Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na Vegovi Ljubljana v času širjenja koronavirusa

Kontinuirano načrtovanje in delo sta pomembna za zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene, udeležence in javnost.

Vzgojno-izobraževalni zavod mora za pripravo in izvajanje takega načrta določiti:

 • člane koordinacijske skupine, ki bodo imeli pregled nad vsemi aktivnostmi v zavodu, ki jih bodo sproti usklajevali (znana morajo biti njihova imena, priimki in vsi potrebni kontakti, ki omogočajo, da so ves čas dosegljivi)
 • določiti zadolžitve in odgovornost posameznih delavcev in skupin v zavodu
 • določiti osnovne elemente akcijskega načrta v času širjenja koronavirusa

***

Koordinacijska skupina, zadolžena za oblikovanje načrta in koordinacijo aktivnosti:

 01 2444 353

Koordinacijska skupina se bo sestajala glede na situacijo, usklajevala delovni proces glede na načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v zavodu v času koronavirusa in obveščala po potrebi (a vsaj enkrat na teden) vse delavce zavoda. Če bo potrebno, bo o ukrepih obvestila tudi MIZŠ in NIJZ. Upoštevala bo vsa navodila NIJZ glede delovanja zavodov v času širjenja koronavirusa (npr. zaprtje šol, omejitev pouka).

Drugi za pridobivanje informacij pomembni kontakti:

 • tajništvo šole: uprava@vegova.si, 01 2444 350
 • Facebook: /Vegova.Ljubljana
 • Instagram: @vegova.ljubljana

OSNOVNI ELEMENTI AKCIJSKEGA NAČRTA

Osnovni cilj načrta je ob izbruhu in širjenju koronavirusa čim bolj normalno izvajanje rednega pouka in drugih kurikularnih dejavnosti, določenih z letnim delovnim načrtom.

 1. Organizacijski in kadrovski del načrta

V primeru odsotnosti zaposlenih bomo delovni proces zagotovili z nadomeščanji, če pa tega ne bo mogoče zagotoviti, se bo organizirala zaposlitev dijakov na domu. Učna snov bo posredovana po ponovnem prihodu dijakov v šolo pri rednih in dodatnih urah, prek spletnih učilnic, pogovornih ur in konzultacij.

Če bo primanjkovalo učiteljev in drugih delavcev, bomo skušali poiskati pomoč izven zavoda (študentje, upokojenci, čistilni servis itd.).

Ob izjemno veliki odsotnosti zaposlenih in dijakov pa bomo začeli z začasnim združevanjem oddelkov, pri čemer bo treba prilagoditi urnik (npr. če bo odsotnost dijakov nad 50 %).

Po potrebi bo koordinacijska skupina določila, katere interesne in nadstandardne dejavnosti (ekskurzije, tabori, krožki, obisk zunanjih inštitucij itd.) se ne bodo izvedle. Lahko se bo izvajal le pouk.

Vsi zaposleni, ki ob možnosti okužbe s koronavirusom spadajo v rizično skupino, bodo pozvani, da se javijo Urošu Breskvarju.

 • Identifikacija ključnih aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega procesa
 • nenehno upoštevanje priporočenih higienskih predpisov in dogovorov
 • dnevno spremljanje izostankov in vzrokov zanje
 • takojšnje informiranje dijakov, staršev in delavcev šole o spremembah pri širjenju virusa
 • Varnost in logistika
 1. Higienski ukrepi za zmanjšanje širjenja okužbe:

– zaposlene in dijake se seznani z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa (higiena rok in kašlja – preprečevanje kapljičnega prenosa virusa)

– vse umivalnike se opremi s tekočim milom in papirnatimi brisačami

– ob umivalnikih se pritrdi plakate z navodili za pravilno umivanje rok in higieno kašlja

– razrede in druge prostore, kjer se pogosto zbira veliko ljudi, se redno prezračuje

– za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in čisti se po postopku, ki je na šoli že vpeljan

– čistilke sproti čistijo in razkužujejo sanitarije, pipe, kljuke, tipkovnice

b) Zagotavljanje prostora za osamitev obolele osebe v času izvajanja pouka in dejavnosti, protokol dostopa do obolelih:

     Če bo strokovni delavec pri dijaku opazil znake obolenja, ki bi lahko kazali na koronavirus, ga bo odpeljal v sobo 14 v pritličju in poklical starše. Dijak bo starše počakal v tem prostoru. Z domnevno okuženim bo ostala le tista odrasla oseba, s katero je oboleli vzpostavil prvi stik; ta oseba bo poskrbela za vso možno samozaščito (zaščitna maska, razkužilo) in bo ostala z obolelim do prihoda zdravstvenega osebja oz. staršev. V naslednjih dneh bo bolj pozorna na morebitne znake obolelosti.

c) Protokol dostopa do šolskih objektov in prostorov:

     V primeru omejitve prihoda obiskovalcev na šolo se bodo ti morali javiti pri varnostniku oz. drugi določeni osebi in do nadaljnjih navodil vodstva šole počakati v avli šole.

 • Finančni načrt

Zaradi povečane uporabe higienskih potrebščin in nadomeščanja odsotnih strokovnih in drugih delavcev šole se bodo povečali tudi materialni stroški, in sicer predvidoma za 30 do 40 %.

 • Komunikacijski načrt

Ob širjenju okužb zaradi koronavirusa je med zaposlenimi, dijaki in starši pričakovati več zaskrbljenosti in strahu. Da bi takšno stisko nekoliko ublažili, bo koordinacijska skupina vsaj enkrat na teden o vseh spremembah in ukrepih obveščala vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, skrbela bo za njihovo vsestransko informiranje o bolezni, načrtu zagotavljanja kontinuiranega dela, preventivnih ukrepih, poskrbela bo za ozaveščanje vseh udeležencev.

Informacije bodo posredovane po e-pošti eAsistenta, na oglasnih deskah v šoli, na šolski spletni strani, po ozvočenju, na šolskih družbenih omrežjih, zaposlenim pa lahko tudi prek mobilnih telefonov. Po potrebi bodo sklicane pedagoške konference in sestanki posameznih skupin delavcev.

Koordinacijska skupina bo pozivala  k odgovornemu ravnanju v primeru okužbe (posvet z zdravnikom in dosledno upoštevanje njegovih navodil, v primeru potrjene okužbe obvezno obvestiti šolo).

Ljubljana, 27. 2. 2020

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar