Pogosta vprašanja

Tu vam odgovarjamo na najpogostejša vprašanja povezana z vpisom na Vegovo šolo.

Število vpisnih mest

Število vpisnih mest po programih za šolsko leto 2023/24:

ELEKTROTEHNIK: 3 oddelki (84 dijakov)

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: 4 oddelki (112 dijakov)

TEHNIŠKA GIMNAZIJA: 2 oddelka (56 dijakov)

Značilnosti programa: tehnik računalništva

Tehnik računalništva je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja 4 leta. Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, pravila za pisanje programov in pridobijo osnovno znanje o sintaksi in semantiki pri pisanju programov, spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme.

Dijaki izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo računalniško terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Program tehnik računalništva omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev:

  • koder algoritmov/izdelovalec spletnih strani
  • skrbnik informacijskih sistemov/skrbnik komunikacijskih sistemov

Izobraževalni program tehnik računalništva se zaključi s poklicno maturo.

Predmetnik: https://www.vegova.si/predmetnik-tehnik-racunalnistva/

Značilnosti programa: elektrotehnik

Elektrotehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja 4 leta. Elektrotehniki se usposobijo za reševanje tehničnih problemov. Naučijo se načrtovati vezja, spoznajo delovanje osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih. Uporabljajo programsko opremo za načrtovanje, programiranje in simulacijo električnih sistemov. Izdelujejo dokumentacijo z ustreznimi programi. Uporabljajo merilne instrumente.

Dijaki izdelujejo samostojne projektne naloge. Učijo se podjetniškega razmišljanja. Uporabljajo elektrotehniško terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Program elektrotehnik omogoča več poklicnih usmeritev. Po opravljenem 2. letniku se dijaki lahko odločijo za eno izmed naslednjih poklicnih usmeritev, ki se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih:

  • sistemski elektronik-avtomatik
  • sistemski elektroenergetik

Izobraževalni program elektrotehnik se zaključi s poklicno maturo.

Predmetnik: https://www.vegova.si/predmetnik-elektrotehnik/

Značilnosti programa: tehniška gimnazija

Ena od strokovnih gimnazij je tehniška gimnazija, ki ima v predmetniku tudi nekaj tehniških predmetov. V naši gimnaziji dijak lahko izbere elektrotehniške ali računalniške predmete.

Primerjava tehniške in splošne gimnazije

Prvi letnik je enak kot v splošnih gimnazijah. Pri splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik (pri nas je to nemščina), zgodovina in športna vzgoja) je predmetnik enak kot v splošnih gimnazijah. Predmeti geografija, biologija in kemija so dveletni, fizika je v vseh štirih letnikih.  Strokovni predmet se začne v drugem letniku. Dijaki si izberejo elektrotehniški oziroma računalniški modul šolanja po prvem letniku.

Število tedenskih ur pouka je enako kot v splošnih gimnazijah.

Za koga je primerno šolanje v tehniški gimnaziji?

Šolanje v tehniški gimnaziji je najboljša izbira za vse, ki načrtujejo študij na področju tehnike.

Vpis v tehniško gimnazijo priporočamo vsem, ki jih zanima računalništvo oziroma elektrotehnika in načrtujejo univerzitetni študij. Zaradi strokovnih predmetov v 2., 3. in 4. letniku si dijaki pridobijo zelo dobro podlago za nadaljnji študij s področja elektrotehnike in računalništva in imajo posledično manj težav s temi področji na fakulteti.

Prednosti tehniške gimnazije na naši šoli

  • Raziskovalna dejavnost z možnostjo namestitve v podjetjih in na fakultetah (v Sloveniji in v tujini)
  • Možnost razvijanja elektrotehniškega oziroma računalniškega znanja pri krožkih, ki potekajo v naših laboratorijih, kjer se lahko dijaki povezujejo med seboj prek različnih programov in usmeritev. Posebnost na naši šoli so tudi astronomija kot izbirni predmet v 4. letniku in dodatne izbirne vsebine iz podjetništva.

Predmetnik: https://www.vegova.si/predmetnik-tehniska-gimnazija/

Praktično usposabljanje ob delu (PUD)

Dijaki 3. letnika strokovne šole morajo obvezno opraviti 152 ur praktičnega usposabljanja z delom na usmeritvi tehnik računalništva in 304 ur na usmeritvi elektrotehnik, da spoznajo delovno področje, za katerega se izobražujejo. Dijaki si delodajalca poiščejo sami. V ta namen se pri urah slovenščine in angleščine naučijo pripraviti motivacijsko pismo, življenjepis in europass CV, ki ga priložijo v prošnji delodajalcem. Če imajo pri iskanju delodajalca težave, jim pri tem pomaga šola.

Dijaki, ki želijo na PUD v tujino, se morajo posebej prijaviti. Po pregledu učnega uspeha, CV-jev, motivacijskih pisem in po posvetovanju z učitelji in razredniki izberemo najprimernejše kandidate za opravljanje PUD v tujini. Z njimi opravimo tudi individualne pogovore in jih pripravimo na opravljanje PUD v tujini.

Matura

Splošna matura

Za uspešen zaključek šolanja po gimnazijskem programu morajo dijaki po zaključenem 4. letniku opraviti še splošno maturo, ki je sestavljena iz petih predmetov. Vsem so skupni slovenščina, matematika in tuji jezik (pri nas je to lahko angleščina ali nemščina), vsak dijak pa izbere še dva izbirna predmeta. Priprave na maturo iz izbirnih predmetov organiziramo za predmete elektrotehnika, računalništvo, fizika, zgodovina in psihologija. Glede na število prijav so v naboru predmetov možne tudi spremembe.

Več podatkov lahko najdete na naši spletni strani:  https://www.vegova.si/splosna-matura/

Poklicna matura

Za uspešen zaključek šolanja po kateremkoli programu strokovne šole je potrebno opraviti poklicno maturo. Ta je sestavljena iz štirih predmetov; to so slovenščina, matematika ali angleščina (izbere dijak), računalništvo oz. elektrotehnika (glede na program) in strokovni izdelek z zagovorom. Naši dijaki se pogosto odločijo za opravljanje dodatnega predmeta splošne mature. Na tak način dosegajo vpisne pogoje večine tehniških fakultet z  univerzitetnim programom (tako kot dijaki, ki obiskujejo gimnazijo).

Več podatkov lahko najdete na naši spletni strani:  https://www.vegova.si/poklicna-matura/

Po maturi

Dijaki tehniške gimnazije se z opravljeno splošno maturo lahko vpišejo na univerzitetni študij, precej pogosto pa izberejo tudi študij na visokošolskih programih, redkeje tudi na višješolskih.
Najpogostejše izbire naših dijakov: večina tako gimnazijcev kot elektrotehnikov in računalniških tehnikov se odloči za študij.

Dijaki strokovne šole se lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje. Za visokošolski študij tehniške smeri potrebujejo poklicno maturo, za univerzitetno raven pa je potrebno poklicno maturo nadgraditi z dodatnim 5. predmetom. Pri nas se vsako leto za 5. predmet in s tem možnost nadaljevanje na univerzitetnem študiju prijavi približno 1/2 maturantov strokovne šole.

Če bi se maturant strokovne šole odločil za univerzitetni program na popolnoma drugi smeri (npr. medicina), lahko po uspešni poklicni maturi v enem letu opravi še splošno maturo, nato pa se lahko vpiše res kamorkoli.

Status športnika

Na šoli z veseljem sprejmemo dijake športnike. Omogočimo jim status športnika, ki jim zagotovi lažje usklajevanje šolskih obveznosti s športom (npr. odsotnost, napovedano ocenjevanje). Za vrhunske športnike po potrebi pripravimo individualiziran program, s katerim natančneje določimo prilagoditve in jih oblikujemo po meri posameznika. V šolskem letu 2021/22 imamo na šoli 115 dijakov s statusom športnika, kar znaša slabih 12 % vseh dijakov. Od tega je kar 30 dijakov s statusom vrhunskega športnika

Organizacija pouka

Pouk poteka v glavnem v dopoldanski izmeni. Začetek 1. ure je ob 7.30.  V šolskem letu 2021/22 smo zaradi prostorskih težav enkrat tedensko organizirali pouk tudi popoldan. Ves pouk, vključno s športno vzgojo in praktičnim poukom, poteka na šoli.

Lokacija

Šola se nahaja v strogem centru mesta v neposredni bližini Kongresnega trga. Oddaljenost šole: 15 minut peš do glavne avtobusne in železniške postaje. Odlične LPP-povezave. Poglej lokacijo (Google Maps)

Bivanje v dijaškem domu

Večina naših dijakov iz oddaljenejših krajev stanuje v Dijaškem domu Tabor (Vidovdanska 7), ki je naši šoli tudi najbližji. Nekateri dijaki se odločajo tudi za bivanje v Dijaškem domu Ivana Cankarja ali Dijaškem domu Vič. Z vzgojitelji redno komuniciramo in sodelujemo.

Učbeniški sklad

Dijakom, ki se vpisujejo na našo šolo, ni treba skrbeti za nakup učbenikov. Za to poskrbimo na šoli z učbeniškim skladom, če se za to dijaki odločijo.

Število knjig v učbeniškem skladu:

  1. letnik gimnazije 10, strokovne šole 5–6 učbenikov
  2. letnik gimnazije 9–11 (odvisno od modula), strokovne šole 6–7 učbenikov
  3. letnik gimnazije 6–7 (odvisno od modula), strokovne šole 4–6 učbenikov (odvisno od programa)
  4. letnik gimnazije 3–5 (odvisno od modula), strokovne šole 3–4 (odvisno od programa)

Starši plačajo 1/3 cene (za prvi letnik je to okoli 60 €, kasneje za gimnazijo podobno, za strokovno šolo so cene nižje, okrog 30 €).

Pogovorne ure

Vsak učitelj na šoli ima za dijake vsaj dve tedenski pogovorni uri izven njihovega pouka. Takrat lahko pridobijo dodatno razlago, pojasnila in nasvete učiteljev za uspešnejše učenje. Dijakom, ki imajo pri posameznih predmetih negativno oceno, svetujemo obisk pogovornih ur. Prav tako so pogovorne ure na voljo tudi staršem, enkrat mesečno pa jih organiziramo na ravni celotne šole, ko lahko starši v istem terminu poleg razrednika obiščejo več različnih učiteljev.

Skrbimo za redno komunikacijo med šolo in starši, da se morebitne težave rešujejo sproti, oz. poskušamo ravnati preventivno, da do večjih problemov ne pride.

Široka ponudba obšolskih dejavnosti

Šola nudi tako strokovne kot ustvarjalne dejavnosti. Naši mentorji so usposobljeni za različna področja in znanja navdušujejo tudi dijake. Celoten seznam obšolskih dejavnosti lahko najdete tudi na naši spletni strani www.vegova.si

Na šoli imamo tudi tri laboratorije (Vegovacraft, Vegovalab in laboratorij za multimedijo), ki so namenjeni samo ustvarjanju naših dijakov. Tako v teh prostorih nastajajo različni izdelki in projekti, s katerimi se naši dijaki predstavljajo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Zelo razveseljivo je tudi, da so dijaki nekatere izdelke uporabili kot izhodišče za razvoj svojih podjetniških idej. Nekateri med njimi so v času šolanje že ustanovili svoja podjetja.

Sodelovanje s podjetji in fakultetami

Podjetja so zainteresirana za sodelovanje z Vegovo, ker vegovci tudi med delodajalci slovijo kot sposobni in uspešni. Našim dijakom poskušamo olajšati prehod na trg dela; najprej s tem, da jim omogočimo spoznavanje podjetij in možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju, pa tudi tako, da jih povezujemo s praktičnim usposabljanjem, iz katerega lahko sledi tudi počitniško delo ali kadrovska štipendiranja. S tem, da se v svojih seminarskih in raziskovalnih nalogah ukvarjajo z realnimi problemi podjetij in s svojimi spoznanji prispevajo tudi k rešitvam, povečujemo motivacijo in interes za tako udejstvovanje.

Za naše dijake poskrbimo tudi s sodelovanjem s fakultetami, predvsem s tistimi, na katere se največ vpisujejo. Naš učni načrt dopolnimo z delavnicami, ki jih fakultete pripravijo za dijake (med zadnjimi je bila npr. delavnica o strojnem učenju). Prav tako dijakom omogočimo, da na enem mestu spoznajo in pridobijo informacije o študijskih programih, za katere se najpogosteje odločajo.

Tutorstvo za dijake 1. letnika

Na šoli poteka tudi tutorstvo dijakov, pri čemer dijaki višjih letnikov nudijo pomoč in podporo mlajšim, predvsem pa informacije iz prve roke, ki so za uveljavitev v novem okolju izjemno pomembne.

Mednarodno sodelovanje – izmenjava dijakov

V sklopu projekt Erasmus+ se izvaja mobilnost dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju. Projekt dijakom omogoča, da v tujini opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). V ta namen na šoli prek projekta zagotovimo sredstva, s katerimi omogočimo prakso v tujini za približno 40 dijakov/-inj. Praksa v tujini traja od 2 do 4 tedne.

Ostale projekti, v katere smo vključeni na šoli, lahko najdete na: https://www.vegova.si/projekti/ .

Omejitve ob vpisu

Več o omejitvah v preteklih letih lahko najdete na: https://www.vegova.si/postopek-vpisa/.

Dijaki s posebnimi potrebami

letu 2022/2023 Vegovo obiskuje 91 dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Zavoda RS za šolstvo, kar predstavlja približno 9 % vseh dijakov in dijakinj šole. Med njimi je največ takih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Za vsakega dijaka ob začetku šolskega leta pripravimo individualiziran program, v skladu z odločbo pa dijakom, ki jim to pripada, omogočamo tudi ure dodatne strokovne pomoči psihologa, ki se izvajajo pred poukom ali po njem. Delo z dijaki s posebnimi potrebami je ena temeljnih nalog svetovalne službe, ki poteka v sodelovanju z dijaki, starši in učitelji, v nekaterih primerih pa tudi s strokovnjaki zunanjih institucij.

Dijaki tujci

V povprečju vsako leto vpišemo okoli 10 dijakov tujcev, ki največkrat prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, Rusije in Ukrajine.

Učenci, ki so se zadnje leto šolali v tujini, imajo običajno podaljšan rok za prijavo v 1. letnik, kar pomeni, da lahko prijavo oddajo do konca maja oz. začetka junija (natančen datum bo objavljen tudi na naši spletni strani). Za informacije o potrebni dokumentaciji in postopku vpisa se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo.

Dijaki tujci so prvo leto svojega šolanja v Sloveniji deležni intenzivnega tečaja slovenščine za tujce, ki ga izvajamo tudi na naši šoli. Po končanem tečaju dijaki opravljajo preizkus znanja slovenščine na ravni A2. Zaželeno je, da že pred prihodom v Slovenijo pričnejo z učenjem slovenščine, saj jim to omogoča lažji prehod v novo jezikovno učno okolje.

Za dijake iz tujine, ki so prvo leto pri nas, pripravimo osebni izobraževalni načrt, s katerim jim omogočimo nekatere prilagoditve pri pouku in ocenjevanju. Povežemo pa jih tudi z dijaki tujci iz višjih letnikov, ki so že nekaj let pri nas in jim lahko nudijo nekaj podpore in pomoč v novem šolskem okolju.

Prehajanje med izobraževalnimi programi

Predvsem v prvem letu omogočamo prehod med različnimi programi, vendar sprememba programa lahko zahteva tudi nekaj diferencialnih izpitov.