Začetek zbiranja predlogov za predstavnike delavcev, dijakov in staršev v novem Svetu šole

Začetek zbiranja predlogov za predstavnike delavcev, dijakov in staršev v novem Svetu šole, ki se mu 4-letni mandat prične 12. 6. 2021

Vsi delavci šole lahko kandidirajo in volijo svoje kandidate z ene in enotne volilne liste. Kandidate za predstavnike delavcev lahko predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev skupnih služb, sindikat ali najmanj 10 % vseh delavcev.

Predstavnike dijakov volijo vsi dijaki, vpisani v šolskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to, ali se izobražujejo redno ali izredno. Predstavnike dijakov v Svet šole izvolijo dijaki na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo oblikuje Dijaška skupnost Vegove.

Predstavnike staršev voli Svet staršev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo starši na sestankih oddelčnih skupnosti neposredno ali prek svojih predstavnikov v Svetu staršev.