalec
6. ČUGALJ IGOR učitelj praktičnega pouka, mentor 53. Mag. PETROVČIČ IGOR učitelj svetnik
7. DEKLEVA NINA knjižničarka 54. PEZDIR MAJA svetovalna delavka
8. FINK MOJCA učiteljica svetovalka 55. PIPAN SILVAN učitelj praktičnega pouka, svetovalec
9. GOLOB MARJETA poslovna sekretarka 56. Mag. PLEŠA ERIKA učiteljica svetovalka
10. GOLOBIČ JERNEJ učitelj 57. POTRČ TOMAŽ vzdrževalec učne tehnologije, laborant
11. GORIŠEK LIDIJA učiteljica svetovalka 58. PRETNAR ŠPELA učiteljica
12. GRILJ JANEZ učitelj 59. PURG DAMIJAN učitelj svetovalec
13. GULAN LOKAR MERLIN učiteljica dopolnjuje 60. SEME MAKS učitelj
14. GUŠTIN ANDREJ učitelj 61. Mag. SETNIČAR MILAN učitelj svetovalec
15. HADŽIĆ KATKA čistilka 62. SIMIĆ MILADINKA čistilka
16. HARI ALENKA učiteljica svetovalka 63. SITAR DUŠAN učitelj mentor
17. HRIBAR MILENA čistilka 64. SNOJ RASTISLAV učitelj svetnik
18. Mag. JANŠA TONJA učiteljica svetovalka 65. SOBOČAN LEA učiteljica svetovalka
19. Mag. JERMAN RIKO učitelj 66. STARE ALJAŽ MOJCA učiteljica svetovalka
20. KAMENIK FRANC učitelj svetovalec 67. SUHADOLNIK ŠPELA učiteljica
21. KASTELIC KARIN učiteljica svetovalka 68. ŠEGATIN LJUBO učitelj svetovalec
22. KASTELIC MARKO učitelj svetovalec 69. Mag. ŠIVIC ROMANA učiteljica mentorica
23. KERIN BETI učiteljica svetnica 70. ŠKERBOT SLAVICA učiteljica svetovalka
24. KNEZ DARINKA čistilka 71. ŠUŠTERŠIČ MENART MARJETA učiteljica svetovalka
25. Mag. KOCJAN TANJA učiteljica svetnica 72. TOMŠIČ MARKO učitelj praktičnega pouka
26. KOMPOLŠEK MELITA učiteljica svetovalka 73. TOPOLOVEC MILAN učitelj praktičnega pouka
27. KOROŠEC GABRIJELA učiteljica mentorica 74. TORUL AMRESH PRAKASH tuji součitelj – pogodbeno
28. KRANJEC MIŠKO vzdrževalec učne tehnologije 75. TOTH DARJAN učitelj mentor
29. KRAPEŽ SONJA učiteljica mentorica 76. TRČEK JANEZ učitelj
30. KUČAN ALEKSANDRA SAŠKA učiteljica mentorica 77. TURNŠEK BOJANA čistilka
31. LASBAHER KATJA učiteljica svetovalka 78. Mag. VEHOVEC ANDREJA učiteljica svetnica
32. LAZAREVIĆ ALEKSANDAR učitelj 79. VERŠNJAK JOŽE učitelj
33. LEDER TANJA vodja projektov 80. VIDMAR PESEK VIDA učiteljica svetnica
34. LESKOVEC JOŽEF učitelj mentor 81. VINTAR LIDIJA učiteljica mentorica
35. LOMOVŠEK GAŠPER učitelj praktičnega pouka 82. VIŠNIKAR IVIĆ MIRJANA učiteljica mentorica
36. LONČARIČ TEA učiteljica svetnica 83. VODEB MITJA učitelj mentor
37. MAČEK ANA knjigovodkinja 84. VOLČINI ALEŠ učitelj mentor
38. MAJNIK MATJAŽ učitelj 85. VUČENOVIĆ ZLATKO učitelj
39. MAKAROVIČ NATAŠA učiteljica svetovalka 86. VULIĆ IGOR pomočnik ravnatelja, učitelj svetovalec
40. MALOVRH ŠTEFKA čistilka 87. ZADNIK ANDREJ učitelj
41. MARKOJA ŠUBARA MANUELA učiteljica mentorica 88. ZORKO ALENKA pomočnica ravnatelja, učiteljica svetovalka
42. Dr. MARTINČIČ UROŠ učitelj 89. ZUPANC AMANDA učiteljica svetovalka
43. MEDICA TOMAŽ učitelj 90. ZVER SONJA učiteljica svetovalka
44. METUL PETRA učiteljica, laborantka 91. ŽITKO MATEJA vodja MIC
45. MIHIČINAC ANA učiteljica 92. ŽLEBNIK JANJA učiteljica
46. MIKLAVC JANEZ učitelj mentor 93. ŽNIDERŠIČ MITJA učitelj
47. OMAHNA TOMO učitelj mentor