Hišni red v obdobju nevarnosti zaradi covida-19

HIŠNI RED

od 1. 9. 2021 dalje v OBDOBJU NEVARNOSTI ZARADI OKUŽBE S COVIDOM-19

(pouk po modelu B)

PRIPOROČILA IN NAVODILA DIJAKOM, ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM ŠOLE

Model B za srednje šole (B-SŠ) velja, ko se vsi dijaki izobražujejo v šoli, pri čemer veljajo določene omejitve in prilagoditve, s katerimi se zmanjšujejo medsebojni stiki in se zagotavlja njihova sledljivost. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, programa zunaj šolskih prostorov, natančnega evidentiranja dijakov pri pouku, posebej pri dejavnostih, pri katerih prihaja do stikov med dijaki različnih oddelkov, izvajanje praktičnega pouka, odmorov, prehrane in drugih dejavnosti.

Dijake, starše, delavce šole in obiskovalce se ob uveljavitvi B-modela pred prihodom v šolo obvesti o organizaciji pouka in ukrepih za preprečevanje okužbe po e-pošti oz. na spletni strani šole.

PREDSTAVITEV SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV IN NAVODIL, KI VELJAJO NA ŠOLI

Za zaščito tako dijakov kot delavcev šole pred okužbo s covidom-19 je potrebno izvajati vse splošne higienske ukrepe:

 • V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki, zaposleni in obiskovalci (brez znakov akutne okužbe dihal). Vsi upoštevajo predpisani protokol šole, ki je predstavljen v nadaljevanju.
 • Tako uredba kot tudi odlok pristojnih organov določata samotestiranje dijakov s hitrim antigenskim testom. Dijaki, ki se redno izobražujejo, ga izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak ali starši/zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Pogoj za samotestiranje  doma je, da se dijak počuti zdrav in je brez znakov  akutne okužbe dihal ali prebavil. Samotestiranje se ne izvaja, če so dijaki preboleli covid-19 in od začetka  simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev ali če so bili cepljeni in je od tega minilo manj kot 9 mesecev.
 • Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev, ki svoj prihod predhodno najavijo. Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore šole in so starejše od 15 let. Ob vstopu v šolo in ves čas, ko so na šoli, morajo nositi zaščitno masko. Javiti se morajo pri dežurnih dijakih v avli šole ali pri varnostniku, ki v zapisnik dežurstva zapišejo njihovo ime in priimek, telefonsko številko in namen obiska. Dežurni dijak ali varnostnik pospremi obiskovalca do določenega prostora ali osebe.
 • Priporočamo, da dijaki v šolo pridejo peš, s kolesom ali drugim osebnim prevoznim sredstvom ali jih pripeljejo starši. Sicer naj uporabijo javni prevoz.
 • Dijaki lahko vstopijo v šolo posamično na razdalji 1,5–2 metra skozi glavna vrata na Vegovi ulici in pri tem obvezno nosijo zaščitno masko. Če jo bo kdo izjemoma pozabil, jo bo dobil pri varnostniku, dežurnih dijakih, v fotokopirnici ali tajništvu.
 • Zaščitne maske morajo dijaki, delavci šole in obiskovalci nositi ves čas, ko so na šoli, tako med poukom kot odmori. Izjema so dijaki pri pouku športne vzgoje.
 • Dijak, ki zaščitne maske v prostorih ne bo hotel nositi, bo najprej opozorjen. Če opozorila ne bo    upošteval, ga učitelj lahko odstrani iz učilnice na hodnik pred njo in ga do konca ura zaposli. Če dijak tudi v nadalje ne bo hotel nositi maske v šoli, bodo o tem obveščeni starši, ki bodo povabljeni na razgovor. O problemu bo po potrebi obveščena pristojna inšpekcija.
 • Dogajanje pred šolo, na dvorišču/parkirišču, v avli šole, na stopniščih in hodnikih bodo nadzirali varnostnik, po potrebi pa tudi dežurni učitelji.
 • Dijaki, delavci šole in obiskovalci se do določene učilnice oz. drugega prostora sprehodijo po desni strani hodnika, stopnišča ali avle.
 • Priporočljivo je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. Če nista dostopna, si je treba roke razkužiti. Umivanje ali razkuževanje rok je priporočljivo po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin, na katerih je potencialno lahko prisoten virus.
 • Posode z razkužilom za roke so nameščene na vidnem mestu v avli ob vhodu, pred sanitarijami, v učilnicah, pred zbornico in pri zadnjem vhodu v šolo, ki je namenjen delavcem šole. Zraven je tudi fotografika z navodili za splošne higienske ukrepe.
 • Dijakom priporočamo, da se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Dijaki, delavci šole in obiskovalci naj čim bolj upoštevajo zadostno medosebno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 metra).
 • Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvrzite med odpadke in si nato umijte roke z milom in vodo.
 • Pomemben je pravilen način nošenja in snemanja maske. Pred njeno uporabo in po odstranitvi si temeljito umijte ali razkužite roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikajte. Masko je treba občasno zamenjati.
 • Zaprte prostore je treba večkrat temeljito prezračiti (na stežaj odprite okna in vrata na vsakih 20 minut in naredite prepih oz. jih odprite na začetku in koncu ure). Okna naj odpira in zapira samo ena oseba. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo dijaki in učitelji primerno oblečeni.ž
 • Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah, tako da se dijaki različnih oddelkov med seboj čim manj mešajo.
 • V vsaki učilnici bo na vidnem mestu na razpolago razkužilo za roke in za razkuževanje površin, ob umivalniku pa milo, brisače za enkratno uporabo in koš za odpadke.
 • V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah, ki jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, si morajo obvezno razkužiti ali umiti roke. Za izvedbo pouka v takih prostorih je pripravljen poseben protokol uporabe prostora, opreme, orodja in materiala.
 • Pouk športne vzgoje poteka v telovadnici, trimkabinetu, na zunanjih površinah in v fitnescentru Fit City brez mešanja skupin dijakov različnih oddelkov, v skladu z možnostmi pa naj se čim več izvaja na prostem. V šolski telovadnici in trimkabinetu velja poseben protokol, s katerim učitelji seznanijo dijake. Naj navedemo samo najpomembnejše: Če se le da, naj vzdržujejo medsebojno razdaljo najmanj 1,5–2 metra. Ob vstopu v prostor naj si razkužijo ali umijejo roke. Maska med aktivnostjo ni potrebna, učitelji pa naj jo nosijo. Upošteva naj se higiena kašlja in kihanja. Prostor je treba večkrat temeljito prezračiti. Če je le mogoče, naj se športne dejavnosti izvajajo na prostem. Poskrbljeno bo za razkuževanje prostorov, rekvizitov in orodja.
 • Tiskano učno gradivo, izdelke, učne pripomočke, knjige ipd. naj dijakom deli in pobira učitelj, ki si je pred in po tem umil ali razkužil roke.
 • Vsak dijak naj prinese s seboj vse potrebno za pouk. Šolskih potrebščin in pripomočkov naj si dijaki med seboj ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno razkužijo.
 • Med 5-minutnimi odmori naj dijaki po nepotrebnem ne zapuščajo razreda. Zadrževanje v skupinah izven matičnih učilnic (npr. na hodnikih, v avli, knjižnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem dvorišču, igrišču, parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki naj po nepotrebnem ne prehajajo iz ene učilnice v drugo.
 • Dijaki malicajo med glavnimi odmori v razredu (tudi tisti, ki si kupijo malico v šolski kuhinji ali jo prinesejo od doma). Pred hranjenjem naj si svojo klop obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačo in razkužilom, potem pa naj si naredijo pogrinjek s papirnato brisačko. Roke naj si umijejo oz. razkužijo.
 • Po malico grejo 5 minut pred glavnim odmorom v avlo poverjenik za malico in oba reditelja. Pred prevzemom zabojev z malico si razkužijo roke. Prinesejo jo v razred, kjer si jo dijaki sami vzamejo. Po koncu odmora zabojnike odnesejo nazaj v avlo.
 • Na najbližji WC naj dijaki odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s komolcem oz. s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden se vrnejo v razred.
 • Po končanem pouku oz. dejavnostih naj dijaki iz šole odhajajo v primerni medsebojni razdalji (1,5– 2 metra). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z dijaki iz drugih razredov pred šolo ni dovoljeno.
 • Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov (npr. samo dijaki istega oddelka, zadostna medsebojna razdalja, maske). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za dijake v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.
 • Obvezne izbirne vsebine oz. interesne dejavnosti (OIV/IDE) se bodo organizirale v okviru možnosti, pri čemer se bodo upoštevala aktualna priporočila za izvedbo teh dogodkov (npr. predstave, razstave, športni dnevi, zdravniški pregledi idr.). Poskrbljeno bo, da se dijaki različnih oddelkov med seboj ne bodo mešali in da bo zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja.
 • Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (poseben protokol).
 • Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek videopovezav. Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 • Tudi sestanki zaposlenih, ko zaradi omejenosti prostora ni mogoče vzdrževati primerne medsebojne razdalje, potekajo na daljavo. Če so organizirani v živo (ne na daljavo), morajo udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne razdalje in uporabe mask ter druge higienske ukrepe.

 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA DIJAKA ALI DELAVCA ŠOLE S SIMPTOMI COVIDA-19 V ŠOLI

 • Če v času pouka zboli dijak, ima vročino (termometer za merjenje telesne temperature je v izolacijski sobi ali pri varnostniku) oz. kaže znake akutne okužbe dihal ali druge znake covida-19, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji v kletni sobi K 14. Tja ga pospremi eden od delavcev šole (ključ prostora je v zbornici na oglasni deski). V tem času lahko dijak uporablja umivalnik in WC v prostoru. V času, ko čaka na starše ali skrbnike, naj, če je mogoče, nosi masko. Če je pri dijaku nato potrjena okužba s covidom-19, dijakovi starši o tem obvestijo šolo, ta pa NIJZ.
 • Če na delovnem mestu zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je okužen s covidom-19, o tem obvesti šolo, ta pa NIJZ.
 • Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oz. drug delavec šole, se temeljito očisti, dezinficira in prezrači.

**************

 • Hišni red začne veljati 1. 9. 2021.
 • Ob spremembi epidemioloških razmer in na podlagi navodil pristojnih organov se hišni red lahko spremeni.

 

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Ljubljana, 30. 8. 2021

Viri:

 • Šolsko leto 2021/22 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19, Modeli in priporočila
 • spletna stran NIJZ s sklopu Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/22, podsklop Srednja šola
 • okrožnica MIZŠ št. 603-1/2021/59 z dne 24. 8. 2021