Volitve za predstavnika dijakov strokovne šole v Svet šole

Dijaška skupnost Vegove razpisuje volitve za predstavnika dijakov strokovne šole v Svetu šole. Svet šole je organ upravljanja šole. Sestavljajo ga: dva predstavnika ustanovitelja (MIZŠ, MOL) in en predstavnik delodajalcev, pet predstavnikov zaposlenih (eden izmed njih je predsednik), trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema načrt razvoja šole, letni delovni načrt, poročilo o preteklem delu, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev in o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom šole. Opravlja tudi druge naloge, skladno z zakonom in predpisi.

Možnost kandidiranja imate vsi dijaki in dijakinje strokovne šole. Kdor se želi potegovati za mesto predstavnika oz. predstavnice dijakov in dijakinj strokovne šole v Svetu šole, naj vloži svojo kandidaturo tako, da pošlje svojo predlogo kandidature, ki naj vključuje predstavitev in program kandidature, mentorjema dijaške skupnosti prek e-pošte ( manuela.markoja@vegova.siandraz.zugelj@vegova.si ). Rok za oddajo predloge je petek, 29.9.2023 do 12. ure. Po tem roku se boste kandidati in kandidatke predstavili volivcem na sestanku, ki bo sklican naknadno. Volilno pravico ter s tem odgovornost in dolžnost udeležbe na sestanku in volitvah imate vsi dijaki in dijakinje Vegove!