Osnovne informacije o pouku na daljavo in delovanju šole v času Koronavirusa

  • V času pandemije zaradi koronavirusa poteka na naši šoli od 16. 3. 2020 dalje redni pouk na daljavo po urniku prek e-učilnic, videokonferenc in drugih dogovorjenih načinov elektronske komunikacije. Dijaki svoje dnevne zadolžitve prejemajo po elektronski pošti in prek spletnih učilnic, so pa tudi v rednih stikih s svojimi razredniki in učitelji prek različnih aplikacij (Moodle, Discord, Zoom, Teams idr.), s pomočjo katerih se občasno na daljavo izvaja pouk in razgovor v živo. Pregled nad izvajanjem takšnega pouka omogoča nova spletna stran šole: nova.vegova.si, ki je v veliko pomoč dijakom, staršem in razrednikom.

 

  • Dijake pozivamo, da si medsebojno pomagajo na daljavo in da po potrebi poiščejo pomoč za svoje težave pri svojih učiteljih, razrednikih, svetovalni službi in drugih strokovnih delavcih ter pri vodstvu šole.

 

  • Učitelji bodo zaradi izrednih razmer prilagodili letni načrt dela; poudarek bo na obravnavi in realizaciji obveznega dela učnega načrta za posamezen predmet in modul.

 

  • Šolski koledar se je in se še bo spremenil (npr. IDE oz. OIV ne bodo v celoti realizirane, vendar se bodo dijakom priznale kot opravljene).

 

  • Napovedani roki pisnega in ustnega ocenjevanja znanja se bodo spremenili. Prav tako se bodo glede na trenutne razmere prilagodili tudi načini, pravila in vsebina ocenjevanja znanja. Strokovni aktivi bodo določili minimalno število ocen za zaključeno oceno. Pri vsem tem bomo pozorni na to, da bodo spremembe uvedene v dobro dijakov. O tem bodo dijaki in starši še obveščeni.

Skratka, želimo si, da bi to neobičajno šolsko leto karseda normalno zaključili.

 

  • Vsi učitelji in drugi strokovni delavci šole so staršem in dijakom dostopni prek e-pošte ali po drugačnem dogovoru. Starši bodo vse potrebne informacije dobili prek eAsistenta in na spletni strani šole.

 

  • Dijaki, starši in učitelji/razredniki se za pomoč lahko obrnejo na šolske svetovalce, knjižničarki, tajnico splošne in tajnico poklicne mature. Pišete jim na njihove elektronske naslove.

 

  • Vodstvo šole bo še naprej skrbelo za sprotno obveščanje vseh dijakov, staršev in zaposlenih, prek videokonferenc bo vodilo sestanke vodij aktivov, razrednikov in drugi manjših skupin zaposlenih, načrtovalo bo delo v prihodnjih tednih. Glede pomembnih vprašanj se lahko obrnete tudi na ravnatelja in oba pomočnika ravnatelja.

 

  • Za tehnično podporo in pomoč zaposlenim in dijakom skrbi Miško Kranjec.

 

  • Državni izpitni center dela normalno in za enkrat načrtuje izvedbo mature v skladu z maturitetnim koledarjem. Zato bomo poskrbeli, da se bo priprava na maturo na šoli nadaljevala.

 

 

Ostanite zdravi in optimistični! Skupaj bomo zmogli.